Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
13.10.2015 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej konserwacji i przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Oddziałów ZUS w Bielsku – Białej i Częstochowie. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50730000 – 1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 39717200 – 3 Urządzenia klimatyzacyjne 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część nr 1 Oddział ZUS w Bielsku – Białej Świadczenie usług kompleksowej konserwacji ...

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
I. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz ZUS następujących usług informatycznych: 1. Utrzymanie Usług aplikacyjnych IT w zakresie i na zasadach określonych w Metrykach Usług Wykonawcy obejmujących: a. usługi przetwarzania wsadowego, b. usługi przetwarzania interakcyjnego, c. usługi udostępniania portali. 2. Utrzymanie Usług narzędzi wspomagających zarządzanie IT ZUS w zakresie i na zasadach określonych w Metrykach Usług Wykonawcy. 3. Pełnienie wskazanych ról w ramach procesów zarządzania ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Usługi szkoleniowe dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim oraz I Oddziału w Poznaniu. 2. Rodzaj zamówienia: usługi Kategoria usług: nr: 24 (usługi edukacyjne i szkloeniowe) 3. Główne miejsce świadczenia usług : - Poznań - Ostrów Wielkopolski - Rawicz - Leszno Kod NUTS: PL41 4.Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego. Procedura otwarta. 5. Krótki opis zamówienia lub zakupu : Usługi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu posadzek wraz z malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku A, doborem i wymianą instalacji oświetlenia w Sali konferencyjnej i gabinetach dyrektorów oraz rozbudowa okablowania strukturalnego, miedzianego w kategorii 6 klasy E w pomieszczeniu kancelarii Oddziału ZUS w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 27. Całkowita wielkość zamówienia: postępowanie o wartości poniżej 5.186.000 Euro. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla maksymalnej liczby 400 pracowników Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w okresie rozpoczynającym się po upływie 5 dni roboczych od daty: dostarczenia Zamawiającemu kart (identyfikatorów) wstępu do obiektów sportowych lub aktywacji kont uczestników w systemie Wykonawcy, ale nie wcześniej niż od 1 grudnia 2015r. i kończącym się z dniem 31 grudnia 2017 r., z zastrzeżeniem Rozdz. XI ust. 8 SIWZ. W ramach świadczenia usługi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładzin oraz drzwi do pomieszczeniach biurowych, remont sanitariatów - II pionu w budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku przy Pl. B. Chrobrego 21 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia, Przedmiarze Robót i STWiOR stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45110000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45431000-7 – Kładzenie płytek 45432111-5 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, zamontowanie i ustawienie we wskazanych pomieszczeniach mebli oraz krzeseł dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3 39111100-4 39113700-4 39130000-2 39110000-6 39143100-7 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wykonanie robot budowlanych w zakresie remont pomieszczenia technicznego 151/1 w budynku Oddziału ZUS w Rybniku ul. Reymonta 2, w zakresie: 1)Roboty rozbiórkowe: a)rozbiórka stolarki aluminiowej – 16,02m2, b)rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ½ cegły - 2,34m2, c)usunięcie gruzu z budynku – 1,43m3, d)wywóz gruzu z budynku na odległość 15 km- 1,43m3, e)utylizacja gruzu i odpadów – 1,43m3. 2)Roboty remontowe i renowacyjne: a)montaż drzwi i zamurowanie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów ZUS w Biłgoraju, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie oraz podległych tym Oddziałom jednostek terenowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp według poniższego rozwiązania : 1) Część I - Dostawa materiałów biurowych dla Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych jednostek terenowych; 2) Część II - Dostawa materiałów biurowych dla Oddziału ZUS w Kielcach oraz podległych jednostek ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych do Oddziałów ZUS w Białymstoku i Olsztynie. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolne części zamówienia: 1) Część nr 1: dostawa i montaż mebli biurowych do Oddziału ZUS w Białymstoku; 2) Część nr 2: dostawa i montaż mebli biurowych do Centrum Szkolenia w Augustowie; 3) Część nr 3: dostawa i montaż mebli biurowych do Oddziału ZUS w Olsztynie, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 200 szt. krzeseł obrotowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu. CPV: 39113000-7 Różne siedziska i krzesła Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej uPzp). Zamawiający nie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego 10.279 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, eksploatowanych we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego (Centrala, Oddziały, Inspektoraty oraz Biura Terenowe) zlokalizowanych na terenie całego kraju. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Modernizacja Sali Obsługi Klientów w budynku Inspektoratu ZUS w Pabianicach wraz z dostawą i montażem mebli oraz pozostałego wyposażenia. CPV: 45410000-4 tynkowanie 45442000-7 nakładanie powierzchni kryjących 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian 45442100-8 roboty malarskie 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej 45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 45431000-7 kładzenie płytek 39100000-3 meble 39110000-6 siedziska, krzesła ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Przedmiot zamówienia 1. Organizacja i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla pracowników Oddziału ZUS w Wałbrzychu na temat: „Komunikacja nastawiona na współpracę” 2. Przedłożenie Zamawiającemu, w terminie jednego miesiąca po zakończeniu szkoleń pisemnej: a) oceny poziomu umiejętności i aktywności uczestników szkoleń oraz b) propozycji zagadnień rozszerzających wiedzę uczestników szkoleń, które należałoby uwzględnić w programach przyszłych szkoleń. Opis przedmiotu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych 2 szt. linii do broszurowania (dalej: „Zestawy”) wraz z ich dostawą, uruchomieniem i przeszkoleniem operatorów na potrzeby Biura Poligrafii ZUS w Warszawie oraz Wydziału Produkcji Poligraficznej w Chorzowie. Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2015 r. Za zrealizowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia Zamawiający uznaje dostawę, uruchomienie i przeszkolenie operatorów w obydwu ww. ...