Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

UWZ

Wniosek UWZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZAA

Formularz ZUS ZAA

Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZCNA

Formularz ZUS ZCNA

Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZIPA

Formularz ZUS ZIPA

Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZPA

Formularz ZUS ZPA

Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZUA

Formularz ZUS ZUA

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZWPA

Formularz ZUS ZWPA

Wyrejestrowanie płatnika składek

ZUS ZWUA

Formularz ZUS ZWUA

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZZA

Formularz ZUS ZZA

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZBA

Formularz ZUS ZBA

Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek