Niania z wynagrodzeniem nieprzekraczającym minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź połowy wynagrodzenia minimalnego

Za nianie z wynagrodzeniem nieprzekraczającym minimalnego wynagrodzenia za pracę albo połowy minimalnego wynagrodzenia (dla umów uaktywniających zawartych od 1 stycznia 2018 r.), składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne finansuje budżet państwa.

Składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje niania, a opłacasz Ty jako płatnik. Składka jest dobrowolna i niania może sama zdecydować, czy chce podlegać do tego ubezpieczenia, czy nie.

Jak zgłosić nianię

Po zawarciu umowy z nianią w ciągu 7 dni od jej zawarcia zgłoś ją w ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty, na odpowiednich drukach. 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby zgłosić nianię do ubezpieczeń

Pamiętaj!

Pod wypełnionym zgłoszeniem - ZUS ZFA, musisz się podpisać. 
Pod wypełnionym zgłoszeniem niani - ZUS ZUA lub ZUS ZZA, musicie się podpisać oboje. Jeśli niania będzie obecna przy sporządzaniu zgłoszenia, podpis złoży od razu.

Ważne!

Jeśli niania, która jest objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, chce być również objęta ubezpieczeniem chorobowym, w zgłoszeniu na druku ZUS ZUA zaznacz to ubezpieczenie.  
Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od daty, którą wskażesz na ZUS ZUA, jeśli zgłoszenie to złożysz w ZUS w ciagu 7 dni od powstania ubezpieczeń obowiązkowych. Jeśli nie, objęcie nastąpi nie wcześniej niż od dnia, w którym złożysz zgłoszenie w ZUS.

Jakie dane są potrzebne, aby zgłosić nianię do ubezpieczeń

 • Twoje dane osobowe - NIP i PESEL, 
 • dane niani, tj.: 
  • imię (także drugie, jeśli posiada) i nazwisko oraz PESEL, a jeśli nie został niani nadany – numer dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia,
  • nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres,
  • czy jest emerytką lub czy ma rentę oraz czy posiada stopień niepełnosprawności,
  • czy jest równocześnie pracownikiem i ma z tego tytułu zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, czy wykonuje inne umowy, prowadzi działalność gospodarczą,
  • jej oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ważne!

Jeśli niania chce być  objęta ubezpieczeniem chorobowym, to zapytaj od kiedy.

Jak należy rozliczyć składki za nianię

Musisz sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc (np. do 15 lutego za styczeń, do 15 marca za luty itd.), osobiście lub listownie. 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby rozliczyć nianię

 1. Gdy niania nie jest objęta ubezpieczeniem chorobowym:
 1. Gdy niania jest objęta ubezpieczeniem chorobowym:

Ważne!

Aby wypełnić formularze rozliczeniowe, powinieneś znać:

 • kwotę wynagrodzenia, którą wypłaciłeś niani w danym miesiącu,
 • okres, za który niania pobrała zasiłek chorobowy w miesiącu, za który chcesz sporządzić dokumenty.

Pod wypełnionymi dokumentami musisz się podpisać.


Pamiętaj!

Nie musisz wypełniać dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych sam. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za Ciebie wszystkie formularze. Znajdź najbliższą placówkę ZUS.


Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w poradniku: