PODSTAWA WYMIARU RENTY DLA OSOBY, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 30 LAT I POZOSTAWAŁA W UBEZPIECZENIACH KRÓCEJ NIŻ 1 ROK

W przypadku ubezpieczonego, który nie ukończył 30 lat i nie pozostawał w ubezpieczeniu przez co najmniej 1 rok kalendarzowy (art. 17 ust. 2 ustawy emerytalnej), nie ustala się podstawy wymiaru z tego niepełnego roku ubezpieczenia, poprzez - jak to przewiduje art.15 ust. 4 ustawy emerytalnej - porównanie wysokości zarobku osiągniętego przez niepełny rok kalendarzowy do rocznej  kwoty  przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonej za ten rok.

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych