Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 grudnia 2018  12:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi przewozowej na potrzeby C/ZUS.

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  ul. Szamocka 3, 5
  01 - 748 Warszawa.

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/57/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Świadczenie usługi przewozowej na potrzeby C/ZUS.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5 z uwzględnieniem postanowień pkt 1.5.3. SIWZ.

 • Termin składania ofert

  20 grudnia 2018  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  nie dotyczy

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 grudnia 2018  10:56

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 grudnia 2018  16:12