Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych
1.10.2014 r.
nagłówek
» Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18.”. 1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 1.3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie koncepcji projektowej dotyczącej wentylacji mechanicznej dla budynku ZUS, Inspektorat w Legionowie, ul. Słowackiego 20. 1. Zakres prac (koncepcja techniczna systemu wentylacji): 1.1. wyznaczenie obliczeniowych zysków ciepła dla wszystkich pomieszczeń budynku wraz ze szczegółowym podziałem w zależności od źródła (nasłonecznienie, przenikanie, zyski od urządzeń, ludzi itd.); 1.2. wybór optymalnego technicznie i cenowo systemu wentylacji ze schładzaniem ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 20 800 000 szt. kopert jedno i dwuokienkowych w formacie C6/5: 1) Koperty w formacie C6/5 jednookienkowe – 20 000 000 szt., okienko umieszczone zgodnie ze wzorem koperty (wg załączonego opisu koperty Załącznik nr 1A do wzoru umowy); 2) Koperty w formacie C6/5 dwuokienkowe – 200 000 szt., okienka umieszczone zgodnie ze wzorem koperty (wg załączonego opisu koperty Załącznik nr 1B do wzoru umowy ); 3) Koperty w formacie C6/5 dwuokienkowe z zielonym ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Serwis macierzy HP, wirtualizatorów Falconstor, serwerów HP Blade. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej dla sprzętu oraz dla oprogramowania, o których mowa w Załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72514300-4 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych 72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu podłóg w pomieszczeniach biurowych budynku Inspektoratu ZUS w Sanoku przy ul. Konarskiego 20. Zakres zamówienia obejmuje: -przygotowanie i utrzymanie terenu budowy -rozbiórka istniejących wierzchnich warstw posadzek -przygotowanie i czyszczenie podłoża -wzmocnienie podłoża poprzez zagruntowanie -wykonanie wylewki samopoziomującej -ułożenie posadzki z wykładziny pcv w płytkach o grubości 2,5 mm o warstwie użytkowej 0,7 mm na kleju (typu ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową
Sprzedaż ciepła w wodzie gorącej dostarczonej z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego zlokalizowanego w obiekcie pod adresem: Łódź, ul. Zamenhofa 2.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie w obiektach wykazanych w załączniku nr 1 do umowy: przeglądów, napraw oraz konserwacji zainstalowanych systemów i instalacji przeciwpożarowych, rewizji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jego wymiana, w razie powstania takiej potrzeby. Warunki realizacji, obowiązki Wykonawcy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy wraz z załącznikami do umowy, tj.: a) Wykaz obiektów, instalacji i systemów w nich zainstalowanych, wchodzących w ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Przebudowa układu funkcjonalnego wraz z wymianą instalacji w budynku Inspektoratu ZUS w Wolsztynie przy ul. Poznańskiej 1.”. 1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 1.3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Przebudowa układu funkcjonalnego wraz z wymianą instalacji w budynku Inspektoratu ZUS ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na terenach zewnętrznych dla Oddziałów ZUS w Bielsku-Białej i Zabrzu. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90 91 12 00 - 8 – usługi sprzątania budynków; 90 91 00 00 – 9 – usługi sprzątania; 90 91 13 00 – 9 – usługi czyszczenia okien; 90 91 40 00 – 7 – usługi sprzątania parkingów; 90 91 92 00 – 4 – usługi sprzątania biur; 90 62 00 00 – 9 – usługi odśnieżania; 90 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa serwisowa urządzeń fotokopiujących w Oddziałach ZUS w: Rybniku oraz podległych TJO, Bielsku-Białej oraz podległych TJO, Chrzanowie oraz podległych TJO, Krakowie oraz podległych TJO z podziałem na zadania: ZADANIE I 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń fotokopiujących po gwarancji marki Sharp, Toshiba, Konica Minolta, Kyocera Mita, Gestetner, Ricoh, które stanowią własność Zamawiającego i Odbiorców ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane w budynku VGB w III Oddziale ZUS w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16: wymiana drzwi zewnętrznych oraz remont konstrukcji zadaszenia nad wejściem głównym oraz konstrukcji żelbetowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych, z podziałem na 2 części: a) Część nr 1: wymiana drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach wychodzących na dziedziniec budynku VGB; b) Część nr 2: remont konstrukcji zadaszenia nad wejściem głównym oraz konstrukcji zadaszenia nad wejściem ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUS w Osuchowie, który jest niezbędny do zabezpieczenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w ilości nie przekraczającej 213.000 (dwieście trzynaście tysięcy) litrów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostarczenie mebli dla Oddziału ZUS w Gdańsku. Rodzaj zamówienia: dostawy. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, zmontowanie i ustawienie mebli biurowych i hotelowych dla Oddziału ZUS w Gdańsku i podległych temu Oddziałowi jednostek organizacyjnych. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-2, 39.11.00.00-6, 39.14.31.00-7 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi tłumaczenia dokumentacji medycznej w O/ZUS w Opolu Rodzaj zamówienia: usługi Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu pisemnych tłumaczeń dokumentacji medycznej w O/ZUS w Opolu niezbędnych do rozpatrywania wniosków emerytalno-rentowych z języków obowiązujących w Unii Europejskiej (głównie z języka niemieckiego, języka angielskiego i języka ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont ściany oporowej zabezpieczającej skarpę wzdłuż południowej granicy działki Inspektoratu ZUS w Świdnicy przy ul. Saperów 29 na działkach zarejestrowanych w ewidencji gruntów pod numerami 817,816 i 832 (obręb 0004 – Śródmieście) wraz z ogrodzeniem, w tym: - roboty ziemne, - roboty ciesielskie, - roboty betonowe, - roboty izolacyjne, - roboty murarskie, - roboty malarskie. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania oraz warunki ich realizacji ...