Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych
22.12.2014 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
przetarg nieograniczony poniżej 134.000 EURO p.n.:„Naprawa systemu kontroli dostępu w O/ZUS w Bydgoszczy ul. Św. Trójcy 33.” Przedmiotem zamówienia jest naprawa systemu kontroli dostępu w O/ZUS w Bydgoszczy przy ul. Świętej Trójcy 33. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 50711000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnejdla pracowników Oddziału ZUS w Białymstoku i podległych jednostek terenowych. 2. Rodzaj zamówienia: usługi. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolne części zamówienia: Część nr 1: Świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS w Białymstoku – wykonywanie badań na terenie miasta ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia o wartościo szacunkowej poniżej 134 tys. euro, jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych i nie napełnianych, zalecanych przez producenta urządzenia (drukarki komputerowej), do którego są przeznaczone, tonerów (160 szt.) oraz taśm barwiących (155 szt.). Drukarki te eksploatowane są w Oddziałach ZUS w Biłgoraju , w Kielcach, w Lublinie i w Radomiu. Dopuszcza się dostarczenie materiałów równoważnych, tj. innych niż oryginalne ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1.Przedmiotem zamówienia jest zawarcia umowy wykonawczej na udzielenie wsparcia prawnego w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia na rozbudowę (w tym udzielenie licencji) i utrzymanie serwerów IBM z gwarantowanym SLA - na podstawie umowy ramowej nr 1039964, dotyczącej świadczenia pomocy prawnej, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 2. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodna ze Wspólnym Słownikiem ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości (codziennie, okresowo, doraźnie) w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziałów w Zielonej Górze i Koszalinie i na terenach zewnętrznych, wraz z koszeniem trawy i odśnieżaniem oraz pielęgnacja terenów zielonych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części zamówienia (pkt 2 SIWZ): Część 1 Oddział w Zielonej Górze Świadczenie usług polegających na: - sprzątaniu i utrzymaniu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia są usługi serwisu, konserwacji i napraw kserokopiarek zainstalowanych w Oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju, Lublinie, Kielcach, Radomiu, Jaśle, Nowym Sączu, Rzeszowie i Tarnowie oraz dzierżawa i serwis kserokopiarek dla Oddziału ZUS w Rzeszowie i podległych terenowych jednostek organizacyjnych. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp. 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 3.1. CZĘŚĆ Nr: ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Serwisowanie urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, Oddział w Wałbrzychu oraz Oddział we Wrocławiu. W ramach serwisowania urządzeń dźwigowych Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania dźwigów w stałej, pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, w całym okresie trwania umowy, poprzez wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Zamawiający ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Serwis urządzeń fotokopiujących wraz z wymianą części oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i napraw kserokopiarek wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla 4 Oddziałów ZUS obsługiwanych przez Centrum Serwisu Informatycznego – Region 7, tj.: I Oddział w Łodzi, II Oddział w Łodzi, Oddział w Płocku, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim CPV: 50313200-4, 50313100-3 Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy w szczególności badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz badań okulistycznych i badań dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (na wniosek pracownika) dla pracowników Oddziału ZUS w Siedlcach (w tym pracowników terenowych jednostek organizacyjnych) świadczone na terenie miasta Siedlce. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie bezterminowej, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonego Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej (SEIP), wraz z jego instalacją, uruchomieniem oraz aktualizacjami dla dostarczonych baz przez okres kolejnych 36 miesięcy. Na SEIP składa się: 305 baz wielostanowiskowych (sieciowych, z możliwością zainstalowania na stacjach roboczych lub serwerach) z prawem jednoczesnego dostępu z 2680 stanowisk sieciowych oraz 46 baz mobilnych (jednostanowiskowych, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zapewnienie możliwości wykonywania odbitek kserograficznych oraz wydruków na urządzeniach kserograficznych poprzez dzierżawę urządzeń Wykonawcy lub serwisowanie urządzeń eksploatowanych przez ZUS. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zadanie nr 1 – zapewnienie możliwości wykonywania odbitek kserograficznych oraz wydruków poprzez bieżące sprawowanie kompleksowego serwisu technicznego na kserokopiarkach dzierżawionych od Wykonawcy dla ZUS Oddział w Ostrowie Wlkp i Oddział w ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitoringu sygnałów alarmowych pożarowych w budynkach Oddziału ZUS w Pile i Inspektoratach. Sygnały (alarm pożarowy, uszkodzenie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, uszkodzenie systemu transmisji alarmu) przesyłane są z poszczególnych budynków Zamawiającego przez systemy sygnalizacji pożaru (SSP) zlokalizowane w: a) CSP IGNIS 1240 firmy POLON-ALFA w budynku A Oddziału ZUS przy ul. Dr. Drygasa 7 oraz CSP 38 firmy POLON-ALFA w budynku B Oddziału ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na wykonanie prac introligatorskich teczek Rp-38b w ilości 400 000 szt. - na podstawie Umowy ramowej nr 8000007196 na zabezpieczenie wykonywania usług poligraficznych u Wykonawców zewnętrznych (poz. 14załącznika nr 2 ww. umowy ramowej). Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, zawartą w pkt 2. 2. Specyfikacja techniczna zakresu zamawianej usługi poligraficznej: 2.1. Zakres prac introligatorskich teczki ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) pracowników O/ZUS w Rzeszowie i podległych jednostek terenowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 09.08.2013r. poz. 907 ze zm. ) wg poniższego rozwiązania: 1) Część I - w zakresie Oddziału ZUS w Rzeszowie, Al. J. Piłsudskiego 12, 2) Część II - w zakresie Inspektoratu ZUS w Jarosławiu, ul. Słowackiego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna budynków i posesji oraz utrzymanie w systemie monitoringu antywłamaniowego lokalnych systemów alarmowych 2. Rodzaj zamówienia: usługi. 3. Kategoria usług: nr 23 4. Główne miejsce lub lokalizacja świadczenia usług: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, al. Piłsudskiego 2B, ul. Tysiąclecia 10, Inspektorat ZUS w Gostyninie, ul. Płocka 37A, Inspektorat ZUS w Sierpcu, ul. Okulickiego 8, Inspektorat ...