Nieodmówienie propozycji pracy

Warunkiem koniecznym do przyznania świadczenia przedemerytalnego jest, nieodmówienie w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych - bez uzasadnionej przyczyny - przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Odpowiednia praca to, zgodnie a art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o promocji zatrudnienia, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie której osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Inna praca zarobkowa to praca lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło albo członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych (art. 1 ust. 1 pkt 11 ustawy o promocji zatrudnienia).

Fakt nieodrzucenia takiej propozycji potwierdza powiatowy urząd pracy.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych