Termin składania dokumentów i opłacania składek

Jako płatnik składek przesyłasz w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) oraz opłacasz składki za dany miesiąc:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

WYJĄTEK: Jeśli zostałeś uznany za twórcę lub artystę przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, przesyłasz dokumenty rozliczeniowe oraz opłacasz składki za okres wykonywania tej działalności w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymałeś decyzję.

Ważne! Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.