Wypłata/transfer świadczeń dla osób zamieszkałych za granicą

Informacje ogólne

Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS mieszkające poza granicami Polski w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) bądź państwie, z którym wiąże Polskę dwustronna umowa międzynarodowa o zabezpieczeniu społecznym, zwane dalej państwami umownymi mają prawo otrzymywać wypłatę świadczeń w miejscu zamieszkania.

Zasady wypłaty polskich emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy lub rent rodzinnych osobom, które mieszkają za granicą w ww. państwach lub które po przyznaniu świadczenia wyjechały z Polski i zamieszkały na stałe w tych państwach  regulują umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych (rozporządzenia unijne oraz  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym), o których będzie mowa w dalszej części.

Osoby, które w Polsce podlegały tylko rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu, informacje dotyczące otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych z tego tytułu mogą uzyskać w placówkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub znaleźć je na stronie internetowej KRUS. Przedstawione poniżej informacje dotyczą wyłącznie przypadków, w których właściwym organem rentowym jest ZUS.

Przedstawione poniżej informacje nie dotyczą polskich kombatantów mieszkających za granicą, dla których tryb i zasady wypłaty świadczeń zostały odrębnie uregulowane przepisami prawa polskiego. Szczegółowe informacje dotyczące transferu świadczeń wypłacanych przez ZUS kombatantom mieszkającym poza granicami Polski można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Od jakiej daty ZUS wypłaca świadczenie?

Emeryturę-rentę wypłaca się, poczynając od dnia powstania prawa do niego, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny.

W jaki sposób osoba mieszkająca za granicą może otrzymywać wypłatę świadczenia?

Emerytowi lub renciście mieszkającemu za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) bądź państwie, z którym wiąże Polskę dwustronna umowa międzynarodowa o zabezpieczeniu społecznym (czyli w tzw. państwie umownym), świadczenie wypłaca się zgodnie z jego wnioskiem:

 • w Polsce: na rachunek bankowy emeryta lub rencisty albo do rąk osoby upoważnionej przez emeryta lub rencistę mieszkającej w Polsce (drogą pocztową),

bądź

 • w państwie zamieszkania – w formie transferu na zagraniczny rachunek bankowy emeryta lub rencisty prowadzony w banku w tym państwie.

Świadczenie może zostać przekazane wyłącznie na rachunek bankowy świadczeniobiorcy (wskazany rachunek nie może należeć do innej osoby niż świadczeniobiorca). Nie mniej jednak dopuszczalnym jest dokonywanie wypłaty świadczenia na rachunek bankowy prowadzony dla opiekuna prawego sprawującego opiekę nad osobą uprawnioną do świadczenia emerytalno-rentowego oraz dla osoby sprawującej opiekę nad osobą małoletnią, której przysługuje renta rodzinna.

Transfer świadczeń do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państw umownych

Emerytury i renty z ZUS przysługujące osobom mieszkającym za granicą w innym niż Polska państwie członkowskim UE oraz w państwie EFTA podlegają – na wniosek tych osób – transferowi do państwa ich zamieszkania.

Z wnioskiem o transfer świadczenia z ZUS mogą wystąpić osoby mieszkające w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy) oraz w państwach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria).

Emerytury i renty z ZUS przysługujące osobom mieszkającym za granicą w kraju umownym, czyli w państwie, z którym wiąże Polskę umowa dwustronna o  zabezpieczeniu społecznym (Australia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kanada, Korea Płd., Macedonia, Mołdawia, Serbia, Ukraina oraz USA), również podlegają – na wniosek świadczeniobiorcy – transferowi do państwa jego zamieszkania.

Aktualny wykaz państw, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa o zabezpieczeniu społecznym, można znaleźć na stronie internetowej ZUS. Informację na temat państw umownych można również uzyskać w placówkach ZUS.

Prawo do otrzymywania emerytur/rent z ZUS w państwie zamieszkania przysługuje zarówno osobom, które mieszkały za granicą w chwili uzyskania prawa do świadczenia, jak i osobom, które dopiero po przyznaniu świadczenia wyjechały z Polski na stałe do jednego z państw członkowskich UE/EFTA lub państwa umownego. Jednakże, w przypadku Australii, umowa polsko-australijska przewiduje możliwość transferu wypłaty emerytury lub renty również świadczeniobiorcom, którzy  przebywają w tym państwie czasowo.

Transferu emerytur i rent za granicę dokonuje osiem jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których funkcjonują Wydziały Realizacji Umów Międzynarodowych wyznaczone do realizacji świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji międzynarodowej (unijnej i bilateralnej). Szczegółowy wykaz tych jednostek wraz z ich adresami i listą państw, do których można transferować świadczenia, zamieszczony jest w dalszej części informacji. Wykaz tych jednostek znajduje się również na stronie internetowej ZUS.

Przykład

Pan Mieczysław pobierał emeryturę z I Oddziału ZUS w Warszawie, który był właściwy do ustalenia i wypłaty świadczenia ze względu na jego miejsce zamieszkania w Polsce. W 2015 r. pan Mieczysław zamieszkał na stałe w Niemczech i wystąpił z wnioskiem o przekazywanie emerytury na swój rachunek bankowy w Niemczech. Świadczenie pana Mieczysława zostanie przekazane do Oddziału ZUS w Opolu, Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych, wyznaczonego do obsługi świadczeniobiorców, którzy mieszkają w Niemczech. Oddział ten będzie dokonywał transferu emerytury na rachunek bankowy pana Mieczysława w Niemczech. Na wniosek pana Mieczysława emerytura mogłaby być również wypłacana do rąk osobie upoważnionej przez niego do odbioru świadczenia w Polsce albo nadal na rachunek bankowy pana Mieczysława prowadzony  w Polsce. Niezależnie od sposobu wypłaty świadczenia, Pan Mieczysław powinien poinformować ZUS o zmianie adresu zamieszkania.

Komu ZUS nie może przekazywać wypłaty emerytury/renty w państwie zamieszkania?

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty z ZUS mieszkającej w państwie trzecim, a więc poza Polską, państwem członkowskim UE/EFTA lub krajem umownym, emerytury i renty wypłacane są na rachunek świadczeniobiorcy w Polsce lub osobie upoważnionej przez niego do odbioru świadczenia, która mieszka w Polsce. Brak jest natomiast podstaw prawnych do transferu tych świadczeń do miejsca zamieszkania emeryta/rencisty. Powyższe nie dotyczy świadczeniobiorców posiadających status kombatanta.

Przykład

Pani Sabina pobierała emeryturę z Oddziału ZUS w Toruniu, który był właściwy do ustalenia i wypłaty świadczenia ze względu na jej miejsce zamieszkania w Polsce. W 2015 r. pani Sabina zamieszkała na stałe w RPA. Świadczenie będzie nadal wypłacane na jej rachunek w Polsce, ponieważ brak jest podstaw prawnych do transferu świadczenia do RPA. Pani Sabina może jednak zmienić dyspozycję wypłaty i określić, że wypłata ma być dokonywana do rąk (ale nie na rachunek) osoby przez nią upoważnionej, która mieszka w Polsce.

W jaki sposób przekazywana jest wypłata świadczenia emerytowi/renciście mieszkającemu za granicą do miejsca jego zamieszkania?

Transfer przez ZUS polskich emerytur i rent osobom mieszkającym za granicą w innym państwie członkowskim UE/EFTA lub państwie umownym, dokonywany jest bezpośrednio, (czyli bez pośrednictwa zagranicznej instytucji międzynarodowej), na rachunek bankowy emeryta/rencisty w kraju zamieszkania, w walucie tego kraju lub w innej walucie wymienialnej. W przypadku transferu świadczenia na konto bankowe za granicą emerytura/renta z ZUS kwota wyrażona w złotych polskich (PLN) przeliczana jest na walutę kraju, do którego świadczenie jest transferowane, lub na inną walutę wymienialną.

Świadczeniobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z transferem przysługującego mu świadczenia za granicę (z wyjątkiem opłat bankowych wynikających z umowy prowadzenia rachunku bankowego zawartej przez beneficjenta z bankiem zagranicznym).

Emerytury i renty z ZUS przekazywane są świadczeniobiorcom zamieszkałym w innym państwie członkowskim UE/EFTA lub państwie, z którym wiążą Polskę umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, w kwotach brutto, czyli bez pomniejszenia o zaliczkę na podatek dochodowy w Polsce, bądź w kwotach netto, czyli po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy w Polsce, w zależności od postanowień umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania łączącej Polskę z państwem zamieszkania świadczeniobiorcy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opodatkowania polskich emerytur wypłacanych osobom mieszkającym za granicą, a także zastosowania wobec tych osób umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy zwracać się do urzędu skarbowego. Informacje na ten temat można również uzyskać telefonicznie pod numerami Krajowej Informacji Skarbowej. Infolinia: (+48) 801-055-055 (z tel. stacjonarnych), (+48) 22 330-03-30 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy).

Wypłata emerytur i rent z ZUS odbywa się w cyklach miesięcznych, w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczenia. Za dzień wypłaty świadczeń przekazywanych za granicę uważa się dzień przekazywania należności do banku lub innej instytucji pośredniczącej w wypłacie świadczeń.

Jakie świadczenia podlegają transferowi do państwa członkowskiego UE/EFTA lub państwa umownego?

Transferowi do państw członkowskich UE/EFTA oraz do państw, z którymi wiążą Polskę dwustronne umowy w dziedzinie ubezpieczeń społecznych podlegają:

 • renty rodzinne,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy oraz
 • emerytury, z wyjątkiem świadczeń na rzecz ofiar wojny i jej skutków (przysługujących osobom, które nie posiadają statusu kombatanta),
 • świadczenia przedemerytalne.

Brak jest natomiast podstaw prawnych do przekazywania na zagraniczne rachunki bankowe rent socjalnych.

Jakie informacje należy podać we wniosku o transfer świadczenia do państwa członkowskiego UE/EFTA lub państwa umownego?

Osoby, które składają wniosek o świadczenie i chcą, aby ich świadczenie przekazywane było na zagraniczny rachunek bankowy, powinny wskazać odpowiedni rachunek we wniosku o świadczenie, o które się ubiegają, w dziale dotyczącym identyfikacji bankowej. Do wniosku można dołączyć zaświadczenie banku potwierdzające podany numer rachunku bankowego.

Jeżeli świadczenie jest  wypłacane  w Polsce, w celu uruchomienia transferu świadczenia za granicę, należy złożyć wniosek o przekazywanie emerytury lub renty do państwa zamieszkania (transfer).

Wniosek o transfer świadczenia można złożyć na formularzu EZZ „Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą”, przeznaczonym dla osób mieszkających za granicą, którego wzór  dostępny jest na stronie internetowej ZUS.

We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, czyli:

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu). Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (może to być również numer paszportu zagranicznego);
 • Numer świadczenia/numer sprawy w ZUS;
 • Nazwa jednostki ZUS wypłacającej świadczenie;
 • Pełny adres zamieszkania;
 • Pełny adres do korespondencji. Adres do korespondencji należy podać, gdy jest on inny niż adres zamieszkania.

Ponadto we wniosku o transfer świadczenia należy wskazać dane dotyczące rachunku bankowego emeryta/rencisty za granicą w państwie zamieszkania oraz dane banku.

Jeżeli świadczenie ma być transferowane na rachunek bankowy do państwa członkowskiego UE/EFTA lub państwa umownego innego niż USA, należy wskazać:

 • Imię i nazwisko właściciela rachunku;
 • Pełną nazwę banku;
 • Pełny adres banku;
 • Numer rachunku bankowego (w formacie IBAN, o ile przy realizacji operacji zagranicznych bank stosuje standard IBAN). IBAN, czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego;
 • Międzynarodowy identyfikator banku w formacie BIC/SWIFT.

Jeżeli świadczenie ma być transferowane do USA, należy wskazać:

 • Pełną nazwę właściciela rachunku;
 • Pełną nazwę banku macierzystego w USA;
 • Pełny adres banku macierzystego w USA;
 • Kod identyfikacyjny banku macierzystego w USA;
 • Numer rachunku bankowego;
 • Określenie rodzaju rachunku (checking – bieżący / savings – oszczędnościowy).

Dane o rachunku bankowym powinny być właściwe dla formatu elektronicznego przekazu ACH „DIRECT DEPOSIT” (należy to ustalić z bankiem prowadzącym rachunek). Przekaz świadczeń z ZUS na rachunek bankowy w USA – w formacie ACH „DIRECT DEPOSIT” – odbywa się bez opłat bankowych za transfer, natomiast inne formy przekazu należności mogą powodować ponoszenie opłat bankowych.

Jeżeli bank prowadzący rachunek korzysta z usług banku pośredniczącego (bank korespondent), należy dodatkowo wskazać:

 • Nazwę banku pośredniczącego;
 • Adres banku pośredniczącego;
 • Kod identyfikacyjny banku pośredniczącego.

Do wniosku o transfer świadczenia można dołączyć zaświadczenie banku o prowadzeniu rachunku bankowego, zawierające dane rachunku oraz dane właściciela rachunku bankowego.

Gdzie należy złożyć wniosek o transfer świadczenia do państwa zamieszkania?

Wniosek o transfer świadczenia za granicę należy złożyć w oddziale ZUS, który przyznał lub dotychczas wypłacał świadczenie. Oddział ten przekaże wypłatę świadczenia do jednej z ośmiu terenowych jednostek ZUS wyznaczonych do realizacji umów międzynarodowych. Wniosek o transfer można też złożyć bezpośrednio do właściwej jednostki, wyznaczonej do dokonywania transferu świadczeń emerytalno-rentowych do danego państwa UE/EFTA lub umownego.

Wykaz Jednostek ZUS Realizujących Umowy Międzynarodowe (RUM),  które dokonują transferu świadczeń za granicę:

Lp.

Jednostka Realizująca Umowy Międzynarodowe dokonująca transferu świadczenia za granicę:

 

Kierunek transferu świadczenia:

1.

I Oddział ZUS w Łodzi
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź

telefony:

(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Cypr
Grecja
Malta
Włochy
Kanada
Korea Płd.

2.

Oddział ZUS w Nowym Sączu
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Węgierska 11
33-300 Nowy Sącz

telefony: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Czechy
Słowacja
Australia

3.

Oddział ZUS w Tarnowie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

telefony: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Austria
Lichtenstein
Słowenia
Węgry
Szwajcaria

4.

Oddział ZUS w Opolu
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole

telefony: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Niemcy

5.

Oddział ZUS w Szczecinie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin

telefony: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja

6.

I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa

telefony: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Belgia
Chorwacja
Bułgaria
Francja
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Rumunia
Wielka Brytania
Macedonia
Bośnia i Hercegowina
Serbia
Czarnogóra
USA

7.

Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów

telefony: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Hiszpania
Portugalia
Mołdawia
Ukraina

 

8.

Oddział ZUS w Gdańsku
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

telefony: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

 

 

Wielka Brytania (od 1.10.2015 r.)

 

Czy pobieranie zagranicznych świadczeń ma wpływ na prawo i wysokość emerytury lub renty z ZUS?

Nie. W przypadku, gdy osoba, której ustalono prawo do emerytury lub renty z ZUS pobiera również emeryturę lub rentę z innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA lub państwa umownego, to fakt pobierania tych świadczeń nie powoduje zmniejszenia ani zawieszenia prawa do emerytury lub renty z ZUS.

Jakie informacje emeryci/renciści mieszkający za granicą są zobowiązani przekazywać do ZUS?

Emeryci lub renciści mają obowiązek informować jednostkę ZUS wypłacającą świadczenie o każdej okoliczności, która ma wpływ na uprawnienia do emerytury lub renty albo ich wypłatę. Odpowiednie pouczenie na ten temat znajduje się w decyzji przyznającej emeryturę lub rentę. Chodzi przede wszystkim o zmianę w zakresie danych personalnych (np. imienia, nazwiska) i adresowych, państwa zamieszkania, numeru rachunku bankowego.

Dodatkowo emeryci oraz renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (nie dotyczy świadczeniobiorców pobierających emerytury częściowe), zobowiązani są informować również o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, osiąganiu przychodu mającego wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie renty lub emerytury (dotyczy to przychodu zarówno z działalności prowadzonej w Polsce, jak i za granicą).

Jeżeli wysokość przychodów zagranicznych (bądź łącznie polskich i zagranicznych) przekracza:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce, ale nie więcej niż 130% miesięcznego wynagrodzenia – wtedy emerytura lub renta ulega zmniejszeniu,
 • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce  - wtedy prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu.

Emeryci oraz renciści ZUS są zobowiązani na żądanie organu rentowego do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego prawa do pobierania świadczenia. Jednostka ZUS wypłacająca emeryturę lub rentę osobom mieszkającym za granicą przesyła okresowo świadczeniobiorcom, formularz ZUS-RZ-OZS-01 „Oświadczenie emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia” do wypełnienia i odesłania do ZUS.

Wzór formularza ZUS-RZ-OZS-01 jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

Formularz ten powinien zostać wypełniony i własnoręcznie podpisany przez emeryta lub rencistę, a jeśli jest to niemożliwe lub utrudnione, to wówczas przez osobę sprawującą faktyczną opiekę nad tym świadczeniobiorcą. Własnoręczne złożenie podpisu w obu przypadkach powinno zostać potwierdzone przez właściwy urząd lub osobę do tego upoważnioną w państwie zamieszkania tych osób albo przez upoważnioną osobę w polskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej.

Czy kontynuacja zatrudnienia w państwach UE/EFTA lub w państwach umownych ma wpływ na prawo do emerytury z ZUS?

Tak. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z każdym pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury oraz bez względu na wiek tego emeryta. Powyższe dotyczy osób pozostających w stosunku pracy, do których stosuje się polskie przepisy prawa pracy lub odpowiednie przepisy prawa państw członkowskich UE/EFTA lub innych państw, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – z wyłączeniem osób wykonujących zatrudnienie w Australii, z którą umowa po stronie australijskiej obejmuje wyłącznie emerytury z tytułu zamieszkania w tym państwie). Osoba ubiegająca się o emeryturę musi zatem rozwiązać wszystkie stosunki pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą (czyli w wyżej wspomnianych państwach członkowskich UE/EFTA lub umownych), aby ZUS podjął wypłatę emerytury. W przeciwnym razie, czyli w razie kontynuacji zatrudnienia z dotychczasowym pracodawcą, prawo do polskiej emerytury ulegnie automatycznemu zawieszeniu. Wymóg rozwiązania stosunku pracy nie dotyczy sytuacji, jeżeli osoba zainteresowana podjęła zatrudnienie już po nabyciu prawa do emerytury.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Telefonicznie informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) pod numerem: (+48) 22 560-16-00 – z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych.

 Centrum Obsługi Telefonicznej udziela wyjaśnień we wszystkich sprawach, w tym związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym za granicą, uzyskaniem świadczenia i informuje o możliwościach wypłaty świadczeń  także przez e-mail (cot@zus.pl), czat i Skype’a (zus_centrum_obslugi_tel).

Konsultanci COT służą pomocą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–18.00.

Więcej informacji można uzyskać również w:

 • najbliższej jednostce terenowej ZUS,
 • terenowych jednostkach ZUS wyznaczonych do realizacji umów międzynarodowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, czyli: w Oddziale w Gdańsku, I Oddziale w Łodzi, Oddziale w Nowym Sączu, Oddziale w Tarnowie, Oddziale w Opolu, Oddziale w Rzeszowie, Oddziale w Szczecinie oraz I Oddziale w Warszawie,
 • Departamencie Rent Zagranicznych wykonującym w Centrali ZUS zadania instytucji łącznikowej w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji, współpracującym z zagranicznymi instytucjami łącznikowymi państw członkowskich (ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa, e-mail: drz@zus.pl).

Przepisy prawne, na podstawie których  emeryci/renciści mieszkający za granicą mogą otrzymywać wypłatę świadczeń w państwie zamieszkania.

Emeryci/renciści pobierający polskie świadczenia emerytalno-rentowe mieszkający za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Porozumienia Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) są uprawnieni do otrzymywania wypłaty tych świadczeń w państwie zamieszkania, na podstawie przepisów prawnych zawartych w unijnych aktach prawnych.

Do podstawowych aktów prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie ubezpieczeń społecznych wiążących państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego  Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) należą:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r. z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30 października 2009 r.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urz. UE L 344 z 29 grudnia 2010 r.).

Natomiast emeryci/renciści mieszkający za granicą w państwach umownych, którym przysługuje emerytura/renta z ZUS mogą otrzymywać wypłatę świadczenia w miejscu zamieszkania na podstawie uregulowań zawartych w dwustronnych umowach międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, których Polska jest stroną. Informacja dotycząca państw, z którymi Polska zawarła takie umowy międzynarodowe znajduje się na stronie internetowej ZUS.