OGRANICZENIE WSKAŹNIKA WYSOKOŚCI PODSTAWY WYMIARU

Należy zwrócić uwagę, że nie podlegają ograniczeniu do 250% wskaźniki wysokości przychodu ustalone dla poszczególnych lat. Jedynie średnia arytmetyczna tych procentów, stanowiąca wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty, podlega ograniczeniu do 250%.

 

Rok

Zarobki stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (w zł)

Kwota przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za rok kalendarzowy (w zł)

Stosunek podstawy wymiaru składek do przeciętnego wynagrodzenia (w %)

1997 40826,54 12743,16 320,38
1998 53578,69 14873,88 360,22
1999 50 375,22 20480,88 245,96
2000 54 780 23085,72 237,29
2001 62 940 24742,2 254,38
2002 64 000 25598,52 250,01
2003 63 000 26417,64 238,48
2004 61 000 27474,84 222,02
2005 65 000 28563,48 227,56
2006 62 000 29726,76 208,57
Suma wskaźników 2564,87

 

Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru stanowi średnią arytmetyczną wskaźników z poszczególnych lat i wynosi 256,49 % (2564,87,45 %: 10). Wobec tego, że wskaźnik ten nie może być wyższy niż 250 %, do obliczenia emerytury lub renty ZUS przyjmie wskaźnik na poziomie 250 %.

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych