Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
26.02.2017 r.
nagłówek
» Strona główna

Statut

 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. ((Dz. U. Nr 18, poz. 93)

  § 1.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z poźn. zm.1), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

  § 2.

  1. Do kompetencji Prezesa Zakładu należą sprawy określone w art. 73 ust. 3 ustawy.
  2. Prezes Zakładu może upoważnić:

  1) pracowników Zakładu i inne osoby do reprezentowania Zakładu w określonym przez niego zakresie, z prawem udzielenia dalszych pełnomocnictw;
  2) pracowników Zakładu do wydawania decyzji w określonych przez niego sprawach.

  3. Prezes Zakładu:

  1) wydaje akty wewnętrzne;
  2) nadaje Zakładowi regulamin organizacyjny.

  4. Prezes Zakładu realizuje zadania należące do zakresu jego działania za pomocą:

  1) komórek organizacyjnych Centrali Zakładu;
  2) terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu.

  § 3.

  1. Do kompetencji Zarządu Zakładu należą sprawy określone w art. 74 ust. 2 i 3 ustawy.
  2. Zarząd Zakładu realizuje zadania należące do zakresu jego działania za pomocą:

  1) komórek organizacyjnych Centrali Zakładu;
  2) terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu.

  3. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Zarządu Zakładu wykonuje Gabinet Prezesa.

  § 4.

  1. Do kompetencji Rady Nadzorczej Zakładu należą sprawy określone w art. 75 ust. 2 ustawy.
  2. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Rady Nadzorczej Zakładu wykonuje Biuro Rady Nadzorczej.

  § 5.

  1. W skład Centrali Zakładu wchodzą:

  1) Gabinet Prezesa;
  2) Departament Administracyjny;
  3) Departament Aplikacji Autorskich;
  4) Departament Audytu;
  5) Departament Eksploatacji Aplikacji;
  6) Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej;
  7) Departament Finansów Funduszy;
  8) Departament Finansów Zakładu;
  9) Departament Kontroli Płatników Składek;
  10) Departament Kontroli Wewnętrznej;
  11) Departament Kontrolingu;
  12) Departament Legislacyjno-Prawny;
  13) Departament Obsługi Klientów;
  14) Departament Orzecznictwa Lekarskiego;
  15) Departament Prewencji i Rehabilitacji;
  16) Departament Realizacji Dochodów;
  17) Departament Rent Zagranicznych;
  18) Departament Rozwoju Usług IT;
  19) Departament Spraw Pracowniczych;
  20) Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych;
  21) Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych;
  22) Departament Ubezpieczeń i Składek;
  23) Departament Współpracy Międzynarodowej;
  24) Departament Zamówień Publicznych;
  25) Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
  26) Departament Zarządzania Nieruchomościami;
  27) Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi;
  28) Departament Zarządzania Usługami;
  29) Departament Zasiłków;
  30) Biuro Poligrafii;
  31) Biuro Rady Nadzorczej.

  § 6.

  1. Zakres rzeczowy działania Centrali Zakładu obejmuje w szczególności:

  1) dysponowanie Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Emerytur Pomostowych, Funduszem Rezerwy Demograficznej i Funduszem Alimentacyjnym w stanie likwidacji;
  2) prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zgodnie z przepisami ustawy;
  3) prowadzenie kont ubezpieczonych i płatników składek;
  4) prowadzenie rejestrów ubezpieczonych, płatników składek, członków otwartych funduszy emerytalnych oraz rejestru uprawnionych do świadczeń zdrowotnych;
  5) zarządzanie finansami Zakładu;
  6) dysponowanie majątkiem Zakładu;
  7) opracowywanie projektów krótko- i długoterminowych planów działalności Zakładu;
  8) opracowywanie analiz i prognoz z zakresu działalności Zakładu;
  9) gromadzenie i analizę danych statystycznych oraz prowadzenie badań statystycznych z zakresu ubezpieczeń społecznych;
  10) realizację polityki kadrowej, szkoleniowej, wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej i doradczej Zakładu;
  11) prowadzenie polityki prewencyjnej i rehabilitacji w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  12) opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz opracowywanie aktów wewnętrznych;
  13) współpracę z organami administracji rządowej, instytucjami zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  14) zapewnienie realizacji zadań wynikających z umów międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych oraz obsługi świadczeń realizowanych na podstawie tych umów i porozumień.

  § 7.

  Szczegółową organizację Centrali Zakładu oraz zakres zadań jej komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Zakładu.

  § 8.

  1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu są oddziały oraz podlegające im inspektoraty i biura terenowe.
  2. Odziałem Zakładu kieruje dyrektor, a inspektoratem i biurem terenowym — kierownik, odpowiednio: inspektoratu albo biura terenowego.

  § 9.

  Szczegółową organizację terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu.

  § 10.

  1. Zakres rzeczowy działania terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu obejmuje w szczególności:

  1) stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych;
  2) ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi;
  3) wypłatę świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty;
  4) dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
  5) dochodzenie należnych składek i opłat;
  6) orzecznictwo lekarskie na potrzeby ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  7) realizację umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych;
  8) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
  9) przetwarzanie danych na potrzeby działalności Zakładu;
  10) szkolenie pracowników i klientów.

  2. Szczegółowy zakres rzeczowy działania terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu określa Prezes Zakładu w aktach wewnętrznych.

  1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725.

Utworzył/Odpowiada: Prezes Rady Ministrów - Donald Tusk - 18.02.2008 r.
Udostępnił: Borecki Artur - Departament Aplikacji Autorskich - 17.02.2011 r., godz. 15:34