Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych
2.09.2014 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – modernizację Sali Obsługi Klienta w Inspektoracie ZUS w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 1/5. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) roboty rozbiórkowe budowlane i demontaż instalacji elektrycznych, 2) roboty budowlane – dostosowanie WC dla osób niepełnosprawnych, malowanie ścian, wymianę posadzki, wymianę parapetów, wykonanie przebić w ścianach, wykonanie ścianek działowych, 3) montaż drzwi z kontrolą dostępu, 4) montaż żaluzji wewnętrznych i rolet, 5) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Oddziału ZUS w Gdańsku Rodzaj zamówienia: usługi. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, finansowanych w całości ze środków publicznych, w ramach poszczególnych części zamówienia, tj. części od nr I do nr III. Zamawiający ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego i ogólnego na drogach ewakuacyjnych i klatkach schodowych w budynku operacyjnym O/ZUS w Opolu Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego i ogólnego na drogach ewakuacyjnych i klatkach schodowych w budynku operacyjnym ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy i Oddział we Wrocławiu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań – 2. Zadanie nr 1: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych ZUS Oddział w Legnicy. Zadanie nr 2: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych ZUS Oddział we Wrocławiu. 1. Utrzymanie czystości obejmować będzie: a) sprzątanie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli wraz z ich dostawą i montażem dla Centrali ZUS w Warszawie oraz Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUS w Osuchowie. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 39130000-2 Meble biurowe 39100000-3 Meble Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych w Inspektoracie ZUS w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 27/28, Inspektoracie ZUS w Międzychodzie przy ul. Słowackiego 7 oraz Inspektoracie ZUS w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: CZĘŚĆ I - Inspektorat Poznań: Naprawy blacharsko dekarskie budynek A w zakresie: •Wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich, •Wymiana pokryć z blachy, •Naprawa obróbek blacharskich polegająca ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont schodów zewnętrznych wejściowych budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18.”. 1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 1.3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont schodów zewnętrznych wejściowych budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18.”. Zakres ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej oraz monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych. Obiekty muszą być chronione w sposób ciągły przez cały okres trwania umowy, również w dni wolne od pracy, 24 godziny na dobę przy jednoczesnym zapewnieniu reakcji grupy interwencyjnej. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej oraz monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych. Obiekty muszą być chronione w sposób ciągły przez cały okres trwania umowy, również w dni wolne od pracy, 24 godziny na dobę przy jednoczesnym zapewnieniu reakcji grupy interwencyjnej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kopert na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ilości 37 569 310 szt. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostosowanie/adaptacja budynków Centralnego Ośrodka Szkoleniowego w Osuchowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) 45000000-7 Roboty budowlane 2) 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe ,pozostałe 3) 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 4) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 5) 45410000-4 Tynkowanie 6) 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 7) 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 8) 45440000-3 Roboty ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) zakup i dostawa 750 takich samych komputerów przenośnych (zwanych dalej notebookami) z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 w polskiej wersji językowej, wraz z wyposażeniem dodatkowym (mysz komputerowa, stacja dokująca i torba naramienna), 2) w zakresie systemu operacyjnego dopuszcza się złożenie oferty równoważnej, 3) wymagane parametry techniczne notebooka i wyposażenia dodatkowego znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ, 4) obowiązkowym wyposażeniem ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Opieka serwisowa SAP wraz z usługami dodatkowymi oraz nabycie dodatkowych licencji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie comiesięcznego świadczenia serwisu urządzeń dźwigowych, w tym przeglądów, konserwacji, napraw oraz utrzymania pogotowia dźwigowego, zainstalowanych w Oddziale ZUS Szczecin w budynku przy ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin, zgodnie ze specyfikacją urządzeń dźwigowych stanowiącą załączniki do wzoru umowy oraz zgodnie ze złożoną ofertą. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku VGB III Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 tj.: a) demontaż z odzyskiem urządzeń istniejącej instalacji CCTV i przekazanie ich inwestorowi z przeznaczeniem do innego obiektu (kamery, rejestratory cyfrowe, monitory), b) opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym koncepcji projektowej obejmującej rozmieszczenie kamer, trasy przebiegu instalacji, dobór wszystkich urządzeń, c) zainstalowanie nowego ...