Gdzie znaleźć dokumentację ze zlikwidowanych zakładów pracy

Dokumentację osobową i płacową pracowników ze zlikwidowanych zakładów pracy mógł przejąć:

  • następca prawny – np. przedsiębiorstwo, które powstało w wyniku zmian organizacyjnych lub przekształceń, albo spółka prawa cywilnego lub handlowego, która powstała po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa,
  • organ założycielski – najczęściej wojewoda,
  • organ nadrzędny – np. ministerstwo.

Na obszarze każdego województwa jest archiwum, które gromadzi dokumentację ze zlikwidowanych państwowych zakładów pracy. Wykaz tych archiwów znajduje się na naszej stronie internetowej, a także w każdej naszej placówce.

Dokumentację osobową i płacową ze zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych mógł przejąć:

  • związek rewizyjny, w którym była zrzeszona spółdzielnia,
  • Krajowa Rada Spółdzielcza (00-013 Warszawa, ul. Jasna 1), jeżeli nie ma związku rewizyjnego albo jeśli został zlikwidowany.

Dokumenty pracownicze ze zlikwidowanych spółek prawa cywilnego lub handlowego zabezpiecza syndyk masy upadłościowej albo likwidator. To on wskazuje przechowawcę. Informacje o miejscu przechowywania dokumentów uzyskasz w archiwum przy wojewodzie, w naszej placówce albo na naszej stronie internetowej.

Informacje o miejscu przechowywania dokumentacji (zwłaszcza zlikwidowanych przed 2002 r. spółek cywilnych i handlowych) uzyskasz również w wydziałach sądów rejestrowych właściwych terytorialnie dla siedziby firmy.

Od 1994 r. dokumentację z upadających i likwidowanych zakładów pracy przejmują również archiwa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i przechowawcy komercyjni. Wydają oni zaświadczenia albo poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów.

Nasza placówka właściwa dla miejsca wykonywania pracy (siedziby firmy) ma dokumentację firm, które przed 1999 r. rozliczały składki na ubezpieczenie społeczne w deklaracjach imiennych.

W 2004 r. utworzone zostało Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej (05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1, skr. pocz. 164; adres internetowy). Archiwum to obejmuje obszar całej Polski i przyjmuje dokumentację osobową i płacową od:

  • pracodawców, których postawiono w stan likwidacji lub których upadłość ogłoszono,
  • przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność w zakresie przechowywania dokumentacji i zostali postawieni w stan likwidacji lub ogłoszono ich upadłość albo cofnięto im zezwolenie na prowadzenie takiej działalności lub zakazano jej wykonywania.

Archiwum wydaje zaświadczenia lub poświadczone kserokopie dokumentacji płacowej.

Dokumenty osób, które odbyły służbę w wojsku, w tym także służbę zawodową, znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym (00-910 Warszawa, ul. Czerwonych Beretów 124) oraz w Archiwum Wojsk Lądowych.

Więcej o dokumentowaniu okresów zatrudnienia i wynagordzenia przeczytasz tutaj.