Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
5.08.2015 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego (łącznie: "Paliwa") dla Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz COS w Osuchowie, w łącznej ilości do 17 500 litrów, w tym: a) 11 000 litrów oleju napędowego, b) 6 500 litrów benzyny bezołowiowej PB 95. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 09134100-8 Olej napędowy 09132100-4 Benzyna bezołowiowa 30163100-0 Karty na zakup paliwa Zamawiający nie dopuszcza ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wparcia (maintenance) dla produktów ARIS posiadanych przez Zamawiającego: 1) 60 sztuk ARIS Designer (Concurrent User), 2) 10 sztuk ARIS Architect (Named User Cumulative), 3) 500 użytkowników przeglądających ARIS Publisher (Server), umożliwiającego aktualizację tych produktów ARIS do najnowszych wersji oprogramowania oraz dostęp do poprawek związanych z bezpieczeństwem. 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 71356300-1 – Usługi wsparcia technicznego. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup stacjonarnych szkoleń w zakresie SAP. 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: realizacja szkoleń powinna zakończyć się do 31 grudnia 2015 roku. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego 4. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni w Inspektoracie ZUS w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 87. Zakres robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowa, która obejmuje miedzy innymi: 1. demontaż istniejących urządzeń kotłowni w tym między innymi wyeksploatowanych dwóch kotłów gazowych z palnikami atmosferycznymi, 2. demontaż istniejącego wkładu kominowego stalowego, 3. demontaż pozostałej armatury i urządzeń w kotłowni, 4. wykonanie nowej technologii kotłowni gazowej z gazowym ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont elewacji wraz z ogrodzeniem posesji budynku I/ZUS w Jeleniej Górze Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania oraz warunki ich realizacji określają: 1. Projekt budowlany wykonawczy remontu elewacji i ogrodzenia 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45410000-4 – Tynkowanie, 45443000-4 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą - Poprawa efektywności energetycznej budynku Inspektoratu ZUS Warszawa Praga Północ przy ul. 11-go Listopada 15A w Warszawie – wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” w podziale na dwie części obejmujące: Część A: TERMOMODERNIZACJA Część B: MODERNIZACJA Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w podziale na dwie części, tj. część A - termomodernizacja, część B - ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest termomodernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Kętrzynie, przy ul. Reja 10, obejmująca docieplenie stropu i ścian poddasza, wymianę okien w całym budynku, modernizację wewnętrznej instalacji c.o. oraz naprawę powierzchni tynkowanych elewacji zewnętrznej. Budynek I/ZUS jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko –Mazurskiego Nr rejestru zabytków : A-2217 z dnia 19.12.2005r. 2. Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót określony został w dokumentacji ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest przebudowa dachu budynku Inspektoratu ZUS zlokalizowanego w Szczytnie przy ul. Barczewskiego 4. 2.Zakres zamówienia obejmuje przebudowę dachu budynku w zakresie: -zerwania istniejących warstw stropodachu i płyt korytkowych w obrębie przebudowy; -usunięcia obróbek blacharskich, orynnowania; -ułożenia na istniejącym stropie WPS 130 paroizolacji z wełny mineralnej min 25 cm w dwóch warstwach zabezpieczonych od zewnątrz dwoma warstwami papy; -wykonania dachu dwuspadowego; -domurowania ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziałów ZUS w Biłgoraju i Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej upzp) wg poniższego rozwiązania: 1) Część I - Sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych jednostek terenowych; 2) Część II - Sprzątanie obiektów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest dostawa, przystosowanie instalacji zasilających oraz instalacja zasilaczy bezprzerwowych UPS do niżej wskazanych lokalizacji: Część 1). zasilacz UPS o mocy 40 kVA dla Inspektoratu w Gnieźnie – 1szt. Część 2). zasilacz UPS o mocy 30 kVA dla Oddziału w Poznaniu I – 1szt. Część 3). zasilacz UPS o mocy 120 kVA dla Oddziału w Łodzi – 1szt. Część 4). zasilacz UPS o mocy 40 kVA dla Inspektoratu w Tychach – 1szt. Część 5). zasilacz UPS o mocy 80 kVA dla Oddziału w Tomaszowie ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS , na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy Podstawowej "Warunki niezawodnościowe świadczenia usług oraz sposób obliczania opłat w przypadku zaistnienia przerw" oraz w Załączniku nr 5 do Umowy Podstawowej "Procedura obsługi klienta", przy wykorzystaniu urządzeń DCE Wykonawcy, w zakresie: 1) zestawienia i utrzymania oraz przeniesienia symetrycznych łączy dostępowych o przepływnościach określonych w Załączniku ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Przygotowanie dokumentacji dla projektu Korporacyjnej Szyny Usług (Projekt KSU). 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji oraz usługa wsparcia na potrzeby realizacji projektu: Modernizacja systemów informatycznych ZUS ukierunkowana na architekturę zorientowaną na usługi - Wdrożenie Korporacyjnej Szyny Usług (dalej: Projekt KSU) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 2. W ramach przedmiotowego zamówienia, Wykonawca: 1) wykona następujące Produkty: a) Dokumentację ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja całodziennego wyżywienia dla uczestników szkoleń, narad, spotkań roboczych i konferencji organizowanych przez Centrum Szkolenia ZUS w Augustowie. 2. Rodzaj zamówienia: usługi. 3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 55320000-9 Usługi podawania posiłków; 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków; 55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków; 55510000-8 Usługi bufetowe; 55511000-5 ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego (łącznie: „Paliwa”) dla Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz COS w Osuchowie, w łącznej ilości do 17 500 litrów, w tym: a) 11 000 litrów oleju napędowego, b) 6 500 litrów benzyny bezołowiowej PB 95. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 09134100-8 Olej napędowy 09132100-4 Benzyna bezołowiowa 30163100-0 Karty na zakup paliwa Zamawiający nie dopuszcza ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POPRAWA AKUSTYKI SALI OBSŁUGI KLIENTA W ODDZIALE ZUS W SŁUPSKU SEGMENT I. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólny zakres robót przewidziany do wykonania: Poprawa akustyki Sali Obsługi Klienta w Oddziale ZUS w Słupsku - segment I poprzez wygłuszenie środkowej części stropu (wnętrz kasetonów ...