Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

 • Jak uzyskać upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich

  W celu uzyskania  upoważnienia  do  wystawiania  zaświadczeń  lekarskich na formularzach  ZUS ZLA lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer powinien wystąpić do terenowej jednostki ZUS z wnioskiem o jego udzielenie. Lekarz wypełnia wniosek ZUS FZLA, oświadczając jednocześnie, że zobowiązuje się przestrzegać zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Upoważnienia wydaje się lekarzom i lekarzom dentystom w okresie odbywania stażu podyplomowego.
  Upoważnienie wydaje się w formie decyzji.

 • Jak anulować zaświadczenie lekarskie

  W przypadku konieczności anulowania zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu ZUS ZLA należy przekazać do ZUS pierwszą kopię anulowanego zaświadczenia.

 • Jak zgłosić kradzież, zagubienie lub zniszczenie formularza ZUS ZLA

  Formularze ZUS ZLA są udostępniane wyłącznie lekarzom posiadającym upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich. Są one drukami ścisłego zarachowania, dlatego o każdym przypadku ich zniszczenia, zagubienia lub kradzieży lekarze mają obowiązek zawiadomienia dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

  W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy złożyć w ZUS pismo, na którym będzie imię i nazwisko lekarza, jego identyfikator, seria i numer formularzy ZUS ZLA, których pismo dotyczy, oraz oświadczenie o kradzieży, zaginięciu lub zniszczeniu bloczków formularzy, ewentualnie o kradzieży, zaginięciu lub zniszczeniu wypełnionych formularzy wraz z ich kserokopiami sporządzonymi z drugiej kopii będącej w posiadaniu lekarza wystawiającego zaświadczenie. Pismo należy opatrzyć podpisem i pieczątką lekarza.

 • Jak przekazać do ZUS wystawione zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA

  Formularze ZUS ZLA mogą być przekazane za pośrednictwem poczty lub osobiście przez lekarza uprawnionego do ich wystawiania, a także przez inną osobę działającą w imieniu lekarza uprawnionego.

 • Jak uzyskać bloczki formularzy ZUS ZLA

  Bloczki formularzy ZUS ZLA wydawane są w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS lekarzom, lekarzom dentystom, felczerom, starszym felczerom upoważnionym do wystawiania zaświadczeń lekarskich albo osobom upoważnionym.

 • Jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS ZLA
  Lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer jest zobowiązany wystawić zaświadczenie lekarskie na formularzu zaświadczenia lekarskiego wypełniając odpowiednio wszystkie pola.
 • Jak zwrócić do ZUS niewykorzystane formularze ZUS ZLA

  Formularze ZUS ZLA są udostępniane tylko lekarzom mającym upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich.Są to druki ścisłego zarachowania ,dlatego w przypadkach związanych np.ze zgonem lekarza ,przejściem na emeryturę,długim wyjazdem za granicę lub utratą uprawnień do ich wystawiania istnieje obowiązek zwrotu niewykorzystanych bloczków formularzy ZUS ZLA do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.