Wyjątki od art. 11-15 rozporządzenia 883/2004

Zgodnie z art. 16.1 rozporządzenia 883/2004 dwa lub kilka państw członkowskich, właściwe władze tych państw członkowskich lub organy wyznaczone przez te władze mogą przewidzieć, za wspólnym porozumieniem, w interesie niektórych osób lub niektórych grup osób, wyjątki od przepisów art. 11-15.

Wniosek pracodawcy lub zainteresowanego o zastosowanie wyjątków od przepisów art. 11-15 rozporządzenia 883/2004 składany jest, w miarę możliwości z wyprzedzeniem, do właściwej władzy lub organu wyznaczonego przez władzę tego państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma być zastosowane na wniosek pracodawcy lub zainteresowanego (art. 18 rozporządzenia 987/2009).

Przepis art. 16.1 rozporządzenia 883/2004 może mieć w szczególności zastosowanie, gdy z góry wiadomo, że delegowanie będzie trwać dłużej niż 24 miesiące. Pracodawca lub zainteresowany pracownik może wystąpić z odpowiednim wnioskiem do właściwej władzy lub wyznaczonej instytucji w państwie członkowskim, którego ustawodawstwo miałoby być stosowane zgodnie z wnioskiem zainteresowanego. W Polsce wniosek taki należy złożyć do Oddziału ZUS w Kielcach. Wniosek należy wysłać, o ile to możliwe z wyprzedzeniem. Jeśli nie zostanie złożony wniosek o przedłużenie okresu delegowania na okres przekraczający 24 miesiące, właściwym ustawodawstwem w tym okresie będzie zatem ustawodawstwo państwa, na terenie którego praca w tym okresie będzie wykonywana, zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 11 ust. 3 lit. a) rozporządzenia 883/2004.