Jak wyrejestrować osobę ubezpieczoną/członka jej rodziny

Jak wyrejestrować osobę ubezpieczoną

  1. Jeżeli przestałeś zatrudniać daną osobę,

przekaż do ZUS formularz ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od dnia, w którym umowa z tą osobą została rozwiązana lub wygasła.

Ważne! Termin ten wynosi 30 dni, w przypadku pracowników skierowanych do pracy lub służby za granicą w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, stałych przedstawicielstwach przy ONZ i innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach.

  1. Jeżeli opłacałeś składki na własne ubezpieczenia i:
  • przestałeś prowadzić działalność pozarolniczą,
  • przestałeś być duchownym (nie byłeś członkiem zakonu lub klasztoru),
  • nie jesteś już objęty dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub zdrowotnym,

przekaż do ZUS formularz ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od dnia, w którym wystąpiły te okoliczności.

  1. Jeżeli przejąłeś obowiązki pracodawcy – podmiotu zagranicznego i rozwiązałeś umowę lub wygasła ona
  • przekaż do ZUS formularz ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od dnia, w którym rozwiązałeś umowę lub wygasła ona.

Dotyczy pracowników, do których ma zastosowanie art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 lub art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.

Szczegóły w sekcji Opis spraw: Jak dokonać wyrejestrowania ubezpieczonego.

Jak wyrejestrować członka rodziny osoby ubezpieczonej

Wyrejestruj z ubezpieczenia zdrowotnego członka swojej rodziny lub członka rodziny osoby, którą zatrudniasz (lub zatrudniałeś) na formularzu ZUS ZCNA, jeżeli:

  • wyrejestrowałeś osobę zatrudnioną lub siebie,
  • członek rodziny (Twój lub osoby zatrudnionej) np. podjął pracę czy zakończył naukę. Ubezpieczony musi Cię o tym poinformować w terminie 7 dni od dnia, kiedy zaistnieją te okoliczności.

Ważne! Osoba zgłoszona jako członek rodziny (np. mąż, żona, dziecko Twoje lub osoby przez Ciebie zatrudnionej), która ma inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. pracuje na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, jest bezrobotna, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, musi być wyrejestrowana z ubezpieczenia.

Może być ponownie zgłoszona jako członek rodziny, jeśli przestanie być ubezpieczona z własnego tytułu (np. skończy się jej umowa o pracę) i nadal będzie spełniać warunki dla członka rodziny.

Szczegóły w sekcji Opis spraw: Jak dokonać wyrejestrowania członka rodziny.

Gdzie składać dokumenty

Sposób przekazywania dokumentów.