Niania z wynagrodzeniem przekraczającym minimalne wynagrodzenie za pracę bądź połowę minimalnego wynagrodzenia

Za nianie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne od kwoty, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia bądź połowy minimalnego wynagrodzenia (dla umów uaktywniających zawartych od 1 stycznia 2018 r.) finansuje budżet państwa.

Składki na ubezpieczenia społeczne od nadwyżki ponad te kwoty współfinansują rodzic i niania, a składkę na ubezpieczenie zdrowotne od nadwyżki finansuje niania. 

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe finansuje niania, a opłaca do ZUS rodzic.

Jak zgłosić nianię

Po zawarciu umowy z nianią w ciągu 7 dni złóż za nią odpowiednie druki. Możesz je złożyć osobiście lub listownie.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby zgłosić nianię do ubezpieczeń 

Pamiętaj!

Pod wypełnionym zgłoszeniem - ZUS ZFA, musisz się podpisać. 
Pod wypełnionym zgłoszeniem niani - ZUS ZUA lub ZUS ZZA, musicie się podpisać oboje. Jeśli niania będzie obecna przy sporządzaniu zgłoszenia, podpis złoży od razu.

Ważne!

Jeśli niania, która jest objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, chce być również objęta ubezpieczeniem chorobowym, w zgłoszeniu na druku ZUS ZUA zaznacz to ubezpieczenie.  
Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od daty, którą wskażesz na ZUS ZUA, jeśli zgłoszenie to złożysz w ZUS w ciągu 7 dni od powstania ubezpieczeń obowiązkowych. Jeśli nie, objęcie nastąpi nie wcześniej niż od dnia, w którym złożysz zgłoszenie w ZUS.

Jakie dane są potrzebne, aby zgłosić nianię do ubezpieczeń

 • Twoje dane osobowe - NIP i PESEL, 
 • dane niani, tj.: 
  • imię (także drugie, jeśli posiada) i nazwisko oraz PESEL, a jeśli nie został niani nadany – numer dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia,
  • nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres,
  • czy jest emerytką lub czy ma rentę oraz czy posiada stopień niepełnosprawności,
  • czy jest równocześnie pracownikiem i ma z tego tytułu zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, czy wykonuje inne umowy, prowadzi działalność gospodarczą,
  • jej oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ważne!

Jeśli niania chce być  objęta ubezpieczeniem chorobowym, to zapytaj od kiedy.

Jak należy rozliczyć składki za nianię

Musisz sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc (np. do 15 lutego za styczeń, do 15 marca za luty itd.), osobiście lub listownie. 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby rozliczyć nianię

 1. Gdy niania jest objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa oraz
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny, w którym wykażesz składki od kwoty, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia bądź połowy minmalnego wynagrodzenia i
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny, w którym wykażesz składki od kwoty nadwyżki.
  Zobacz: Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA, ZUS RCA (pdf, 1100 kB).
 1. Gdy niania nie jest objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa oraz
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny, w którym wykażesz składki od kwoty, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia bądź połowy minmalnego wynagrodzenia i
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny, w którym wykażesz składki od kwoty nadwyżki.
  Zobacz: Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RCA (pdf, 871 kB)
 1. Gdy nianię zgłosiłeś tylko do ubezpieczenia zdrowotnego:
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa oraz
 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny, w którym wykażesz składki od kwoty, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia bądź połowy minmalnego wynagrodzenia i
 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny, w którym wykażesz składki od kwoty nadwyżki.
  Zobacz: Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RZA (pdf, 856 kB).

Ważne!

Aby wypełnić formularze rozliczeniowe, powinieneś znać kwotę, od której będziesz rozliczał składki.
Pod wypełnionymi dokumentami musisz się podpisać.

Pamiętaj!

Nie musisz wypełniać dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych sam. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za Ciebie wszystkie formularze. Znajdź najbliższą placówkę ZUS.


Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w poradniku: