Lekarz orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Bydgoszczy

Nazwa komórki organizacyjnej

Lekarze orzecznicy Zakładu

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Bydgoszczy
ul. Św. Trójcy 33
85-224 Bydgoszcz

Województwo

kujawsko-pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Lekarz orzecznik Zakładu

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- lekarz medycyny z tytułem specjalisty
- minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza
Pożądane:
- specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, ortopedia, medycyna rodzinna, medycyna pracy)

Wymagania dodatkowe

- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- chęć rozwijania posiadanej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
- umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
- rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, opanowanie
- umiejętność obsługi pakietu MS Office

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska o jakie kandydat się ubiega
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

Termin, do którego należy składać dokumenty

3 sierpnia 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Bydgoszczy
Św. Trójcy 33
85-224 Bydgoszcz
Stanowisko Informacja ogólna, Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.
Kontakt telefoniczny:
52 34-18-137
Kom. 502-007-704

Dodatkowe informacje

- poszukujemy 3 pracowników,
- możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
- praca na umowę o pracę, możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
- złożonych dokumentów nie zwracamy,
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.