Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
28.08.2016 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Rodzaj ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Remonty okresowe w budynkach jednostek organizacyjnych II Oddziału ZUS w Łodzi. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części (tzw. „oferty częściowe”). Przedmiot zamówienia składa się z 4 (czterech) niezależnych od siebie części: Część 1 - Remont okresowy w II Oddziale ZUS w Łodzi - Zduńska Wola (98-220), ul. Kilińskiego 7/11 budynek A. CPV: 45442100-8 roboty malarskie 45410000-4 tynkowanie 45442000-7 nakładanie powierzchni kryjących 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie ZUS w Tczewie, przy ul. Jagiellońskiej 55 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty remontowo-budowlane polegające na przebudowie Sali Obsługi Klientów w budynku Inspektoratu ZUS w Tczewie, ul. Jagiellońska 55. Ogólne zakresy rodzajów robót: 1) Roboty rozbiórkowe będą polegały na: rozbiórce ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do Inspektoratów ZUS w Sokółce i Siemiatyczach w ilości szacunkowej 28 000 litrów. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 09135100 – 5 olej opałowy 4. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Wymiana lamp oświetleniowych pomieszczeń i przestrzeni komunikacyjnej w budynku A i B Inspektoratu ZUS w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 27/28. 2. Zakres prac obejmuje w szczególności: • Wymianę opraw oświetleniowych w składnicach akt – kondygnacja podziemna budynku A i B. • Wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach kondygnacji nadziemnych budynku A i B. • Wymianę opraw oświetleniowych na klatkach schodowych budynku A i B. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45311000-0 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Remont pomieszczeń archiwum nr 3 i 6 w budynku nr 2 przy ul. Senatorskiej 10 w Warszawie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wejścia głównego, wymiana stolarki okiennej drewnianej w sanitariatach i archiwach części nowej budynku, malowanie okien drewnianych w O/ZUS w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 103. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp wg poniższego rozwiązania: 1)Część I – Przebudowa wejścia głównego w O/ZUS w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 103 Zakres robót obejmuje m. in.: a)rozbiórkę balustrad na schodach i podjeździe ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w Centrali ZUS elektronicznych usług w zakresie dostępu do serwisów informacyjnych i serwisu transakcyjnego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o zawarciu umowy - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia są roboty elektryczne polegające na uzupełnieniu kamer systemu telewizji CCTV IP, w pomieszczeniach budynku VGB III Oddziału ZUS w Warszawie – zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1.Nazwa zamówienia: Robota budowlana – przystosowanie lokalu użytkowego na potrzeby Sali obsługi klientów w Inspektoracie ZUS w Wyszkowie. 2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego lokalu w budynku wielorodzinnym z usługami na potrzeby Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wyszkowie przy ul. Chopina 9 wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Lokal zlokalizowany jest na parterze. Układ funkcjonalno – użytkowy Inspektoratu podzielono na dwie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. CPV – 45111300-1 roboty rozbiórkowe, 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne, 45320000-6 roboty izolacyjne, 45330000-9 roboty sanitarne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Izolacji przeciwwodnej wewnątrz budynku w I/ZUS w Tarnobrzegu, Roboty będą wykonane na podstawie posiadanej dokumentacji firmy Pracownia Projektowa Architektoniczno-Konstrukcyjna inż. Bartosz Ludomirski, która zawierają projekt budowlano-wykonawczy ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Świadczenie usług wsparcia oraz opieki serwisowej oprogramowania Oracle w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy; 2) Nabycie dodatkowych bezterminowych licencji/sublicencji* Oracle Tuxedo lub równoważnych z prawem użytkowania dla 79 rdzeni procesora, wraz z usługą wsparcia przez okres od daty podpisania Protokołu odbioru licencji do końca okresu świadczenia usług wsparcia i opieki serwisowej dla oprogramowania wskazanego w pkt 1. 2. Miejscem świadczenia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa polegająca na utrzymaniu w pełnej sprawności technicznej i użytkowej (poprzez wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych i napraw) klimatyzatorów, urządzeń klimatyzacyjnych i innych związanych z nimi urządzeń wentylacyjnych wraz z automatyką i zasilaniem zamontowanych w obiektach I Oddziału ZUS w Warszawie. 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do Oddziałów ZUS w Biłgoraju i Kielcach. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp według poniższego rozwiązania: 1) Część I - dostawa i montaż mebli biurowych do Oddziału ZUS w Biłgoraju; 2) Część II - dostawa krzeseł do Oddziału ZUS w Biłgoraju; 3) Część III - dostawa mebli biurowych do Oddziału ZUS w Kielcach; 4) Część IV - dostawa krzeseł do Oddziału ZUS w Kielcach; 5) Część V – dostawa biurowych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Słupsk: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie inwestycyjne p.n.: Modernizacja budynku BT i COT w Miastku w zakresie termomodernizacji i p.poż. Numer ogłoszenia: 146311 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu wokół budynków Oddziału ZUS w Elblągu wraz z podległymi jednostkami terenowymi: 1.1. Oddział ZUS w Elblągu ul. Teatralna 4; 1.2. Oddział ZUS w Elblągu ul. Mazurska 5; 1.3. Inspektorat ZUS w Iławie ul. Wiejska 1; 1.4. Inspektorat ZUS w Ostródzie ul. Czarnieckiego 50; 1.5. Biuro ...