Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
27.04.2015 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje: 1. demontaż i montaż sufitów podwieszanych – budynek B2, 2. demontaż instalacji sygnalizacji pożaru Ademco – budynek B2, 3. montaż okablowania – budynek B2, 4. montaż urządzeń – budynek B2, 5. oprogramowanie i uruchomienie – budynek B2, 6. demontaż i montaż sufitów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Oddziału ZUS w Elblągu. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części: Część nr 1: dostawa i montaż mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Elblągu, ul. Mazurska 5. Część nr 2: dostawa i montaż mebli dla Inspektoratu ZUS w Ostródzie. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 39130000-2 Meble biurowe 5. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Olsztynie. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 30192000-1 Wyroby biurowe; 30197000-6 Drobny sprzęt biurowy; 30125100-2 Wkłady barwiące; 24910000-6 Kleje; 39292500-0 Linijki; 30237430-2 Markery; 39241100-4 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i technologii do poniższych obiektów: 1)obiektu Centralnego Ośrodka Obliczeniowego i Centrali ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3,5 w rocznej ilości mocy zamówionej 1,6220 MW; miejscem dostawy energii cieplnej jest węzeł cieplny usytuowany w budynku Centrali ZUS na terenie obiektu, który jest podłączony poprzez przyłącze do sieci cieplnej. Łączna ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Pogwarancyjne naprawy urządzeń drukujących eksploatowanych w Oddziałach ZUS we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy oraz Ostrowie Wielkopolskim - obsługiwanych przez Centrum Serwisu Informatycznego Region 8. CPV: 50323200-7 naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31.05.2015r. z zastrzeżeniem, iż w przypadku wyczerpania, przed upływem ww. terminu, kwoty przewidzianej na realizację przedmiotu umowy umowa ulega rozwiązaniu.

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem Umowy jest: 1) zapewnienie 12 łączy ISDN 30B+D dla numeru wiodącego 22 560 16 00 i zakresu DDI 22 560 1600 - 560 1799; 2) pakiet 60 000 minut dostępny w abonamencie miesięcznym za łącza ISDN; 3) zapewnienie pracy infolinii o numerze 801 400 987 z odtworzeniem komunikatu głosowego; 4) świadczenie usług w zakresie połączeń przychodzących oraz wychodzących lokalnych (strefowych), międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci teleinformatycznych i do sieci telefonii komórkowej, generowanych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis oraz zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Oddziałów ZUS w Gdańsku, Elblągu, Koszalinie i Słupsku.. Przedmiotem zamówienia jest: a) serwis techniczny urządzeń drukujących (wykonywanie napraw i konserwacji) w Oddziałach ZUS w Gdańsku, Elblągu, Koszalinie i Słupsku, a także w podległym im jednostkach terenowych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w „Opisie przedmiotu zamówienia” - załącznik P1 do SIWZ ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: - Część A: Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztowej remontu wejścia głównego, remontu ogrodzenia zewnętrznego oraz wykonania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Inspektoratu ZUS zlokalizowanego w Szczytnie przy ul. Barczewskiego 4. - Część B: Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztowej wymiany opraw oświetleniowych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Inspektoratu ZUS zlokalizowanego w Kętrzynie przy ul. Reja 10. - Część C: Opracowanie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu budynku Inspektoratu ZUS w Gnieźnie. 1. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: a) Roboty demontażowe, w tym: - rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, - rozebranie pokrycia dachu z blachodachówki powlekanej w arkuszach, R=0,40, - rozebranie elementów więźby dachowej - stalowe łaty systemowe i kontrłaty stalowe C40, - rozebranie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogwarancyjnego serwisu technicznego sprzętu drukującego wraz z wymianą części zamiennych, naturalnie zużywających się i wszystkich materiałów eksploatacyjnych, z wyłączeniem papieru, dla 3 Oddziałów ZUS obsługiwanych przez Centrum Serwisu Informatycznego – region IX (O/ZUS Gorzów Wlkp., O/ZUS Szczecin oraz O/ZUS Zielona Góra oraz podległych im jednostkach organizacyjnych). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości (codziennie, okresowo, doraźnie) wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych, w Oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Pile. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną część zamówienia: Część 1 Oddział ZUS w Szczecinie Świadczenie usług polegających na: -sprzątaniu i utrzymaniu czystości wewnątrz budynków, -sprzątaniu i utrzymaniu czystości ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i Oddział we Wrocławiu. 1. Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i Oddział we Wrocławiu polegać będzie na: - całodobowej bezpośredniej ochronie fizycznej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, wraz ze stałym 24 godzinnym monitoringiem systemów alarmowych, - zapewnieniu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Utrzymanie czystości w obiektach Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku. Rodzaj zamówienia: usługi. Kategoria usług: nr: 14 Kod NUTS: PL22 Główne miejsce świadczenia usług: Oddział ZUS w Rybniku oraz podległe jednostki terenowe tego Oddziału. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi utrzymania czystości w obiektach Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku przy ul. Reymonta 2, ul. Jankowickiej 13, w Inspektoratach ZUS w Pszczynie, Raciborzu, Tychach oraz w Wodzisławiu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wody mineralnej i źródlanej dla Oddziałów ZUS w Biłgoraju, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej upzp wg poniższego rozwiązania z podziałem na 8 części: 1) Część I - Dostawy wody w butelkach dla pracowników w ramach BHP i na ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiot zamówienia, w wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 euro, stanowią roboty budowlane (malarskie i okładzinowe) w Inspektoracie ZUS w Puławach przy ul. Lubelskiej 20B, polegające na malowaniu pomieszczeń biurowych i wymianie wykładzin podłogowych. 2. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie użyteczności publicznej i Wykonawca będzie zobowiązany zorganizować je tak, aby nie narażać pracowników Zamawiającego na uciążliwości wynikające z prowadzonych robót a także nie narażać pracowników ...