Przejdź do treści
Serwis dla niepełnosprawnych Serwis dla niepełnosprawnych •	Informacje dla osób niesłyszących
26.02.2017 r.
nagłówek
» Strona główna

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  udostępnianych lub przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
  Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
  – udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl/bip i w centralnym repozytorium informacji publicznej www.danepubliczne.gov.pl;
  –   przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie
  na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) i z ograniczeniami określonymi w art. 6 tej ustawy.

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
  1.   Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego uzyskaną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do podania źródła jej pochodzenia, daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji.
  2.    Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje ją w całości czy w części, a jeżeli tak to w jakiej.
  3.   Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanej w celu ponownego wykorzystywania, zobowiązany jest do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
  4.   Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ponosi odpowiedzialności za informacje sektora publicznego przetworzone przez podmiot ponownie je wykorzystujący oraz za dalsze udostępnienie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, a także za informacje uzyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub z centralnego repozytorium informacji publicznej albo z pominięciem procedury wnioskowej. 

  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
  1.   Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się m.in. w przypadku, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium.
  2.     Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
  3.     Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
  4.     Po rozpatrzeniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
  a)  przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
  b)  informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
  c)  składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
  d)   odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
  5.    Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 4 lit. c, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
  6.    W przypadku otrzymania sprzeciwu Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. 

  Opłaty za ponowne wykorzystywanie
  1.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej jest bezpłatne. 
  2.  W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po rozpatrzeniu wniosku, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
  3.     Rozpatrzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nietypowego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlegać będzie opłacie w wysokości uwzględniającej w szczególności: koszty materiałów użytych w celu przygotowania informacji, czas poświęcony na przygotowanie informacji, koszty przekazania informacji wnioskodawcy.

  Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  1.      Od wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  2.   Od decyzji ministra wydanej w następstwie rozpoznania odwołania wnioskodawcy  przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał.