Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
30.08.2015 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kopert na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ilości 22 775 670 szt. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiot zamówienia 1. Organizacja i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla pracowników Oddziału ZUS w Wałbrzychu bezpośrednio obsługujących klientów na temat: „Utrwalanie postawy asertywnej w kontaktach z klientami” 2. Przedłożenie Zamawiającemu, w terminie jednego miesiąca po zakończeniu szkoleń pisemnej: a) oceny poziomu umiejętności i aktywności uczestników szkoleń, b) propozycji zagadnień rozszerzających wiedzę uczestników szkoleń, które należałoby uwzględnić w programach przyszłych ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy wykonawczej na Modyfikację, której celem jest wprowadzenie nowych funkcjonalności w związku ze zmianami legislacyjnymi w odniesieniu do rezydentów i nierezydentów, a także poprawa funkcjonalności oprogramowania w zakresie akcji podatkowej. 2. Wykonawca Modyfikacji wykona zgodnie z niżej określonym ramowym harmonogramem realizacji (odbioru) prac: 1) Analityczny Opis Modyfikacji (AOM) wraz z Wymiarowaniem Pełnym – odbiór w terminie do 2 miesięcy od ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Postępowanie na ”Przejęcie, świadczenie i przekazanie usług: wsparcia utrzymania i obsługi Zgłoszeń Serwisowych dla Systemu Wspomagania Ekonomik Zakładu (SWEZ) opartego na systemie SAP oraz świadczenie usługi realizacji zleceń dodatkowych dla SWEZ”. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 2.1 Świadczenie Usługi wsparcia utrzymania Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu (SWEZ) opartego na oprogramowaniu SAP. 2.2 Świadczenie Usługi obsługi Zgłoszeń Serwisowych Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu (SWEZ) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlano montażowych: realizacja robót budowlanych zadania remontowego pn.: „Modernizacja SOK i remont wejść do budynku I/ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim” wraz z wyposażeniem meblowym. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 Części: 2.1.Część nr 1: Modernizacja SOK i remont wejść do budynku I/ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim. 2.2.Część nr 2: Wyposażenie meblowe SOK w I/ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim. 3.Szczegółowy zakres ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1Wykonanie robot budowlanych w zakresie wymiany wykładzin podłogowych, wymiany drzwi z malowaniem pomieszczeń nr 302-306 wraz z wymianą części oświetlenia w budynku Oddziału ZUS w Rybniku, ul. Reymonta 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: - roboty ogólnobudowlane: 1) Roboty rozbiórkowe: a)wykucie z muru ościeżnic stalowych w pokojach nr 302 – 306 – 9 szt., b)rozebranie posadzki z paneli podłogowych wraz z warstwami podkładowymi i cokolikami w pokojach nr 302-306 – 146,54m2, c)rozebranie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego w Oddziale ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18. CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.Dane dotyczące planowanej modernizacji: 1.Archiwum zakładowe składa się z 3 pomieszczeń usytuowanych na 3 kondygnacji (ostatniej) budynku przy ul. Szczęść Boże 18 w Zabrzu. Pomieszczenie nr 351 o pow. 109,3 m2 i wysokości ok. 3 m, pomieszczenie nr ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej zadań jn.: I. Wykonanie instalacji hydrantowej i wymiana drzwi na klatkach schodowych w budynku A Oddziału ZUS w Białymstoku obejmujące swoim zakresem: a) Demontaż suchych pionów; b) Wykonanie instalacji hydrantowej; c) Montaż zestawów hydroforowych utrzymujących ciśnienie w instalacji hydrantowej; d) Wymiana drzwi klatek schodowych na 90 EI 30; e) Malowanie klatek schodowych II. Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na archiwum ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z remontem przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Wałbrzychu. 1. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi dokumentami tj.: Decyzja ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 14.05.2015r, decyzja DWKZ we Wrocławiu, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekt oznakowania i tymczasowej organizacji ruchu. 2) Przedmiar robót. 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Remonty okresowe w budynkach jednostek organizacyjnych II Oddziału ZUS w Łodzi. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części (tzw. „oferty częściowe”). Przedmiot zamówienia składa się z dwóch niezależnych od siebie części: CZĘŚĆ 1 1) Remont Sali Obsługi Klientów – Zduńska Wola (98-220), ul. Kilińskiego 24 – budynek B. 2) Malowanie klatki schodowej, pomieszczeń socjalnych i poczekalni - Zduńska Wola (98-220), ul. Kilińskiego 24 - budynek B. 3) Wymiana wykładzin w archiwum zakładowym ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na wykonanie prac introligatorskich teczek Rp-38b w ilości 350 000 szt. - na podstawie Umowy ramowej nr 8000007196 na zabezpieczenie wykonywania usług poligraficznych u Wykonawców zewnętrznych (poz. 14 załącznika nr 2 ww. umowy ramowej). Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, zawartą w pkt 2. 2. Specyfikacja techniczna zakresu zamawianej usługi poligraficznej: 2.1. Zakres prac introligatorskich teczki ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu oraz przygotowanie i przeprowadzenie seminariów z zakresu prewencji wypadkowej dla obszarów działalności objętych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, w ramach poszczególnych części określonych w pkt. 2 2. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje 7 części: Część I - Temat szkolenia: „AUTOPREZENTACJA – WYSTĄPIENIA PUBLICZNE” dla pracowników ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POPRAWA AKUSTYKI SALI OBSŁUGI KLIENTA W ODDZIALE ZUS W SŁUPSKU SEGMENT I. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólny zakres robót przewidziany do wykonania: Poprawa akustyki Sali Obsługi Klienta w Oddziale ZUS w Słupsku - segment I poprzez wygłuszenie środkowej części stropu (wnętrz kasetonów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Świadczenie usług kompleksowej konserwacji i przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Oddziałów ZUS w Bielsku - Białej i Częstochowie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część nr 1 Oddział ZUS w Bielsku – Białej Świadczenie usług kompleksowej konserwacji i przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku - Białej oraz w podległych jednostkach terenowych: •O/ZUS Bielsko - Biała, ul. Krasińskiego 34 •O/ZUS Bielsko - Biała, ul. Traugutta ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w Inspektoracie ZUS w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 12. Całkowita wielkość zamówienia: postępowanie o wartości poniżej 5.186.000 Euro. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.