POZOSTAŁE KWOTY UWZGLĘDNIANE W PODSTAWIE WYMIARU ŚWIADCZEŃ

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

Do zarobków uwzględnianych przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytur i rent dolicza się kwoty przysługujących ubezpieczonemu w danym roku kalendarzowym wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, przysługujące  na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub przysługujące na podstawie ustaw szczególnych (np. na podstawie ustawy Karta Nauczyciela), wypłacone po 28 lutego 1995 r.

 

Zasiłki, świadczenia i dodatki

Przy obliczaniu podstawy wymiaru uwzględnia się również kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego. Nie podlegają natomiast wliczeniu kwoty zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych i zasiłków macierzyńskich wypłaconych za okres po ustaniu ubezpieczenia.

 

Rekompensata pieniężna

W podstawie wymiaru uwzględnia się także wartość rekompensaty pieniężnej ustaloną zgodnie z pkt. 3 załącznika do ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego nie podwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 294). Uwzględnienie przy ustalaniu podstawy wymiaru wartości świadectw rekompensacyjnych w kwotach podanych poniżej dotyczy zatrudnionych (pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej) lub pełniących służbę (żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej) oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz sędziów i prokuratorów, w okresie od 1 lipca 1991 r. do 28 czerwca 1992 r., następuje pod warunkiem, że zarobki uzyskane w latach 1991 lub 1992 są uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń.

Za każdy przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc przyjmuje się:

  • w okresie od 2 lipca 1991 r. do 31 grudnia 1991 r. kwotę - 46,00 zł, a
  • w okresie od 1 stycznia 1992 r. do 28 czerwca 1992 r. - 58,00 zł.

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te podlegają proporcjonalnemu zmniejszeniu. Należności te podlegają zaokrągleniu do pełnego złotego i pomnożeniu przez 10000, gdyż dotyczą okresu przed denominacją.

 

Zasiłki dla bezrobotnych

Do podstawy wymiaru wlicza się również kwoty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych lub stypendiów wypłaconych z Funduszu Pracy za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

 

Rekompensata cenowa

Do zarobków przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru dolicza się także rekompensatę wypłaconą pracownikowi obok wynagrodzenia lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, czy rekompensata była objęta składką na ubezpieczenie społeczne czy też nie.

Rekompensata z tytułu podwyżki cen na artykuły żywnościowe, opał i energię była wypłacana w okresie od 1 września 1981 r. do 30 czerwca 1987 r. 

Od rekompensat wypłacanych za okres do 30 kwietnia 1984 r. nie była płacona składka na ubezpieczenie społeczne, natomiast od 1 maja 1984 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowiła połowa sumy wypłaconych pracownikom rekompensat włączonych do wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 lipca 1987 r. rekompensaty włączono do wynagrodzenia, a więc tym samym podlegały obowiązkowi odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne.

                                                                                    

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych