OKRESY UWZGLĘDNIANE DO STAŻU

Prawo do świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od przebycia odpowiedniego okresu uprawniającego do emerytury, a więc okresu ustalonego zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną.

Przy ustalaniu okresu uprawniającego do emerytury uwzględnia się okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe wymienione w ustawie emerytalnej, przy czym okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Jeśli łączny wymiar okresów składkowych i nieskładkowych jest niewystarczający do ustalenia wymaganego okresu, uwzględnia się - w zakresie niezbędnym do uzupełnienia wymaganego okresu - okresy pracy w gospodarstwie rolnym lub prowadzenia tego gospodarstwa. Przy ustalaniu tego okresu uwzględnia się także okresy ubezpieczenia za granicą. Chodzi tu zarówno o okresy przebyte w państwach, z którymi łączy Polskę dwustronna umowa w zakresie zabezpieczenia społecznego, jak i o okresy przebyte na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przy ustalaniu okresu uprawniającego do emerytury dla płatników składek, zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poczynając od dnia 1 stycznia 1999 r.), czy też na ubezpieczenie społeczne (do dnia 31 grudnia 1998 r.) oraz osób z nimi współpracujących, nie uwzględnia się okresów, za które nie zostały opłacone składki, mimo podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom w tym okresie.

W przypadku, gdy okresy składkowe, nieskładkowe i uzupełniające zbiegają się w czasie, przy ustalaniu prawa do świadczeń uwzględniany jest okres korzystniejszy.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych