Postępowanie w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Postępowanie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o to świadczenie. Wniosek o świadczenie przedemerytalne składa się na formularzu ZUS Rp-26. Wskazane jest, aby wniosek złożyć w oddziale (inspektoracie) ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie. Wniosek może być jednak zgłoszony również w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS.

Formularz wniosku składa się z IV części.

W części I wpisuje się dane personalne osoby ubiegającej się o świadczenie:

  • dane osobowe wnioskodawcy, a więc: nazwisko i imię, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP oraz serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
  • dane adresowe, a więc: adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały), adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały) oraz adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce (wypełniają osoby zamieszkałe za granica poza państwami UE/EFTA) lub adres miejsca pobytu w Polsce (należy wypełnić w przypadku nieposiadania adresu zameldowania na pobyt stały i adresu zamieszkania).

Natomiast osoba bezpośrednio przyjmująca wniosek, po uprzednim sprawdzeniu zgodności danych zawartych we wniosku w części I  z wpisami dokonanymi w okazanym dokumencie, potwierdza powyższe wpisując rodzaj dokumentu, serię i numer i składając swoją imienną pieczątkę oraz podpis.

W części II określone jest żądanie wnioskodawcy.

W części III (pkt. 8) zainteresowany wskazuje dyspozycje dotyczące sposobu przekazywania świadczenia przedemerytalnego.

Świadczenie to może być przekazywane do rąk osoby uprawnionej za pośrednictwem poczty na wskazany adres (zameldowania na pobyt stały, zamieszkania lub do korespondencji), albo na rachunek w banku - w przypadku wyboru tej formy przekazywania świadczenia należy wskazać nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego lub też do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. W tym ostatnim przypadku należy wskazać adres oraz numer kasy.

Osoba wnioskująca podaje również informację, na jaki adres organ rentowy powinien przekazywać korespondencję (na adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania czy też adres do korespondencji).

W celu ułatwienia kontaktu osoba zainteresowana podaje numer telefonu (nie jest to obowiązek).

W części III wnioskodawca wskazuje również liczbę załączników do wniosku.

Wnioskodawca musi także udowodnić, że nie zachodzą okoliczności, które wykluczają przyznanie świadczenia przedemerytalnego albo powodują wstrzymanie jego wypłaty. W tym celu wnioskodawca składa odpowiednie oświadczenia.

W części (pkt 1-5) tej wnioskodawca oświadcza także, czy ma, bądź nie ma, ustalonego prawa do emerytury, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty rodzinnej, uposażenia w stanie spoczynku, uposażenia rodzinnego. W przypadku posiadania takich uprawnień, należy wskazać nazwę i adres organu, który wydał decyzję (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służb Więziennych, właściwą jednostkę organizacyjną resortu Sprawiedliwości) oraz numer sprawy.

Wnioskodawca musi również odpowiedzieć na pytanie, czy pobierał/pobiera emeryturę, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę inwalidzką, rentę strukturalną, rentę rodzinną, uposażenie, a od 1 stycznia 2009 r. także nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i emeryturę pomostową. W przypadku pobierania któregoś z w/w świadczeń (skreśleniu wyrazu: "Nie"), wnioskodawca podaje nazwę i adres organu wypłacającego to świadczenie oraz numer decyzji.

W części tej osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne podaje, z jakim dniem ustało ostatnie zatrudnienie czy też inna praca zarobkowa albo pozarolnicza działalność podlegające ubezpieczeniom społecznym, jak również czy aktualnie osiąga przychód z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej, z tytułu prowadzonej działalności. W przypadku osiągania przychodu należy wskazać tytuł osiąganego przychodu oraz jego miesięczną wysokość. Osoba zainteresowana podaje czy jest/nie jest właścicielem czy też posiadaczem albo współwłaścicielem nieruchomości rolnej, a jeśli jest, to w jakiej części.

W sytuacji gdy z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne występuje osoba, która ma obliczony kapitał początkowy, powinna wskazać Oddział ZUS i numer sprawy (KPU).

W przypadku zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, należy dołączyć do wniosku o świadczenie przedemerytalne takie zgłoszenie (na odrębnym druku ZUS RP-13).

Należy podkreślić, że wnioskodawca potwierdza czytelnym podpisem, iż dane zawarte w części I wniosku oraz  w oświadczeniu (część III wniosku) są zgodne z prawdą. Wnioskodawca podpisuje to oświadczenie, stwierdzając jednocześnie, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych