Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych
21.08.2014 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana 2 dźwigów osobowych w budynku głównym O/ZUS w Opolu ul. Wrocławska 24 Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana 2 dźwigów osobowych w budynku głównym O/ZUS w Opolu, ul. Wrocławska 24 tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie roboty budowlanej. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru, kartonów i tektury do produkcji poligraficznej. Kategoria przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia zgodna ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 30197600-2 - Papier i tektura gotowe Za normy równoważne do wskazanych w SIWZ Zamawiający uzna te, których parametry jakościowe są nie gorsze od określonych w SIWZ oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zamieszczone w SIWZ. Zamówienie obejmuje 2 części (część A i część ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku wraz z modernizacją uzbrojenia terenu w I/ZUS w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Legionów 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: - 45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, - 45.22.00.00-5 - roboty inżynieryjne i budowlane, - 45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości 27 000 litrów do Inspektoratów ZUS w Sokółce i Siemiatyczach. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5 Olej opałowy. 5. Wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134 000 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: a) pełnienie funkcji Inwestora zastępczego nad realizacją, rozliczeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie inwestycji: „Budowa serwerowni dla Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie”. Przedmiotem w/w inwestycji będzie budowa kabiny IT-ROOM o łącznej powierzchni min. 400 m2 i mocy na poziomie min. 600 kW w istniejącym pomieszczeniu o powierzchni 442 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą; b) sprawdzenie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,Remont pomieszczeń sanitarnych w Inspektoracie ZUS we Włocławku, Plac Wolności 18/19.. 2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Remont pomieszczeń sanitarnych w Inspektoracie ZUS we Włocławku, Plac Wolności 18-19, których zakres określa dokumentacja budowlana. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 135599,95 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb Zamawiającego dostawy materiałów eksploatacyjnych w 2014 r. do Oddziałów ZUS w: Olsztynie, Białymstoku i Siedlcach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30.12.51.00-2 – wkłady barwiące Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134 000 EURO, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: REMONT KORYTARZY W BUDYNKU ODDZIAŁU ZUS W GDAŃSKU, UL. CHMIELNA 27/33 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Oddziału ZUS w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33. 2. Ogólny zakres robót - remont posadzek, ścian, wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana stolarki drzwiowej oraz instalacji oświetleniowej. 3. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Zakup fabrycznie nowej maszyny offsetowej pięciokolorowej formatu B2+, wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem maszyny offsetowej, przeszkoleniem operatorów w zakresie niezbędnej profesjonalnej obsługi operatorskiej oraz świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej. 2. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodna ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 42991210-4 – Maszyny drukarskie offsetowe 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie, w ramach poszczególnych części określonych w pkt 2. 2. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje trzy części: część I - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników obsługi klienta w bloku tematycznym „Efektywna komunikacja z klientem”. Program szkolenia powinien zawierać co najmniej moduły: a) Istota skutecznej komunikacji – narzędzia efektywnej ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wyszczególnionych fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu tj.: dla Oddziału w Chorzowie - toner Kyocera FS-6950 [TK-440] – w ilości 20 szt., - toner Kyocera FS-4020 [TK-360] – w ilości 200 szt., - toner Kyocera FS-1030 [TK-120] – w ilości 40 szt., - toner Kyocera FS-1028 [TK-130] – w ilości ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym przy realizacji zadania pn.: Modernizacja I/ZUS w Strzelcach Opolskich.Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym przy realizacji zadania pn.: Modernizacja I/ZUS w Strzelcach Opolskich. Zakres robót został określony w protokołach konieczności z dnia 26.05.2014 r., 27.05.2014 r., 02.04.2014 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup linii do kopertowania (wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem linii do kopertowania i przeszkoleniem 4 operatorów w zakresie niezbędnej profesjonalnej obsługi operatorskiej) o parametrach wskazanych w SIWZ wraz z obsługą serwisowo-materiałową przez okres 36 miesięcy. Kod Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 50000000-5 - Usługi , konserwacje 30131200-8 – Maszyny do wypełniania kopert Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja środków ochrony indywidualnej w ramach prewencji wypadkowej. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą 7 szt. samochodów osobowych jednego modelu, w tym 2 sztuki w wersji czterodrzwiowej nadwozia (sedan lub liftback) i 5 sztuk w wersji kombi (część A), 3 szt. samochodów osobowo-ciężarowych jednego modelu (część B), 3 szt. samochodów ciężarowych jednego modelu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (część C), 3 szt. samochodów dziewięcioosobowych jednego modelu (część D). jeden samochód ciężarowy do 3,5 tony z zabudową kontenerową (część E) 2. ...