Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
26.02.2017 r.
nagłówek

Zwrot nadpłaconych składek na wniosek płatnika - ZUS-EZS

 • Usługa umożliwia złożenie do wybranej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS wniosku o zwrot nadpłaconych składek na wniosek płatnika. Płatnik składek może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, po stwierdzeniu przez Zakład, że składki zostały nienależnie opłacone. W przypadku nienależnie opłaconych składek, w stosunku do których nastąpiło przedawnienie ich zwrotu (tj. upłynęło 10 lat, od daty ich opłacenia lub otrzymania zawiadomienia o nadpłacie), Zakład z urzędu może zaliczyć je na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek. Płatnik składek może również złożyć wniosek o dokonanie zwrotu, ustalonej we własnym zakresie nadpłaty. Zgodnie z art. 41 ust. 6 i 7a oraz art. 47 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni imienny raport miesięczny korygujący, a wraz z nim deklarację rozliczeniową korygującą, w formie nowych dokumentów zawierających wszystkie prawidłowe informacje. Do czasu złożenia przez płatnika składek stosownych dokumentów korygujących, poświadczających, że składki opłacono nienależnie nie można stwierdzić "nadpłaty" i dokonać jej zwrotu. W związku z powyższym, gdy płatnik złoży wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek bez złożenia prawidłowych dokumentów, Zakład wzywa płatnika do złożenia w terminie 7 dni stosownych dokumentów korygujących, pod rygorem wydania decyzji odmawiającej zwrotu składek. W przypadku gdy płatnik złoży prawidłowe dokumenty w terminie, dokonywany jest zwrot nienależnie opłaconych składek. Natomiast, jeżeli płatnik nie złoży prawidłowych dokumentów w wyznaczonym terminie, wydawana jest decyzja o odmowie dokonania zwrotu.

  Dotyczy

  Płatników składek: przedsiębiorcy, obywatele, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

  Czas realizacji

  Do 1 miesiąca

  Wymagane dokumenty

  Wniosek Zwrot nadpłaconych składek na wniosek płatnika – ZUS-EZS

  Opłaty

  Brak opłat

  Tryb odwoławczy

  Zgodnie z KPA. Od decyzji o odmowie dokonania zwrotu przysługuje odwołanie do sądu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Podstawa prawna

  • Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

  Identyfikator wzoru formularza w centralnym repozytorium wzorów dokumentów

  2011/02/21/500

  Adres centralnego repozytorium wzorów dokumentów

  http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_CRD