Przebieg kontroli

Na proces kontroli składają się:

  • doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
  • doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
  • zapewnienie warunków do przeprowadzenia czynności kontrolnych,
  • czas trwania kontroli,
  • zakończenie czynności kontrolnych,
  • środki odwoławcze.

Redakcja: Departament Kontroli Płatników Składek