OKRES ZATRUDNIENIA U OSTATNIEGO PRACODAWCY

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. nie wymaga, aby 6-miesięczny okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy, był okresem nieprzerwanym. Tak więc warunek ten spełni także osoba, która bezpośrednio przed rozwiązaniem stosunku pracy była zatrudniona u tego pracodawcy np. przez okres 4 miesięcy poprzedzony 3 miesięcznym okresem urlopu bezpłatnego i 2-letnim zatrudnieniem.

Jeśli jednak osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne była zatrudniona u danego pracodawcy w ramach stosunku pracy np. w latach 2000-2010 i ponownie przez okres krótszy niż 6 miesięcy w ramach stosunku pracy, który został rozwiązany z przyczyn pracodawcy – ZUS uzna, że nie został spełniony warunek posiadania 6-miesięcznego okresu zatrudnienia.

Przy ustalaniu 6-miesięcznego okresu zatrudnienia uwzględnia się także okres pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy też wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Nie uwzględnia się natomiast okresu urlopu bezpłatnego.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych