Decyzja w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustalane jest w decyzji, którą organ rentowy wydaje po stwierdzeniu spełnienia wszystkich warunków wymaganych do przyznania prawa do tego świadczenia. Decyzję tę wydaje oddział lub inspektorat ZUS, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie przedemerytalne.

W decyzji ZUS stwierdza, że przyznaje prawo do tego świadczenia lub odmawia jego przyznania.

W decyzji przyznającej świadczenie oddział ZUS wskazuje podstawę prawną przyznania oraz termin płatności świadczenia przedemerytalnego, a także jego wysokość. Nadaje również numer świadczenia, na który należy się powoływać w razie korespondencji z oddziałem.

W przypadku decyzji odmownej oddział ZUS zobowiązany jest wskazać podstawę prawną i uzasadnienie tej odmowy.

Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. nie przewiduje możliwości ustalenia i wypłaty tzw. niezrealizowanych świadczeń. Tak więc, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne umrze przed ustaleniem prawa do tego świadczenia, postępowanie w sprawie świadczenia podlega umorzeniu. Postępowanie o świadczenie, nie zakończone do dnia zgonu osoby ubiegającej się o takie świadczenie, podlega umorzeniu na podstawie art. 116 ust. 1b ustawy emerytalnej, mającego zastosowanie w sprawach o świadczenie przedemerytalne.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych