Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
27.05.2016 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy wykonawczej na zapewnienie wsparcia prawnego w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia na zawarcie umowy ramowej na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI ZUS – na podstawie Umowy ramowej nr 1039964, dotyczącej świadczenia pomocy prawnej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania wycieczki po Podkarpaciu współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla maksymalnie 48 pracowników ZUS i członków ich rodzin. Zamawiający informuje, że maksymalna liczba uczestników wycieczki ze względów losowych w oparciu o zastrzeżone prawo opcji może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 3 osoby. Rzeczywista liczba uczestników wycieczki nie będzie mniejsza niż 45 i nie większa niż 48. Liczba uczestników wycieczki będzie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania Inwestycyjnego „Modernizacja budynku „LIPSK” Warszawa, ul. Czerniakowska 16.” Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawie wszczętej z powództwa Joanny Beller, obecnie toczącej się z udziałem jej spadkobierców tj.: Roberta Bellera, Anny Kiljańskiej oraz Karin Teji, przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie rozpoznawanej na dzień podpisania umowy przez Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą IC 1208/15 (dotychczas: I C 2103/05).

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia uzupełniającego do umowy nr 1038944 (TZ/370/36/13) z Orange Polska S.A. na świadczenie usługi operatora sieci rozległej WAN. Usługi operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS będą świadczone w zakresie: 1) zestawienie i utrzymanie symetrycznych łączy dostępowych o przepływnościach określonych w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do wymagań technicznych przy wykorzystaniu urządzeń DCE Wykonawcy oraz zakończonych routerami CE Wykonawcy, 2) zapewnienie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń, schodów zewnętrznych, pokrycia dachowego oraz izolacji fundamentów w budynku Inspektoratu ZUS w Sanoku przy ul. Konarskiego 20. 2.Zakres remontu obejmuje: naprawę pęknięć tynku i ścian, malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach, remont schodów zewnętrznych, remont pokrycia dachu, osuszenie i izolacja pozioma fundamentów w miejscu występowania ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Przedmiotem zamówienia są usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami lub innymi organami orzekającymi oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie wszczętej z powództwa Joanny Beller, obecnie toczącej się z udziałem jej spadkobierców przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I C 1208/15 (dotychczas: I C 2103/05). Termin realizacji zamówienia: od ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawie wszczętej z powództwa Joanny Beller, obecnie toczącej się z udziałem jej spadkobierców tj.: Roberta Bellera, Anny Kiljańskiej oraz Karin Teji, przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie rozpoznawanej na dzień podpisania umowy przez Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą IC 1208/15 (dotychczas: I C 2103/05).

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ARCHIWUM DO STANDARDÓW I REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W INSPEKORACIE ZUS W GRUDZIĄDZU I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Dostosowanie pomieszczeń archiwum do standardów i remont pomieszczeń biurowych w Inspektoracie ZUS w Grudziądzu”, obejmujących: 1/ „Dostosowanie pomieszczeń archiwum I/ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 30 do standardów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”, w zakres którego wchodzi: a) wykonanie izolacji ścian fundamentowych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana tablic rozdzielczych w suterenie budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45. 2. Zakres niniejszych robót instalacyjnych obejmuje: - roboty demontażowe istniejących (starych) tablic rozdzielczych zabudowanych w strefach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach zlokalizowanych w północno-zachodnich częściach sutereny/piwnic budynku, - montaż nowych tablic rozdzielczych podtynkowych w których należy zabudować nowe zabezpieczenia zastępujące ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Przedmiotem Umowy jest zapewnienie wsparcia prawnego w realizacji umowy z dnia 25 marca 2015 r. zawartej między Dimension Data Polska Sp. z o. o. a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na „Zakup systemu DWDM”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, pomiarów oraz napraw urządzeń dźwigowych w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku – Białej.” •O/ZUS Bielsko - Biała, ul. Krasińskiego 34 •O/ZUS Bielsko - Biała, ul. Traugutta 2 •I/ZUS Cieszyn, ul. Bielska 29 •I/ZUS Żywiec, ul. Piernikarska 2 Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Obsługa konserwatorska Inspektoratów ZUS w Gryficach, Gryfinie, Pyrzycach, Świnoujściu oraz O/ZUS w Szczecinie przy ul. J.Matejki 22 i obiektu ZUS w Międzyzdrojach, tj.: 1)w Inspektoracie ZUS w Gryficach przy ul. Dąbskiego 5, 2)w Inspektoracie ZUS w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3, 3)w tymczasowym Inspektoracie ZUS w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29,- od 01. 06. 2016 r.- 31.05. 2017 r. 4)w Inspektoracie ZUS w Pyrzycach przy ul. Sportowej 1, - od 01. 06. 2017 r. 5)w Inspektoracie ZUS w Świnoujściu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest obsługa gastronomiczna obejmująca przygotowywanie, wydawanie oraz w razie potrzeby dostarczanie uczestnikom organizowanych szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, spotkań roboczych oraz konferencji: posiłków (śniadanie, obiad, kolacja), serwisów kawowych oraz menu okolicznościowego, jak również „suchego prowiantu”, wydawanego zamiast posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) oraz obsługa innych zdarzeń organizowanych na zlecenie II Oddziału – narad, konferencji, spotkań okolicznościowych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest Remont sanitariatów w budynku nr 7 w siedzibie I Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6/8.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.