Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W dniach 14 - 15 stycznia 2013 r. w Osuchowie obradował I Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Delegaci dokonali zmian statutu oraz wyboru organów statutowych Związku. Na Przewodniczącego Zarządu Krajowego został wybrany Kolega Tadeusz Nowakowski, a na jego wniosek kolejni członkowie Prezydium Zarządu Krajowego:

  • Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego     - Hanna Lisiecka i Wiesław Szymaniak;
  • Skarbnik Zarządu Krajowego                        - Wanda Druzińska;

Zgodnie ze statutem Związku każdy kolejny Przewodniczący Zarządu Oddziałowej Organizacji Związkowej z urzędu wchodzi w skład Zarządu Krajowego.

Zjazd powołał również Krajową Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Kolega Rafał Bobik.

Nowością w ruchu związkowym w Zakładzie jest powołanie Sądu Koleżeńskiego Związku. Na Przewodniczącą Sądu powołano Koleżankę Anetę Liśkiewicz. Zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego zostały opisane w Statucie Związku.

Siedzibą Związku i przewodniczącego Zarządu Krajowego jest Centrala Zakładu ul. Szamocka 3, 5 w Warszawie. 
Tel. 22 667-24-15; 22 667-19-33; tel. komórkowy: 502-008-666; 
e-mail: tadeusz.nowakowski@zus.pl.

Strona internetowa Związku: http://www.kzzp-zus.pl/