Data przyznania świadczenia przedemerytalnego

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego ma możliwość wycofania wniosku o świadczenie przedemerytalne. Wycofanie wniosku i jego umorzenie następuje w trybie art. 116 ust. 2 ustawy emerytalnej, mającej odpowiednie zastosowanie z mocy art. 11 ustawy z 30 kwietnia 2004 r., co oznacza, że wniosek można wycofać w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji. Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna (chyba że została zaskarżona przez uprawnionego).

Świadczenie przedemerytalne wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminie płatności wskazanym w decyzji organu rentowego. Świadczenia i zasiłki przedemerytalne przejęte przez Zakład z powiatowych urzędów pracy, wypłaca się w terminie płatności wskazanym w zawiadomieniu, które ZUS wysłał do każdego uprawnionego.

W każdym przypadku termin płatności to pierwszy dzień miesiąca przypadającego po miesiącu, za który przysługuje świadczenie czy też zasiłek przedemerytalny.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych