Koordynacja w zakresie orzecznictwa lekarskiego – państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcaria

Postępowanie orzecznicze dotyczy wydawania orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach osób zainteresowanych uzyskaniem świadczeń pieniężnych, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy, podlegających koordynacji wspólnotowej na podstawie przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz nr 987/2009. 

Lekarz orzecznik i komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydają orzeczenia dla celów ustalenia uprawnień do świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej stosując zasady orzekania o niezdolności do pracy określone w ustawodawstwie polskim.  

Orzeczenia w sprawach osób zamieszkałych za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ubiegających się o polskie świadczenia emerytalno-rentowe z tytułu niezdolności do pracy wydają lekarze orzecznicy niżej wymienionych oddziałów Zakładu:

 • lekarze orzecznicy Oddziału Zakładu w Gdańsku - w odniesieniu do osób posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia i zamieszkałych w Wielkiej Brytanii lub łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne przebyte ostatnio w Wielkiej Brytanii,
 • lekarze orzecznicy I Oddziału Zakładu w Łodzi - w odniesieniu do osób posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia i zamieszkałych: na Cyprze, w Grecji, na Malcie, we Włoszech, lub łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne przebyte ostatnio w tych państwach, 

 • lekarze orzecznicy Oddziału Zakładu w Nowym Sączu - w odniesieniu do osób posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia i zamieszkałych: w Czechach albo na Słowacji lub łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne przebyte ostatnio w tych państwach, 

 • lekarze orzecznicy Oddziału Zakładu w Tarnowie - w odniesieniu do osób posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia i zamieszkałych: w Austrii, Lichensteinie, Słowenii, Szwajcarii, na Węgrzech lub łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne przebyte ostatnio w tych państwach, 

 • lekarze orzecznicy Oddziału Zakładu w Opolu - w odniesieniu do osób posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia i zamieszkałych w Niemczech lub łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne przebyte ostatnio w Niemczech, 

 • lekarze orzecznicy Oddziału Zakładu w Szczecinie - w odniesieniu do osób posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia i zamieszkałych: w Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, na Litwie, na Łotwie, w Norwegii, w Szwecji lub łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne przebyte ostatnio w tych państwach, 

 • lekarze orzecznicy II Oddziału Zakładu w Warszawie - w odniesieniu do osób posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia i zamieszkałych: w Belgii, w Bułgarii, w Chorwacji, we Francji, w Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Rumunii lub łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne przebyte ostatnio w tych państwach,

 • lekarze orzecznicy Oddziału Zakładu w Rzeszowie - w odniesieniu do osób posiadających wyłacznie polskie okresy ubezpieczenia i zamieszkałych w Hiszpanii lub Portugalii lub łączone okresy ubezpieczenia: polskie i zagraniczne przebyte ostatnio w tych państwach.

Sprzeciwy i zarzuty wadliwości od orzeczeń lekarzy orzeczników - rozpatrywane są przez:

 • komisje lekarskie Zakładu z siedzibą w Oddziale Zakładu w Gdańsku - w odniesieniu do orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników Oddziału Zakładu w Gdańsku;
 • komisje lekarskie Zakładu z siedzibą w I Oddziale Zakładu w Łodzi - w odniesieniu do orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników I Oddziału Zakładu w Łodzi; 

 • komisje lekarskie Zakładu z siedzibą w Oddziale Zakładu w Krakowie - w odniesieniu do orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników Oddziału Zakładu w Nowym Sączu i Oddziału Zakładu w Tarnowie; 

 • komisje lekarskie Zakładu z siedzibą w Oddziale Zakładu w Opolu - w odniesieniu do orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników Oddziału Zakładu w Opolu; 

 • komisje lekarskie Zakładu z siedzibą w Szczecinie - w odniesieniu do orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników Oddziału Zakładu w Szczecinie; 

 • komisje lekarskie Zakładu z siedzibą w II Oddziale Zakładu w Warszawie - w odniesieniu do orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników II Oddziału Zakładu w Warszawie;

 • komisje lekarskie Zakładu z siedzibą w Rzeszowie - w odniesieniu do orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników Oddziału Zakładu w Rzeszowie.

Orzeczenia i opinie lekarskie w sprawach osób zamieszkałych w Polsce ubiegających się o świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, posiadających łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne przebyte w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii, wydają lekarze orzecznicy oddziału Zakładu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby w Polsce. Sprzeciwy i zarzuty wadliwości od orzeczeń lekarzy orzeczników wydanych w tych sprawach - rozpatrywane są przez komisje lekarskie – zgodnie z ich właściwością terytorialną.

Opinie lekarskie w sprawach osób zamieszkałych w Polsce, ubiegających się wyłącznie o zagraniczne świadczenia z tytułu niezdolności do pracy na podstawie wymienionych wyżej rozporządzeń - wydają lekarze orzecznicy oddziału Zakładu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Orzeczenia w sprawach osób ubezpieczonych w Polsce, zamieszkałych lub przebywających za granicą, dotyczące ustalania uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego wydają lekarze orzecznicy oddziału Zakładu właściwego ze względu na siedzibę płatnika składek, a w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego - lekarze orzecznicy oddziału Zakładu, w którym rozliczane są składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Redakcja: Departament Orzecznictwa Lekarskiego