Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
30.11.2015 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i napraw dźwigów w I, II, III Oddziale ZUS w Warszawie oraz Oddziale ZUS w Siedlcach. Część nr 1 - usługi konserwacji i napraw dźwigów w budynkach I Oddziału ZUS w Warszawie; Część nr 2 - usługi konserwacji i napraw dźwigów w budynkach II Oddziału ZUS w Warszawie; Część nr 3 - usługi konserwacji i napraw dźwigów w budynkach III Oddziału ZUS w Warszawie; Część nr 4 - usługi konserwacji i napraw dźwigów w budynkach Oddziału ZUS w Siedlcach.

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na Modyfikację, której celem jest dostosowanie oprogramowania KSI do obsługi oświadczenia w okienku transferowym IV-VII 2016 oraz kolejnych, na podstawie Umów ramowych nr 1036089, 1036091, 1036093 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS. 2. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy wykonawczej na Modyfikację, której celem jest dostosowanie oprogramowania KSI ZUS do realizacji zapisów art. 39a ustawy z dnia 13 października ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia uzupełniającego do umowy nr 1038944 (TZ/370/36/13) z Orange Polska S.A. na świadczenie usługi operatora sieci rozległej WAN. Usługi operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS będą świadczone w zakresie: 1) zestawienie i utrzymanie symetrycznych łączy dostępowych o przepływnościach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy do wymagań technicznych przy wykorzystaniu urządzeń DCE Wykonawcy oraz zakończonych routerami CE Wykonawcy, 2) zapewnienie przez ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej na cele CO i CW do budynku Inspektoratu ZUS w Dębicy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne”(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.1059 z późn. zm.).Zamówienie obejmuje sprzedaż, przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej. Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej planowanej ilości energii cieplnej. Energia cieplna będzie dostarczana do instalacji znajdującej się w budynku Inspektoratu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów stacjonarnych i przesuwnych dwustronnych w pomieszczeniach archiwum do budynku Inspektoratu ZUS w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 84. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia są naprawy pogwarancyjne drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera do końca 2015 r. w Oddziałach ZUS w Olsztynie, Białymstoku i Siedlcach. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z następującym podziałem: - Część A – naprawy pogwarancyjne drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera w Oddziale ZUS w Olsztynie, - Część B – naprawy pogwarancyjne drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera w Oddziale ZUS w Białymstoku, - ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis drukarek dla Oddziałów ZUS w Gdańsku, Koszalinie i Słupsku. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest serwis techniczny urządzeń drukujących (wykonywanie napraw i konserwacji) w Oddziałach ZUS w Gdańsku, Koszalinie i Słupsku, a także w podległym im jednostkach terenowych. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50323200-7. Rodzaj zamówienia: usługi CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Serwis drukarek ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych na 2016 r. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych na 2016 r. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w dziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowo-ciężarowego typu kombivan, fabrycznie nowego i wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 roku, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.60.00-9. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla potrzeb Oddziału ZUS w Tarnowie. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.12.10.00-6, 39.11.20.00-0, 39.13.40.00-0, 39.13.21.00-7, 39.13.10.00-9. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na zapewnienie wsparcia prawnego w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia na modyfikację i konserwację systemu emerytalno-rentowego RENTIER-MANAGER w wersji ADABAS w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 29 kwietnia 2016 r. lub do zakończenia ww. postępowania przetargowego (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze) w maksymalnej ilości roboczogodzin 200. 2. Pomoc prawna obejmuje w szczególności: a) przygotowanie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów i konserwacji oraz napraw instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w Oddziałach ZUS w Biłgoraju, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie oraz podległych jednostkach terenowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp według poniższego rozwiązania: a) CZĘŚĆ I - Konserwacje, przeglądy i naprawy klimatyzatorów w O/ZUS w Biłgoraju oraz podległych jednostkach terenowych. Przedmiotem zamówienia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla maksymalnej liczby 400 pracowników Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w okresie rozpoczynającym się po upływie 5 dni roboczych od daty: dostarczenia Zamawiającemu kart (identyfikatorów) wstępu do obiektów sportowych lub aktywacji kont uczestników w systemie Wykonawcy, ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu podpisania umowy i kończącym się nie później niż 36 miesięcy od dnia obowiązywania ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana przesuwnych drzwi automatycznych głównego wejścia do budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45. Drzwi będą eksploatowane wewnątrz budynku jako druga linia drzwi. UWAGA: drzwi są usytuowane na drodze ewakuacyjnej i powinny posiadać stosowne systemy bezpieczeństwa oraz wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania na drogach ewakuacyjnych. 2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarem ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 polegających na wykonaniu: - remontu poziomu kanalizacji sanitarnej, - robót remontowych w strefie wejścia do budynku (środkowego od strony parkingu), - napraw po zalaniu wskutek awarii instalacji wod.-kan. (w części II piętra). 2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru ...