Zawieszenie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego

Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, a także w przypadku podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Prawo do świadczenia - od 1 lutego 2011 r. - może być także zawieszone na wniosek osoby uprawnionej do tego świadczenia.