Wyrejestrowanie podmiotu pełniącego rolę płatnika zagranicznego

Pracodawca zagraniczny – płatnik składek do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych

Jeżeli jesteś pracodawcą zagranicznym z państwa członkowskiego Unii i nie masz w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa, to Twoimi sprawami związanymi z ZUS zajmuje się I Oddział ZUS w Warszawie, 00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8.

Kiedy zakończysz prowadzenie działalności w Polsce:

Pracownik, który na podstawie umowy zawartej z pracodawcą zagranicznym przejął obowiązki płatnika składek

Jesteś obsługiwany przez placówkę ZUS właściwą ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Kiedy zakończysz pełnienie obowiązków płatnika zagranicznego:

Gdzie składać dokumenty

Sposób przekazywania dokumentów.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. z  2018 r. poz. 804).