Nabycie prawa do renty

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. przewiduje dwa przypadki, w których prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego ulega zawieszeniu z przyczyn innych niż osiąganie przychodu. Zawieszenie prawa do świadczenia (zasiłku) oznacza okresowe wstrzymanie jego wypłaty, trwające od dnia zaistnienia okoliczności powodującej zawieszenie prawa do dnia ustania tej okoliczności. Okolicznościami powodującymi zawieszenie prawa do świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego są:

  • nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej,
  • podjęcie wypłaty renty strukturalnej,
  • podjęcie wypłaty świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wstrzymanie wypłaty świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego następuje poczynając od dnia nabycia prawa do tej renty.

Prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego podlega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej na podstawie:

  • ustawy emerytalnej (w tym renty szkoleniowej i renty przyznanej na podstawie art. 82 tej ustawy),
  • ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1242 z późn. zm.), w tym także renty szkoleniowej,
  • ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. z 2013 r., poz. 737),
  • ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin (Dz.U. z 2015 r., poz. 840 z późn. zm.) oraz
  • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.).

Przykład

56-letnia kobieta uprawniona do świadczenia przedemerytalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zgłosiła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. ZUS przyznał rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na okres 2 lat. Jednocześnie - od dnia, od którego została przyznana ta renta - ZUS wstrzymał wypłatę świadczenia przedemerytalnego. Po upływie okresu, na jaki została przyznana renta, uprawniona może wnioskować o ustalenie prawa do renty na dalszy okres albo o podjęcie wypłaty świadczenia przedemerytalnego.

Przykład

64-letni mężczyzna uprawniony do świadczenia przedemerytalnego złożył wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Spełnił wszystkie warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. ZUS przyznał mu rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy na okres 4 lat. Mężczyzna ten nigdy wcześniej nie był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy. Po upływie terminu, na jaki została przyznana renta, uprawniony nie będzie mógł wnioskować o podjęcie wypłaty świadczenia przedemerytalnego. Będzie miał bowiem ukończony powszechny wiek emerytalny, a z chwilą gdy mężczyzna uprawniony do świadczenia przedemerytalnego ukończy ten wiek - prawo do świadczenia ustaje. Z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego zainteresowany ten uzyska emeryturę (z urzędu lub na wniosek).

Nabycie prawa do renty inwalidzkiej

Prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego ulega także zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty inwalidzkiej. Wstrzymanie wypłaty świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego następuje poczynając od dnia nabycia prawa do tej renty.

Za rentę inwalidzką uważa się np. wojskową rentę inwalidzką czy też rolniczą rentę inwalidzką.

Podjęcie wypłaty renty  strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej

Prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego zawiesza się także w przypadku podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej. Wstrzymanie wypłaty świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego następuje od dnia podjęcia wypłaty renty.

W przypadku ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej, organ rentowy podejmie wypłatę świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego od dnia przypadającego po dniu, w którym ustało to prawo, chyba że zaistniały okoliczności powodujące ustanie prawa do świadczenia (np. została przyznana emerytura albo zainteresowany osiągnął wiek emerytalny).

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych