Katalog usług umożliwia odnalezienie odpowiednich usług z zakresu emerytur i rent w celu załatwienia sprawy w ZUS. Dzięki niemu dowiesz się, o jakie świadczenia z ZUS możesz się ubiegać oraz co Ci przysługuje, gdy już pobierasz świadczenie.

 

USTALANIE UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ

 

EMERYTURA

 

EMERYTURA DLA OSÓB URODZONYCH PRZED
1 STYCZNIA 1949 R.

Emerytura w wieku powszechnym
Emerytura obliczona wg zreformowanych zasad, dla osób kontynuujących ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Emerytura górnicza

EMERYTURA DLA OSÓB URODZONYCH PO
31 GRUDNIA 1948 R.

Emerytura w wieku powszechnym 
Okresowa emerytura kapitałowa

Wcześniejsza

emerytura

Emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Emerytura z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej
Emerytura górnicza
Emerytura w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej
Emerytura nauczycielska bez względu na wiek
Emerytura dla pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki
Wcześniejsza emerytura obliczona według nowych zasad
Emerytura pomostowa
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Emerytura częściowa

RENTA Z TYTUŁU
NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia 
Renta szkoleniowa
Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową powstałymi w szczególnych okolicznościach 
Renta inwalidy wojennego
Renta inwalidy wojskowego bez związku ze służbą wojskową
Renta inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub przymusowym zatrudnieniem
Renta osoby represjonowanej


RENTA RODZINNA

Renta rodzinna po emerycie, renciście lub ubezpieczonym
Renta rodzinna z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Renta rodzinna w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową powstałymi w szczególnych okolicznościach
Renta rodzinna po inwalidzie wojennym
Renta rodzinna po osobie represjonowanej
Renta rodzinna po inwalidzie wojskowym gdy śmierć nastąpiła bez związku ze służbą wojskową lub przymusowym zatrudnieniem
Renta rodzinna po inwalidzie wojskowym gdy śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową lub przymusowym zatrudnieniem

       RENTA SOCJALNA

       ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

       NIEZREALIZOWANE ŚWIADCZENIE

      JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Jednorazowe odszkodowanie  w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową powstałymi w szczególnych okolicznościach 

      KAPITAŁ POCZĄTKOWY

       DODATKI

Dodatek kombatancki
Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego
Dodatek za tajne nauczanie
Świadczenie dla osób deportowanych
Świadczenie dla żołnierza górnika
Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych
Ryczałt energetyczny
Ryczałt energetyczny dla wdowy po żołnierzu górniku
Ekwiwalent za deputat węglowy kolejowy
Ekwiwalent za deputat węglowy górniczy
Dodatek pielegnacyjny
Dodatek kompensacyjny
Dodatek dla sieroty zupełnej
Dodatek dla poszkodowanego weterana
Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Zwiększenie rolne