Podstawa prawna

Kontrola płatników składek jest zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: usus). Przedmiotem kontroli jest ocena wywiązywania się przez płatników składek z zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, nałożonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych i innymi ustawami (art. 86 ust. 2 usus).

Do kontroli płatnika składek będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej usdg).

Redakcja: Departament Kontroli Płatników Składek