Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
29.06.2016 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na modyfikację, której celem jest: - Dodanie funkcjonalności pomniejszania emerytury lub renty o kwotą odpowiadającą wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz zwrotu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku gdy ZUS przyzna za ten sam okres dodatek pielęgnacyjny. - Dostosowanie funkcjonalności ustalania kwoty wolnej od potrąceń w zakresie zmian wartości procentowych oraz uwzględnienia odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Nazwa zamówienia: Remont okresowy - remont dachu w Inspektoracie ZUS w Pułtusku. 2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę w budynku Inspektoratu ZUS w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 4 wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Zakres prac obejmuje: 2.1.Przygotowanie Szczegółowego harmonogramu realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić Szczegółowy harmonogram realizacji robót Zamawiającemu do akceptacji ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na modyfikację, której celem jest: dostosowanie oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. Zakres zmian obejmuje dostosowanie do zmian wynikających z przedmiotowego rozporządzenia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, remontowe i dostawa w budynku Oddziału ZUS w Koszalinie i budynkach podległych Inspektoratów. 1.1 Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć zadań: Zadanie nr 1 – Rozbudowa systemu kontroli dostępu SKD w Inspektoracie ZUS w Szczecinku, ul. Piotra Skargi 1. - rozbudowa instalacji kontroli dostępu SKD do magazynów dokumentacji w obiegu bieżącym w pomieszczeniach 4 i 17 mieszczących się na parterze Inspektoratu; - podłączenie instalacji do ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją, rozliczeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie inwestycji: „Rozbudowa i modernizacja budynku I/ZUS w Wołominie” w II Oddziale ZUS w Warszawie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w dokumentacji technicznej oraz wzorze umowy załączonym do SIWZ. 4. Zaprojektowano wyminę istn. dźwigu na dźwig osobowy przystosowany dla ekip ratowniczych: 1) typ dźwigu: a) rodzaj: osobowy, przystosowany do użycia przez ekipy ratownicze straży pożarnej zgodnie z normą PN-EN 81-72, przy czym Zamawiający nie wymaga dźwigu certyfikowanego, wymaga wykonania dźwigu zgodnie z dokumentacją uzgodnioną z rzeczoznawcą p.poż; b) napęd elektryczny, ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Zawarcie umowy wykonawczej na dostosowanie oprogramowania KSI ZUS do rozporządzenia eIDAS w zakresie zmian wchodzących w życie od dnia 1 lipca 2016 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na modyfikację, której celem jest: dostosowanie oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonania rozbudowy systemu kontroli dostępu (KD) w budynku Oddziału ZUS przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Wałbrzychu. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Projekt wykonawczy. 2) Przedmiar robót. 3) STWiOR nr ST1, stanowiące załączniki do SIWZ 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 42961100-1 - system kontroli dostępu. 3. Dopuszcza się stosowanie materiałów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych do Oddziału ZUS w Białymstoku i podległych terenowych jednostek organizacyjnych: 1) Inspektorat ZUS w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 16, 2) Inspektorat ZUS w Augustowie, ul. Hoża 8, 3) Inspektorat ZUS w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 29, 4) Inspektorat ZUS w Suwałkach, ul. 1-go Maja 33. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Nazwa i kod ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie budynku „A” oraz wyburzenie i odtworzenie muru ogrodzeniowego przed budynkiem „B” II Oddziału ZUS w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 31 z podziałem na 2 części: 1) Część I - Malowanie budynku „A”: a) Zadanie 1 – MALOWANIE POMIESZCZEŃ Przygotowanie pomieszczeń przed przystąpieniem do prac: • zabezpieczenie podłóg, grzejników, balustrad, okien, drzwi, umywalek, sufitów podwieszanych i innych elmentów wyposażenia przed zabrudzeniem, • przestawienie/wystawienie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z instalacją ciepła technologicznego w ramach modernizacji budynku Oddziału ZUS w Częstochowie, mieszczącym się przy ul. Dąbrowskiego 43/45. Przedmiotem zamówienia jest zakres wykonania robót budowlano montażowych ujętych w etapie I Dokumentacji Budowlanej obejmujący instalację wentylacji mechanicznej. Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w tym: przygotowawczych, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa zadania Dostosowanie obiektu do przepisów ppoż. w I/ZUS w Lubinie przy ul. Drzymały 12 I.Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót remontowo budowlanych w budynku I/ZUS w Lubinie, zmierzających do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. II. Kategoria przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 45.00.00.00 – 7 – roboty budowlane 45110000-9 - roboty ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia, o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro, są roboty budowlane (remontowe) w budynku Inspektoratu ZUS w Łukowie przy ulicy Wyszyńskiego 56. 1.1. Zakres przedmiotu zamówienia: a) remont pokoi biurowych (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin podłogowych, malowanie stolarki drzwiowej), b) remont izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku, c) remont podpiwniczonej części obiektu (usunięcie przyczyn i skutków przenikania ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch części zamówienia: 1) Część nr 1 - remont pokoi hotelowych i biurowych w Centrum Szkolenia ZUS w Augustowie; Przedmiot zamówienia opisany dokumentacją projektową zadania obejmuje: 1) Centrum Szkolenia ZUS - budynek przy ul. Hożej 8: a) remont pokoi nr 4, 5, 101, 102, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 202, 205, 207, 208, o łącznej powierzchni 193,7 m2, polegający na wymianie wykładziny dywanowej i płytek pcv na wykładzinę ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna budynków i posesji oraz całodobowe utrzymanie w systemie monitoringu antywłamaniowego lokalnych systemów alarmowych w budynkach Oddziału ZUS w Płocku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych. 2. Miejsca świadczenia usługi: - w zakresie ochrony fizycznej budynków i posesji: Oddział ZUS w Płocku – budynki przy al. Jachowicza 1 i al. Piłsudskiego 2B, Inspektorat ZUS w Gostyninie, ul. Płocka 37A, Inspektorat ZUS w Sierpcu, ul. Okulickiego ...