Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

18 maja 2018  15:55

Tytuł postępowania

Przebudowa terenów zewnętrznych i renowacja dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych przy budynku ZUS Oddział we Wrocławiu, ul. Pretficza 11.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział we Wrocławiu

Adres zamawiającego

ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław

Województwo

dolnośląskie

Numer postępowania

470000/271/7/2018-ZAP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224949/Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 roboty rozbiórkowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224949/SIWZ.zip

Miejsce składania ofert

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 435
ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław

Termin składania ofert

4 czerwca 2018  11:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. pkt 6 uPzp.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 04 czerwca 2018  14:30

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/225127/Informacje z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 07 czerwca 2018  14:24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225193/Informacja o unieważnieniu.pdf