Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
21.02.2017 r.
nagłówek
» Strona główna» Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Strona umożliwia wyszukiwanie:

 • upoważnień stałych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym:
  • do wydawania w imieniu Zakładu decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz do wydawania w imieniu Prezesa Zakładu decyzji i postanowień w sprawach wynikających z:
   • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963);
   • zadań powierzonych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesowi Zakładu na podstawie innych ustaw;
  • do reprezentowania Zakładu jako wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, upadłościowego oraz postępowań restrukturyzacyjnych;
  • do wydawania postanowień w sprawie rozpatrzenia sprzeciwów płatników składek wobec podjęcia i wykonywania przez inspektorów kontroli Zakładu czynności z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  • do wydawania postanowień o zabezpieczeniu dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli na czas rozpatrywania sprzeciwu;
  • do wydawania zaświadczeń potwierdzających zastosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego;
  • do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność udzielone dyrektorom oddziałów i zastępcom dyrektorów oddziałów.
  • do rozstrzygania spraw związanych z przystąpieniem do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w Polsce, polskich marynarzy zatrudnionych w Norwegii

  Upoważnienia zostały podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym Prezesa ZUS weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

  Do odczytu i weryfikacji dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym służy oprogramowanie proCertum Smart Sign dostępne pod adresem http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_proCertum_Smart_Sign.xml

 • upoważnień stałych udzielanych w formie papierowej: *
  • dyrektorom oddziałów m.in. do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń:
   • w sprawach wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie zadań powierzonych na podstawie innych ustaw,
   • w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek,
   • w sprawach umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego,
   • w sprawach o odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;
  • pozostałym członkom kierownictwa terenowych jednostek organizacyjnych:
   • do wydawania decyzji w sprawach umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego;
   • do wydawania decyzji w sprawach o umarzanie należności z tytułu składek pobieranych przez Zakład oraz w sprawach o odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń


* upoważnienia udzielane od dnia 1 maja 2012 r. według stanu osobowego od dnia 1 października 2013 r.

Aby wyszukać pełnomocnictwo proszę podać:

 • i

 • lub