Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
28.03.2015 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwatorskich w nw. obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Szczecinie, tj.: 1) w Inspektoracie ZUS w Gryficach przy ul. Dąbskiego 5, 2) w Inspektoracie ZUS w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3, 3) w Inspektoracie ZUS w Pyrzycach przy ul. Sportowej 1, 4) w Inspektoracie ZUS w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 63; polegających na: a) czterogodzinnej dziennie, stałej obsłudze obiektów w dni i godziny ich urzędowania, b) obsłudze w ramach ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1) Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację instalacji TVd w budynkach Oddziału ZUS w Białymstoku, zgodnie z dokumentacją techniczną rozumianą jako projekt techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. 2) Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie systemu telewizji dozorowej w technologii IP z wykonaniem nowego okablowania oraz zainstalowaniem urządzeń aktywnych. 3) Nowe dedykowane okablowanie dla instalacji telewizji dozorowej zaprojektowano jako wykonane skrętkowymi ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na sporządzenie projektów aneksów do umów - na podstawie Umowy ramowej nr 1039964, dotyczącej świadczenia pomocy prawnej. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na sporządzenie projektów aneksów do: 1) umowy na rozwój Nowego Portalu Informacyjnego jako elementu Platformy Usług Elektronicznych nr 1038252, 2) umowy na rozbudowę i rozwój COT nr 1037440, 3) umowy ramowej na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI ZUS ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa mebli do obiektu przy ul. Lipiec Reymontowskich 11 w Łodzi, fabrycznie nowych, w pierwszym gatunku. Zamawiane meble stanowią pierwsze wyposażenie dla nowo wybudowanego obiektu zlokalizowanego na terenie województwa łódzkiego. CPV: Główny kod: 39100000-3 - meble Dodatkowe kody: 39110000-6 - siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 39111100-4 - siedziska obrotowe 39112000-0 - krzesła 39121000-6 - biurka i stoły 39121100-7 - biurka 39121200-8 - stoły 39130000-2 ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Celem Modyfikacji jest dostosowanie oprogramowania do zmian wynikających z opublikowanej w dniu 06.11.2013 r. pod pozycją 1289 ustawy z dnia 11.10.2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz zmian aktów wykonawczych do tej ustawy, nakładających na Zakład obowiązek stosowania nowych zasad zgodnych z ich zapisami. Modyfikacja wprowadza nowy wzór formularza tytułu wykonawczego wraz z nowymi „rodzajami” tytułów tj. dalszy tytuł wykonawczy, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SERWIS SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU - ZUS, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie Serwisu, polegającego na konserwacjach* i przeglądach** (zwanych łącznie konserwacjami) oraz naprawach*** systemów sygnalizacji pożaru - eksploatowanych w ZUS Oddział w Bydgoszczy. * KONSERWACJE to zespół czynności służących ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SERWIS SYSTEMÓW SYGNALIZACJI WŁAMANIA, NAPADU, KONTROLI DOSTĘPU ORAZ TV PRZEMYSŁOWEJ - ZUS, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie Serwisu, polegającego na konserwacjach* i przeglądach** (zwanych łącznie konserwacjami) oraz naprawach*** systemów: 1) sygnalizacji ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa mebli biurowych i krzeseł dla Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część zamówienia jak i również na wszystkie części zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Część nr 1 - Chorzów Oddział ZUS w Chorzowie, ul. gen. H. Dąbrowskiego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. 1.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 Części tj.: Część 1 1) Configuring and Administering Windows 7 (MS-50322) lub równoważne 2) Enterprise Desktop Support Technician (MS-50331) lub równoważne 3) Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database (MS-6231) lub równoważne 4) Microsoft Visual Basic Scripting Edition and Microsoft Windows Script ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis dźwigów w obiektach Oddziału ZUS w Elblągu. 2. Rodzaj zamówienia: usługi 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów 5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie modernizacji dachu nad częściami B i C budynku O/ZUS w Biłgoraju przy ul. Krzeszowskiej 62a. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do siwz. 2. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi - Ochrona osób i mienia. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch niezależnych od siebie części: Część 1 – ochrona obiektu I Oddziału ZUS w Łodzi. Budynek ZUS przy ul. Lipiec Reymontowskich 11 w Łodzi (91-120). Część 2 – ochrona obiektów Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. Budynki Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim (97-200) przy ul. I.Mościckiego 40/42 - 2 portiernie i przy ul. I.Mościckiego 29 – 1 portiernia, budynek Inspektoratu ZUS w Bełchatowie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawy artykułów biurowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, Oddział w Opolu, Oddział w Wałbrzychu oraz Oddział we Wrocławiu. Rodzaj i ilość zamawianego asortymentu określone zostały w SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba zadań – 4). Zadanie nr 1: Dostawy artykułów biurowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy. Zadanie nr 2: Dostawy artykułów biurowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury techniczno-systemowej wraz z oprogramowaniem bazodanowym środowiska PUE-NPI w okresie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.05.2015 r. do 30.04.2018 r. 2. Lista elementów obejmowanych usługą opieki serwisowej: 1) BladeSystem c7000 Enclosure G2 – 2 szt. 2) Serwer HP BL465 – 25 szt. 3) Serwer HP DL320 – 1 szt. 4) Macierz HP EVA 4400 – 1 szt. 5) Przełącznik SAN FC ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi 12 (dwunastu) kwartalnych testów penetracyjnych bezpieczeństwa zewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej ZUS, zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 72800000-8 Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów 4. Zamawiający nie ...