Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych
25.07.2014 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Przedmiotem zamówienia jest odbiór w sposób ciągły ścieków bytowych z nieruchomości COS ZUS w Osuchowie, w stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami Osuchowie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Biura Poligrafii Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 25 A w zakresie objętym pozwoleniem na budowę oraz dostosowaniem do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Adaptacja budynku ma przystosować obiekt do wymagań technologicznych, warunków sanitarnych, warunków technicznych, warunków ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przepisów oraz wymagań użytkowników. W ramach przebudowy ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Oddziału ZUS w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części zamówienia: część nr 1: dostawa i montaż mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych; część nr 2: dostawa i montaż mebli kuchennych dla Inspektoratu ZUS w Iławie. 4. Nazwa i kod przedmiotu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiot zamówienia: Zakup infrastruktury do budowy IP Telefonii w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w części: sieć strukturalna telefonii IP w Inspektoracie ZUS w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury do budowy IP telefonii w Zakładzie w zakresie: 1)Zaprojektowanie (dokumentacja techniczna) w tym: a) studium wraz z wymaganymi uzgodnieniami/opiniami, b) dokumentacja projektowa z wymaganymi uzgodnieniami/opiniami oraz opracowaniami ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie comiesięcznego świadczenia serwisu urządzeń dźwigowych, w tym przeglądów, konserwacji, napraw oraz utrzymania pogotowia dźwigowego, zainstalowanych w budynkach Zamawiającego, zgodnie z specyfikacją urządzeń dźwigowych stanowiącą załączniki do wzoru umowy oraz zgodnie ze złożoną ofertą, w podziale na części: - Część 1- wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw dźwigów osobowych eksploatowanych w Oddziale ZUS Szczecin – budynek przy ul. Matejki 22, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania obiektów Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku przy ul. Reymonta 2, ul. Jankowickiej 13 w Inspektoratach ZUS: Raciborzu, Pszczynie, Wodzisławiu Śl. i Tychach, podziałem na zadania . ZADANIE I: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2, przy ul. Jankowickiej 13, w Inspektoratach w Raciborzu, Pszczynie, Wodzisławiu Śl. i Tychach. Powierzchnia: ZUS ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości na potrzeby Oddziału ZUS w Koszalinie - część I i Oddziału ZUS w Zielonej Górze - część II. Informacja o ofertach częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną części zamówienia, o których mowa w SIWZ. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup szkoleń w zakresie Microsoft (część I), szkoleń w zakresie Linux (część II), szkoleń w zakresie HP (część III). 2. Kod i nazwa CPV: 80.51.00.00 - 2 usługi szkolenia specjalistycznego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (cz. od I do III zamówienia), zgodnie z rozdziałem II SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą część przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt 1.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku wraz z modernizacją uzbrojenia terenu w I/ZUS w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Legionów 3. b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. c) Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: - 45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, - 45.22.00.00-5 - roboty inżynieryjne i budowlane, - 45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne. d)Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Roboty budowlane w zakresie remontu sześciu pomieszczeń socjalnych, malowania pomieszczeń Wydziału OBD od nr 101 do nr 104, wymiany drzwi otwieranych na rozsuwne na SOK w budynku Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2. Zakres zamówienia obejmuje: HERBACIARNIE Pomieszczenia socjalne – herbaciarnie – 5 pokoi o powierzchni 2,30 x 3,0 m i wysokości 2,94 m, powtarzalne, zlokalizowane na każdej z pięciu kondygnacji budynku; -prace demontażowe: demontaż drzwi i ościeżnicy, nieczynnej instalacji ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Remont węzłów sanitarnych na parterze i III piętrze w budynku Oddziału ZUS w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty remontowo-budowlane polegające na: 1) remoncie węzła sanitarnego w strefie obsługi klienta na parterze; 2) remoncie węzła sanitarnego na III piętrze; w budynku Oddziału ZUS w Gdańsku, ul. ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na modyfikację, której celem jest dostosowanie oprogramowania KSI ZUS do zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw (rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw - Druk Sejmowy nr 2094 z dnia 22-01-2014 r.), zwanej dalej „ustawą”. Projekt ustawy dotyczy usprawnienia procedury związanej z rozpoczęciem prowadzenia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu druku cyfrowego wielobarwnego wraz z obsługą serwisową świadczoną do 31.12 2017 r. wraz z dostawą, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie niezbędnej obsługi operatorskiej Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST: 1)Opracowanie projektu remontu 15 aneksów kuchennych położonych w pokojach gościnnych o numerach:101, 102, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305, 306, oraz kuchni zbiorczej w części niskiej budynku. 2)Opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia w sprzęt AGD 15 aneksów kuchennych wraz z niezbędnymi instalacjami. 3)Przygotowanie infrastruktury technicznej poprzez dostosowania instalacji elektrycznych oraz wodno - kanalizacyjnych zgodnie z zatwierdzonymi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w budynku Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 1b.”. 1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 1.3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w budynku Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim ...