Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych Informacja dotycząca obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
1.02.2015 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych posesji, pielęgnacji zieleni, odśnieżania i usuwania oblodzeń oraz śliskości w okresie zimowym w obiektach Oddziału ZUS w Wałbrzychu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 1) 90919200-4 Usługi sprzątania biur 2) 90911200-8 Usługi sprzątania budynków 3) 90911300-9 Usługi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń akcelerujących ruch użytkowanych u Zamawiającego. 2. Miejsce instalacji oraz model urządzeń zostało wskazane w załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca instalacji akceleratorów w ramach swoich jednostek. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 50332000-1 Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej 32420000-3 Urządzenia sieciowe 50312300-8 Konserwacja i naprawa sieciowego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Fizyczna ochrona osób i mienia obiektu Inspektoratu ZUS w Radomsku przy ul. Piastowskiej 24a 1.Ochronie podlegają osoby przebywające na terenie obiektu I/ZUS Radomsko oraz obiekt i wyposażenie budynku w Inspektoracie ZUS w Radomsku przy ul. Piastowskiej 24a w okresie od 01.03.2013r. do 28.02.2015r. - jeden posterunek. 2.Wykonanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektu odbywać się będzie poprzez całodobową fizyczną ochronę przez strażnika wyposażonego w niezbędne środki przymusu bezpośredniego. 3.Obiekt ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna obiektów, osób i nienia w III Oddziale ZUS w Warszawie - zamówienie uzupełniające.

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
A) Udzielenie licencji wraz z wsparciem na oprogramowanie systemowo – narzędziowe IBM wykorzystywane w ZUS na okres 36 miesięcy, w granicach autoryzowanych limitów oraz z możliwością konwersji i rozszerzenia puli oprogramowania, w tym usługi wsparcia dla IBM DB2 v9 dla z/OS w okresie od 1.01.2015 r. do max 31.12.2016 r. B) Świadczenie usług wsparcia Kodu Sterującego GDPS (ang. Geographically Dispersed Parallel SysplexTM) przez okres 36 miesięcy, zapewniających ciągły dostęp do danych i systemów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Elblągu, Olsztynie i Płocku. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części: część nr 1: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Białymstoku. część nr 2: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Elblągu. część nr 3: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Olsztynie. część nr 4: dostawa ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Celem Modyfikacji jest dostosowanie oprogramowania do zmian wynikających z opublikowanej w dniu 06.11.2013 r. pod pozycją 1289 ustawy z dnia 11.10.2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz zmian aktów wykonawczych do tej ustawy, nakładających na Zakład obowiązek stosowania nowych zasad zgodnych z ich zapisami. Modyfikacja wprowadza nowy wzór formularza tytułu wykonawczego wraz z nowymi „rodzajami” tytułów tj. dalszy tytuł wykonawczy, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych pogwarancyjnych usług serwisowych 82 szt. kserokopiarek eksploatowanych w Oddziałach ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu oraz w podległych im terenowych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem: - Oddział Chorzów – 23 sztuki, - Oddział Częstochowa – 18 sztuk, - Oddział Opole – 11 sztuk, - Oddział Sosnowiec – 12 sztuk, - Oddział Zabrze – 18 sztuk. 2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 Pakietów: Pakiet I kompleksowe utrzymanie czystości w budynku I i II Oddziału w Łodzi przy ul. Lipiec Reymontowskich 11. Pakiet II kompleksowe utrzymanie czystości w budynku I Oddziału w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2. Pakiet III kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Inspektoratu ZUS w Zgierzu przy ul. Długiej 43 i ul. Chopina 5. Pakiet IV kompleksowe ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji kserokopiarek w 2015 r. znajdujących się w Oddziale ZUS w Olsztynie, Białymstoku i Siedlcach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z następującym podziałem: ­- Część A – serwis i konserwacja kserokopiarek Sharp i Toshiba w Oddziale ZUS w Olsztynie, - Część B – serwis i konserwacja kserokopiarek Sharp, Toshiba, Gestetner i Kyocera w Oddziale ZUS w Białymstoku, - Część C – serwis i konserwacja kserokopiarek ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Celem projektu jest rozszerzenie i modyfikacja dotychczasowej funkcjonalności w zakresie obsługi potrąceń w systemach emerytalno-rentowych. Zmiany dotyczą obsługi wypłat dla wierzyciela, zastosowania układów ratalnych dla potrąceń, zmiany funkcjonalności obsługi depozytów, szczególnie w zakresie sposobów rozwiązania depozytu i zaliczania kwot depozytów na prawomocne nadpłaty oraz zmiany w sposobach rozdysponowania kwot zgromadzonych na sumach do wyjaśnienia. Projekt obejmuje także związane z ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
A) Udzielenie licencji wraz z wsparciem na oprogramowanie systemowo – narzędziowe IBM wykorzystywane w ZUS na okres 36 miesięcy, w granicach autoryzowanych limitów oraz z możliwością konwersji i rozszerzenia puli oprogramowania (w zakresie wskazanym w oświadczeniu IBM stanowiącym Załącznik nr 5), w tym usługi wsparcia dla IBM DB2 v9 dla z/OS w okresie od 1.01.2015 r. do max 31.12.2016 r. B) Świadczenie usług wsparcia Kodu Sterującego GDPS (ang. Geographically Dispersed Parallel SysplexTM) przez ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: a. udzielenie licencji/sublicencji na oprogramowanie HP Service Manager lub udzielenie licencji/sublicencji na oprogramowanie równoważne, zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy w celu rozszerzenia eksploatowanego Systemu Zarządzania Procesami Eksploatacyjnymi oraz dostawa i wdrożenie tego oprogramowania, b. świadczenie usług opieki serwisowej oprogramowania wykorzystywanego w ramach Systemu Zarządzania Procesami Eksploatacyjnymi rozszerzonego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego na potrzeby ZUS. 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w sieci GSM 900/1800 i UMTS dla 5200 abonentów oraz obsługi Internetu bezprzewodowego dla 3000 abonentów, w tym: a) połączenia telefoniczne lokalne (krajowe), b) połączenia międzynarodowe, c) roaming, d) obsługa SMS, e) obsługa MMS, f) obsługa transmisji ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Usługi konserwacji i napraw kserokopiarek wraz z wymianą części oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, zainstalowanych w Oddziałach ZUS: Poznań I, Poznań II, Bydgoszcz, Toruń i Piła oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 3.Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV: 50310000-1 Usługi ...