Potwierdzanie na wniosek instytucji państw UE, EOG oraz Szwajcarii, formularza E 104 "Zaświadczenia dotyczącego sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania" "Choroba - macierzyństwo - śmierć (zasiłek)"

Właściwa instytucja państwa członkowskiego, której ustawodawstwo uzależnia: nabycie, zachowanie, przysługiwanie lub odzyskanie prawa do świadczeń, objęcie przez ustawodawstwo, lub dostęp do lub zwolnienie z ubezpieczenia obowiązkowego, fakultatywnego kontynuowanego lub dobrowolnego - od spełnienia okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania - bierze pod uwagę  w niezbędnym zakresie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania spełnione na podstawie ustawodawstwa każdego innego państwa członkowskiego, tak jakby były to okresy spełnione na podstawie stosowanego przez nie ustawodawstwa (art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004).

W stanie prawnym, obowiązującym przed dniem 1 maja 2010 r., Zakład potwierdzał okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce, na wniosek instytucji zagranicznej innego państwa członkowskiego lub osoby zainteresowanej (art. 6 ust. 2 oraz art. 16 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72).

Od 1 maja 2010 r. instytucja właściwa kontaktuje się z instytucjami państw członkowskich, których ustawodawstwu zainteresowany również podlegał, w celu ustalenia wszystkich okresów spełnionych zgodnie z ich ustawodawstwem (art. 12.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009).

W związku z tym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce na formularzu E 104, wyłącznie na wniosek instytucji zagranicznej innego państwa członkowskiego.
Zakład potwierdza również formularze S 041, stanowiące odpowiedź na wniosek instytucji zagranicznej przekazany na formularzu S 040.

Od 1 marca 2013 r., jednostką terytorialną ZUS wyznaczoną do realizacji zadań związanych z potwierdzaniem formularzy E 104 i S 041 dla instytucji zagranicznych państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii, jest Oddział ZUS w Jaśle.

Potwierdzanie prawa do świadczeń rzeczowych (zdrowotnych) należy do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia. O potwierdzenie formularza E 104 w celu nabycia prawa do świadczeń rzeczowych (zdrowotnych) należy zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, tel. 48 022 572-60-36, www.nfz.gov.pl).