Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
10.02.2016 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i napraw dźwigów w III Oddziale ZUS w Warszawie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Przedmiotem zamówienia są usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów I Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6/8, Senatorskiej 10 i Miodowej 5.

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wdrożenia zmian w technologii eksploatacji systemu EMIR pozwalających na wydłużenie przetwarzania dziennego poza godzinę 24:00; 2) wdrożenia technologii zIIP Enabler bez przeniesienia do środowiska docelowego nowych serwerów z13; 3) przeniesienia technologii zIIP Enabler do środowiska docelowego nowych serwerów z13; 4) konsolidacji środowisk technologiczno-systemowych NROI i KSI na wspólnych serwerach. Kod CPV: 72267000-4 Usługi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu. 1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: a) sprzątanie sal obsługi klienta, sekretariatów, palarni, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, holów i wind, b) sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, c) sprzątanie pomieszczeń socjalnych oraz korytarzy piwnicznych, d) sprzątanie pomieszczeń technicznych, e) sprzątanie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach II i III Oddziału ZUS w Warszawie: Część nr 1 Konserwacji i napraw systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD) oraz systemów obserwacji telewizyjnej (CCTV) w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie: 1) System SSWiN, CCTV, SKD – obiekt: Inspektorat ZUS w Otwocku ul. Poniatowskiego 17, 2) System SSWiN, CCTV – obiekt: Inspektorat ZUS w Wołominie ul. Mieszka ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Oddziału ZUS w Kielcach i jego terenowych jednostek organizacyjnych oraz utrzymywanie porządku wraz z pielęgnacją zieleni wokół tych budynków. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 1) sprzątanie powierzchni wewnętrznych obiektów i lokali 2) sprzątanie terenów zewnętrznych posesji w okresie zimowym i letnim w tym: a) utrzymanie i pielęgnacja zieleni w okresie letnim, b) odśnieżanie posesji i dachów (we ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: CZĘŚĆ 1 – Oddział ZUS w Szczecinie Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia, tj. wykonywanie: 1) bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, 2)zabezpieczenia obszarów chronionych, 3)kontroli ruchu osobowo-towarowego, 4)monitorowania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony. Miejsce realizacji usługi: ZUS Oddział w Szczecinie - ul. Matejki 22, ZUS Oddział w Szczecinie - ul. Citroena 2, ZUS Oddział w Szczecinie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu polegającego na wykonywaniu konserwacji i przeglądów (zwanych łącznie konserwacjami) oraz napraw systemu telewizji przemysłowej znajdującego się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego podległych jednostkach terenowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych kotłów olejowych i gazowych oraz instalacji węzłów cieplnych, gazowych, kotłowni, c.o. i ciepła technologicznego w O/ZUS w Kielcach i O/ZUS w Rzeszowie oraz podległych jednostkach terenowych. 2.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: a)przeglądy, b)konserwacje, c)naprawy. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp według poniższego rozwiązania: a) część I - Serwis kotłów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa artykułów biurowych dla I, II, III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Siedlcach. część nr 1: dostawa artykułów biurowych dla I Oddziału ZUS w Warszawie- 81 poz. asortymentu część nr 2: dostawa artykułów biurowych dla II Oddziału ZUS w Warszawie- 82 poz. asortymentu część nr 3: dostawa artykułów biurowych dla III Oddziału ZUS w Warszawie- 123 poz. asortymentu część nr 4: dostawa artykułów biurowych dla Oddziału ZUS w Siedlcach- 73 poz. asortymentu Zamawiający ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla zadania budowlanego pn.: "Modernizacja SOK w I/ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim". 2. Szczegółowy zakres robót określony został w : 2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru – mebli i wyposażenia – załącznik nr 1 do SIWZ. 2.2. Projekt wykonawczy – wyposażenie meblowe – załącznik nr 2 do SIWZ 2.3. Przedmiar – wyposażenie meblowe – załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, zgodnie z asortymentem i przewidywanymi ilościami zawartymi w formularzach cenowych - załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E do SIWZ, w podziale na części: 1) dla Oddziału ZUS w Szczecinie - część I 2) dla Oddziału ZUS w Zielonej Górze - część II 3) dla Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. - część III 4) dla Oddziału ZUS w Koszalinie - część IV 5) dla Oddziału ZUS w Pile - część V 2. Szczegółowe warunki realizacji ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Oddziałów ZUS w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu oraz Zabrzu. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30 19 00 00 – 7 różny sprzęt i artykuły biurowe 30 19 20 00 – 1 wyroby biurowe 30 19 70 00 – 6 drobny sprzęt biurowy 30 14 12 00 – 1 kalkulatory biurkowe 30 14 13 00 – 2 kalkulatory drukujące 30 19 97 92 – 8 kalendarze 39 29 24 00 – 9 przybory do pisania 22 80 00 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SERWIS CENTRAL TELEFONICZNYCH I SIECI - ZUS, ODDZIAŁY W GDAŃSKU, SŁUPSKU ORAZ TORUNIU. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest: W Oddziałach ZUS w Słupsku oraz Toruniu 1) Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw (zwanych łącznie Serwisem) wewnętrznych kablowych sieci telefonicznych oraz urządzeń włączonych do sieci telefonicznych, w szczególności: ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy świadczyć będzie usługę serwisu pogwarancyjnego bibliotek taśmowych wraz z serwerami wirtualizującymi taśmy. Szczegółowy wykaz komponentów urządzeń objętych usługą serwisu pogwarancyjnego stanowi załącznik do Umowy. 2. Urządzenia przeznaczone do serwisu są zlokalizowane na terenie Warszawy w dwóch lokalizacjach: 1) ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa- Zapasowy Centralny Ośrodek Obliczeniowy, (ZCOO ); 2) ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa - ...