PODSTAWA WYMIARU DLA PRACOWNIKÓW SKIEROWANYCH DO PRACY ZA GRANICĄ W POLSKICH PRZEDSTAWICIELSTWACH DYPLOMATYCZNYCH I URZĘDACH KONSULARNYCH

Do ustalenia podstawy wymiaru dla pracowników skierowanych do pracy za granicą w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych przyjmuje się za każdy miesiąc tego zatrudnienia przypadający przed dniem 1 stycznia 1991 r.:

  • kwoty ryczałtowe albo

  • kwoty wynagrodzenia przysługującego w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę.

Kwoty ryczałtowe ustala się w zależności od grupy zaszeregowania pracownika ze względu na zajmowane stanowisko w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych w stosunku do przysługującego w tym czasie wynagrodzenia na stanowisku dyrektora generalnego w ministerstwach i urzędach centralnych, obejmującego wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych w wymiarze przysługującym po 20 latach pracy, przy zastosowaniu następującej skali procentowej:

Grupa zaszeregowania

 Procent wynagrodzenia dyrektora generalnego

Grupa zaszeregowania oraz procent wynagrodzenia dyrektora generalnego

I

 100%

II

 85%

III

 75%

IV

 70%

V

 60%

VI

 55%

VII

 50%

VIII

 45%

IX

 40%

 

Pracownicy skierowani do pracy za granicą, którzy z tytułu własnej pracy otrzymywali wynagrodzenie na tych samych zasadach, jak pracownicy służb dyplomatycznych czy urzędów konsularnych, do obliczenia podstawy wymiaru emerytury lub renty mogą wskazać kwoty ryczałtowe.

Członkowie rodzin pracowników zatrudnionych za granicą, którzy byli zatrudnieni za granicą i byli wynagradzani na podstawie przepisów o wynagradzaniu pracowników według zasad pracowników służb dyplomatycznych, mogą do obliczenia podstawy wymiaru świadczeń wskazać kwoty ryczałtowe.

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych