Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
30.05.2015 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Oddziałów ZUS w Olsztynie i Płocku. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części: część nr 1: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Olsztynie, część nr 2: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Płocku. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 30192000-1 Wyroby biurowe; ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest dostawa, przystosowanie instalacji zasilających oraz instalacja zasilaczy bezprzerwowych UPS do niżej wskazanych lokalizacji: Część 1). zasilacz UPS o mocy 15 kVA dla Inspektoratu w Aleksandrowie Kujawskim – 1szt. Część 2). zasilacz UPS o mocy 10 kVA dla Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego w Augustowie – 1szt. Część 3). zasilacz UPS o mocy 10 kVA dla Inspektoratu w Drawsku Pomorskim – 1szt. Część 4). zasilacz UPS o mocy 40 kVA dla Inspektoratu w Krośnie – 1szt. Część ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na modyfikację oprogramowania obsługi świadczeń emerytalno-rentowych w celu dostosowania rozwiązań systemowych do wymagań statystycznych, na podstawie Umów ramowych nr 1036089, 1036091, 1036093 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS. 2. Celem Modyfikacji jest dostosowanie rozwiązań systemowych obowiązujących przy obsłudze świadczeń emerytalno-rentowych do wymagań statystycznych. 3. Zamówienie obejmuje: 1) umożliwienie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy, remont cokołu budynku, remont węzłów sanitarnych i remont izolacji pionowej ścian piwnic w Inspektoracie ZUS w Wadowicach, ul. Teatralna 3. Szczegółowy zakres zamówienia określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. Zamawiający ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Remont antresoli w budynku położonym w Szczecinie przy ul. J.Matejki 22. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert cześciowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont okresowy budynku Oddziału ZUS w Płocku przy al. Jachowicza 1. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku A O/ZUS w Jaśle przy ul. Rynek 18b. Remontowane pomieszczenia to pokoje biurowe, socjale, ciągi komunikacyjne. Zakres remontu obejmuje: - zeskrobanie farby, - gruntowanie powierzchni ścian i sufitów, - wykonanie gładzi na ścianach i sufitach dla części pokoi biurowych, - wykonanie wylewek samopoziomujących, - wymiana posadzek w pokojach biurowych z dywanowych na posadzki PCV, - malowanie pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Wzmocnienie gruntu pod projektowane drogi i parkingi przy ulicy Lipiec Reymontowskich 11.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest remont posadzek w pomieszczeniach składnicy akt w Inspektoracie ZUS w Brzozowie przy ul.Witosa 11 1.Zakres zamówienia obejmuje: -demontaż i ponowny montaż regałów przesuwnych -rozbiórkę istniejących posadzek wraz z chudym betonem i podbudową z kruszywa, -wykonanie nowych podkładów z kruszywa i posadzki zbrojonej, -wykonanie wierzchnich warstw posadzek Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar. Wykonawca ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Oddziałów ZUS obsługiwanych przez Centrum Serwisu Informatycznego – Region 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części (tzw. „oferty częściowe”). Ilość część - 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu od daty dostawy dla: 1. CZĘŚĆ I: • 12-miesięcznej gwarancji na wkłady barwiące - tonery, • zagwarantuje 3-letnią trwałość bębna lub 100 000 wydrukowanych stron (w zależności od tego, który z warunków wystąpi wcześniej) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku I/ZUS w Siemiatyczach przy ul. Ogrodowej 5. 2 Stan istniejący: 1) Budynek Inspektoratu ZUS w położony jest w Siemiatyczach ul. Ogrodowa 5; 2) Budynek Inspektoratu ZUS w Siemiatyczach został oddany do użytku w 1994 r.; 3) Powierzchnia netto budynku wynosi 935,5 m2, powierzchnia zabudowy 335,0 m2, kubatura 3 910,0 m3; 4) Budynek ma trzy kondygnacje, jest podpiwniczony. 3. Zakres robót do wykonania: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Świadczenie kompleksowych pogwarancyjnych usług serwisowych drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów eksploatowanych w Oddziałach ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych. Przedmiotowa usługa świadczona będzie w siedzibach Oddziałów (Odbiorców usług) oraz w podległych im terenowych jednostkach organizacyjnych mieszczących się w następujących lokalizacjach: 1. ZUS Oddział w Chorzowie: • Chorzów ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę, przebudowę budynku administracyjnego Inspektoratu ZUS w Dębicy przy ul. Piłsudskiego 15 oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w związku z w/w dokumentacją. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie : • koncepcji programowo- przestrzennej , •kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami uzgodnieniami, sprawdzeniami, zatwierdzeniami, •kompletnego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45. 2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem budowlanym oraz branżowymi projektami wykonawczymi, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które szczegółowo zostały określone w części II specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ, a także warunkami zawartymi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników ZUS Oddział w Wałbrzychu. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. organizację i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników ZUS Oddział w Wałbrzychu, 2. przedłożenie Odbiorcy w terminie jednego miesiąca po zakończeniu szkoleń pisemnej: a) oceny poziomu umiejętności i aktywności uczestników szkoleń, b) propozycji zagadnień rozszerzających wiedzę uczestników szkoleń, które należałoby uwzględnić w programach przyszłych szkoleń. Zamawiający dopuszcza ...