Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych
24.10.2014 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o napięciu od 0,4 kV do 15 kV dla obiektów jednostek organizacyjnych ZUS do czterech niezależnych części: Część I: Białystok, Biłgoraj, Częstochowa, Jasło, Kielce, Lublin, Łódź I, Łódź II, Radom, Rzeszów, Siedlce, Tomaszów Maz. Część II: Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Ostrów Wlkp., Piła, Poznań I, Poznań II, Szczecin, Zielona Góra Część III: Elbląg, Gdańsk, Koszalin, Olsztyn, Płock, Słupsk, Toruń, Warszawa I, Warszawa II, Warszawa III, Centrala ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb I Oddziału ZUS w Poznaniu i II Oddziału ZUS w Poznaniu - 2 części: Część nr 1 - meble dla II Oddziału ZUS w Poznaniu - 2 zadania Część nr 2 - meble dla I Oddziału ZUS w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część nr 1 – meble II Oddział ZUS w Poznaniu: Zadanie nr 1: biurko – kolor buk -1400x700x750mm – 1szt., podblatowy boks z szufladami – kolor buk – 1 szt., podblatowy boks na stację komputerową – kolor buk ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
przetarg nieograniczony poniżej 134.000 EURO p.n. Zakup 43 szt. klimatyzatorów przenośnych dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 43 szt. klimatyzatorów przenośnych dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie terminowości i ciągłości wydruku i kopertowania dokumentów spersonalizowanych wytwarzanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej posiadanej przez Zamawiającego biblioteki taśmowej Quantum Scalar i2000 w okresie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 roku. W ramach świadczenia usługi opieki serwisowej: 1) Wykonawca zapewni całodobowe przyjmowanie zgłoszeń przez wszystkie (7) dni w tygodniu, przez 365 dni w roku na numer telefonu, faksu lub na adres poczty elektronicznej podane przez Wykonawcę. 2) Wykonawca rozwiąże ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ochrona fizyczna budynków oraz posesji Oddział ZUS w Słupsku. Przedmiotem zamówienia jest „Ochrona fizyczna budynków oraz posesji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku Plac Zwycięstwa 8, obiekcie w Miastku i Inspektoratach Bytów, Chojnice, Człuchów, Lębork w systemie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz dozoru budynków przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych” To zamówienie nie jest podzielone na części. Główny przedmiot 79710000 Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót : (1)Zadanie - Wymiana posadzek w korytarzach i malowanie pomieszczeń w budynku O/ZUS przy ul. Sienkiewicza 77; (2)Zadanie - Modernizacja w zakresie p.poż. w budynkach O/ZUS przy ul. Sienkiewicza 77, 67; (3)Zadanie - Modernizacja okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznych w O/ZUS ul. Sienkiewicza 77, 67 . Szczegółowy zakres robót określa projekt budowalny i wykonawczy dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym okablowania ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest budowa serwerowni dla Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie, tj.: budowa kabiny IT-ROOM o łącznej powierzchni min. 400 m2 i mocy na poziomie min. 600 kW w istniejącym pomieszczeniu o powierzchni 442 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą - zgodnie z wymogami i warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ, szczegółowo wskazanymi w dokumentacji projektowej (obejmującej również część kosztową), zawierającej: - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa: a) dwóch niezależnych identycznych systemów DWDM wraz z systemem zarządzania służących do połączenia dwóch lokalizacji Zamawiającego na terenie Warszawy (ul. Czerniakowska 16 w Warszawie oraz ul. Szamocka 3, 5 w Warszawie); b) dedykowanych szaf teletechnicznych dla systemów DWDM w celu ich instalacji; 2) oraz usługi obejmujące: a) przygotowanie planu włączenia instalowanych systemów DWDM w istniejącą infrastrukturę sieciową Zamawiającego; b) instalację ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb Zamawiającego dostawy materiałów eksploatacyjnych w 2015 r. do Oddziałów ZUS w: Olsztynie, Białymstoku i Siedlcach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem zawartym w SIWZ na część A i B. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30.12.51.00-2 – wkłady barwiące Część zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134 000 EURO, o której mowa w przepisach wydanych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku VGB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie, polegające na adaptacji pomieszczenia biurowego na serwerownię oraz adaptacji pomieszczeń warsztatowych na magazyn, z podziałem na 2 części: a) Część nr 1: adaptacja pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku VGB; b) Część nr 2: adaptacja pomieszczeń warsztatowych na magazyn w budynku VGB.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: 1) prowadzenie w wynajmowanych od Zamawiającego pomieszczeniach stołówki pracowniczej; 2) świadczenie usługi cateringu, polegającej na przygotowywaniu w siedzibie Zamawiającego i dostarczeniu do miejsca wydania i podawaniu posiłków oraz napoi, w szczególności: serwisu kawowego, serwisu kawowego z przekąskami, lunchu bufetowego i obiadów dla osób biorących udział w szkoleniach, warsztatach, naradach, spotkaniach roboczych oraz konferencjach organizowanych przez Centralę ...

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy wykonawczej na poszerzenie funkcjonalności aplikacji C6 w zakresie obsługi korespondencji wychodzącej. 2. Celem projektu jest zmiana dotycząca funkcjonalności aplikacji C6 oraz zaprojektowanie i dostosowanie interfejsu wymiany danych pomiędzy ZUS a Pocztą Polską S.A. w zakresie składania, odbioru reklamacji, weryfikacji danych do wystawienia faktur, przekazywania elektronicznego pliku z nadaniem i uwierzytelniania ich formą potwierdzenia elektronicznego, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w Inspektoracie ZUS w Międzychodzie przy ul. Słowackiego 7. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty posadzkarsko –blacharskie w zakresie: Napraw dekarskich daszku bocznego wejścia (ściana szczytowa od strony SOK) oraz rynny od strony elewacji podwórzowej poprzez naprawę obróbek blacharskich z oczyszczeniem i polutowaniem pęknięć, naprawa rynny, uszczelnienie styków połaci dachowej z opierzeniami, Wykonanie izolacji oraz opierzeń tarasu (przyległego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy w szczególności badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz badań okulistycznych i badań dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (na wniosek pracownika) dla pracowników Oddziału ZUS w Radomiu i Oddziału ZUS w Siedlcach, (w tym pracowników terenowych jednostek organizacyjnych). Część 1- usługi medyczne dla pracowników Oddziału ZUS w Radomiu, świadczone na terenie ...