Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych
23.11.2014 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla pracowników: I Oddziału ZUS w Poznaniu z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 12, dla kadry kierowniczej II Oddziału ZUS w Poznaniu i pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełniących funkcję Społecznych Inspektorów Pracy. Oferty częściowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych określonych w art. 2 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie składa się z 3 części: Część I - Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników I Oddziału ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Celem projektu jest modyfikacja algorytmów i decyzji dot. waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, w tym podlegających koordynacji polegająca na wprowadzeniu gwarancji minimalnej kwoty podwyżki zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw oraz optymalizacja niektórych funkcjonalności w obszarze waloryzacji w zakresie decyzji i słowników 2. Modyfikacja zmienia funkcjonalność następujących modułów KSI: 1) 7.2.11 ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Celem projektu jest wprowadzenie zmian w aplikacjach WER i AN mających na celu przygotowanie do przeprowadzenia akcji podatkowej za rok 2014, wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów określających nowe zasady wymiany danych pomiędzy ZUS i Ministerstwem Finansów.. 2. Realizacja Modyfikacji obejmuje zmiany w niżej wymienionych elementach architektury KSI ZUS będących komponentami w rozumieniu zapisów ust. 10 załącznika nr 6 do Umów ramowych na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI: a) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych i naprawczych w pomieszczeniach archiwum i gabinetach lekarskich w Oddziale ZUS w Jaśle przy ul. Rynek 18B 1.Zakres zamówienia obejmuje: - przygotowanie i utrzymanie terenu budowy, - rozbiórka istniejących wierzchnich warstw posadzek i okładzin ściennych, - zabudowy, obudowy, ścianki z płyt g-k, - przygotowanie i oczyszczenie podłoża, - wzmocnienie podłoża poprzez zagruntowanie, - wykonanie wylewki ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wraz z ościeżnicami w Inspektoracie ZUS w Krośnie ul. Bieszczadzka 5 Zakres zamówienia obejmuje: -przygotowanie i utrzymanie terenu budowy, -demontaż istniejącej stolarki wraz z ościeżnicami, - montaż stolarki drzwiowej – drzwi stalowe antywłamaniowe -wykonanie szpalet Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar. CPV 45421131-1 instalowanie drzwi 45111100-9 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ergonomicznych biurek oraz ram do biurek z elektryczną regulacją wysokości dla potrzeb Centrum Obsługi Telefonicznej w Oddziale ZUS w Siedlcach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
przetarg nieograniczony pn.: ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA ODDZIAŁÓW ZUS W BYDGOSZCZY, GDAŃSKU, SŁUPSKU I TORUNIU. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.95.00-5, 30.19.97.92-8, 39.24.12.00-5, 39.29.25.00-0, 22.81.50.00-6, 22.81.60.00-3, 22.85.00.00-3, 24.91.00.00-6, 30.14.51.00-8, 30.19.00.00-7, 30.19.20.00-1, 33.76.40.00-3, 35.12.34.00-6, 39.22.21.20-1, 39.51.31.00-2, 39.54.11.20-3, 39.54.11.30-6. Rodzaj zamówienia: dostawy Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy wykonawczej na wytworzenie i dostarczenie szkolenia elektronicznego „Obsługa aplikacji WO – Wspomaganie orzecznictwa”, podzielone na cztery odrębne części w zakresie obsługi aplikacji WO przez pracowników orzecznictwa lekarskiego w oddziałach Zakładu. 2. Celem szkolenia jest nabycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi aplikacji WO przez pracowników orzecznictwa lekarskiego w oddziałach Zakładu (tj.: głównych lekarzy orzeczników, lekarzy ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup systemu do monitorowania AD. I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę i instalację w C/ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3,5 oprogramowania do monitorowania i rejestrowania zmian w obiektach Active Directory (usługi katalogowej dla systemów Windows wykorzystywanej przez Zamawiającego) dla 35 000 kont, 2) wykonanie projektu technicznego dotyczącego wszystkich wymaganych funkcjonalności, 3) pełne wdrożenie wszystkich wymaganych funkcjonalności, 4) wykonanie testów funkcjonalnych, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek do Oddziałów ZUS w: I i II Poznaniu, Pile, Toruniu i Bydgoszczy. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa tonera do drukarki Kyocera FS-4020 w ilości 685 szt. w tym do: - I Oddziału ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12 – 310 szt. - II Oddziału ZUS w Poznaniu ul. Starołęcka 31 – 210 szt. - Oddziału ZUS w Pile ul. Dr Drygasa 7 – 25 szt. - Oddziału ZUS w Toruniu ul. Mickiewicza 33/39 – 60 szt. - Oddziału ZUS w ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie, w ramach poszczególnych części określonych w pkt 2. 2. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń: 2.1. Szkolenie w bloku tematycznym „Profesjonalna asystentka/sekretarka”. Program szkolenia powinien zawierać co najmniej moduły: a) Organizacja stanowiska pracy; b) Analiza własnej efektywności pracy w kontekście ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 138 sztuk niszczarek biurowych do Centrali i Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zapewnienie ich 36 miesięcznej gwarancji. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30191400-8 – niszczarki Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu napraw urządzeń drukujących wraz z wymianą części zamiennych, eksploatowanych w: 1) I Oddziale ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12 i podległych jednostkach organizacyjnych, który posiada 427 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, 1 drukarkę kodów kreskowych i 35 faxów - Część I; 2) II Oddziale ZUS w Poznaniu, ul. Starołęcka 31 i podległych jednostkach organizacyjnych, który posiada 416 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na ewidencjonowanie i udostępnianie daty pokrycia składek na ubezpieczenia zdrowotne - na podstawie Umów ramowych nr 1036089, 1036091, 1036093 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS. 2. Celem Projektu jest zapewnienie wymiany danych dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Narodowym Funduszem Zdrowia poprzez przesyłanie kanałem elektronicznym rozszerzonego zakresu danych o należnych ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy wykonawczej na modyfikację, której celem jest dostosowanie oprogramowania KSI ZUS do zmian wynikających z: 1) Rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (z dnia 10.07.2014 r.) w zakresie: a) wprowadzenia elektronicznego systemu zaświadczeń lekarskich, b) zmian zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób prowadzących działalność ...