Dokumentacja składana wraz z wnioskiem

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o świadczenie przedemerytalne, możemy podzielić na dwie grupy.

Pierwsza z nich obejmuje te dokumenty, bez których nie jest możliwe przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Brak tych dokumentów spowoduje wydanie przez ZUS decyzji odmawiającej przyznania tego świadczenia.

Druga grupa obejmuje te dokumenty, które - w myśl ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. - należy dołączyć do wniosku o świadczenie przedemerytalne, jednak ich brak nie wpływa na prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Do pierwszej grupy dokumentów należą:

 • świadectwo pracy zwierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego,
 • dokument pozwalający na ustalenie przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli świadectwo pracy nie będzie potwierdzało tych okoliczności,
 • postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości - w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność,
 • dokument wydany przez powiatowy urząd pracy poświadczający: co najmniej 180 dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, fakt aktualnego zarejestrowania jako bezrobotny oraz potwierdzenie, iż w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca - bez uzasadnionej przyczyny - nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia,
 • dokument potwierdzający wykonywanie innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r.),
 • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty (data zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy rzutuje na ustalenie, czy rejestracja została dokonana w terminie 30 dni od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy),
 • świadectwo pracy potwierdzające fakt zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • decyzja wydana przez powiatowy urząd pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany (decyzję taką powinna przedłożyć osoba, której urząd po upływie okresu, na jaki został przyznany zasiłek, wyda decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych; osoba, której przysługuje zasiłek dla bezrobotnych przez dłuższy okres, a która po upływie 180 dni pobierania tego zasiłku zamierza zgłosić wniosek o świadczenie przedemerytalne, powinna przedłożyć dokument potwierdzający fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni),
 • dowody potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. Na potwierdzenie okresów składkowych i nieskładkowych należy dołączyć dowody potwierdzające przebycie tych okresów, a więc m.in. zaświadczenia, świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe itp. Gdy brak jest możliwości przedstawienia dokumentów z powodu likwidacji zakładu pracy, zniszczenia dokumentów, okresy przypadające przed 15 listopada 1991 r. można udowadniać zeznaniami świadków. Świadkowie składają zeznania na druku ZUS Rp 8,
 • dowody potwierdzające okresy przebyte w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, albo w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • zaświadczenia organu wypłacającego świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, potwierdzającego:

- nieprzerwane pobieranie przez okres co najmniej 365 dni ww. świadczenia lub zasiłku,

- utratę prawa do ww. świadczenia lub zasiłku z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana, a także

- datę ustania prawa do ww. świadczenia lub zasiłku w przypadku osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne w związku z utratą prawa do wym. świadczenia lub zasiłków z powodu z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka. 
 

Jak wskazano wyżej - brak któregokolwiek ze wskazanych dokumentów lub też nieprzedłożenie go w terminie wyznaczonym przez organ rentowy, skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Ponadto do wniosku o świadczenie przedemerytalne powinny być dołączone dokumenty wymagane do ustalenia wysokości emerytury.

Jeżeli wnioskodawca ma ustalony kapitał początkowy lub też miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, w Zakładzie znajdują się dokumenty potwierdzające wysokość zarobków uzyskanych w okresie wybranym do ustalenia podstawy wymiaru renty lub kapitału. W takim przypadku wystarczające jest przedłożenie dokumentacji uzupełniającej (jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie podlegała ubezpieczeniom po ustaleniu kapitału lub przyznaniu renty). Brak tych dokumentów nie stanowi przeszkody do przyznania świadczenia przedemerytalnego.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych