Nienależnie pobrane świadczenia

Osoba pobierająca świadczenie lub zasiłek przedemerytalny jest obowiązana zawiadomić organ rentowy wypłacający świadczenie o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do tego świadczenia.

Świadczenie lub zasiłek przedemerytalny pobrane po zaistnieniu jednej z wymienionych wyżej okoliczności są świadczeniami nienależnymi i podlegają zwrotowi w trybie art. 138 i następnych ustawy emerytalnej.

Jeżeli osoba pobierająca zasiłek lub świadczenie przedemerytalne nie powiadomiła organu rentowego o zajściu okoliczności powodujących ustanie (zawieszenie) prawa do zasiłku lub świadczenia, organ ten uprawniony jest do dochodzenia zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń za okres, za który zostały one pobrane, nie dłużej niż za 3 lata.

W przypadku gdy osoba uprawniona powiadomiła organ rentowy o zaistnieniu okoliczności skutkujących ustaniem (zawieszeniem) prawa do świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, a organ ten nadal wypłacał świadczenie (zasiłek) - zwrotowi podlegają kwoty nienależnie pobranych świadczeń za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych