Niania z wynagrodzeniem przekraczającym minimalne wynagrodzenie za pracę, która chce otrzymywać zasiłki chorobowe

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne od kwoty nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia finansuje budżet państwa.
Składki na ubezpieczenia społeczne od nadwyżki ponad minimalne wynagrodzenie współfinansują rodzic i niania (więcej na 11 i 12 stronie poradnika "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB)), a opłaca rodzic.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne od nadwyżki finansuje niania (więcej na 12 i 13 stronie poradnika "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB)), a opłaca do ZUS rodzic. 

 1. Zawrzyj umowę z nianią, zawsze w formie pisemnej (więcej na 3 i 4 stronie poradnika "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB)). 
 2. W ciągu 7 dni od zawarcia umowy dokonaj zgłoszenia w ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Służą do tego druki: 

Pod swoim wypełnionym zgłoszeniem musisz się podpisać. Jeżeli jest to zgłoszenie niani musisz się podpisać ty i niania (jeżeli niania będzie obecna przy sporządzaniu zgłoszenia, podpis będzie mógł być złożony od razu).

Jeśli nie chcesz wypełniać sam dokumentów, możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za ciebie wszystkie formularze. Znajdź w tym celu najbliższą dla siebie placówkę ZUS.

Przychodząc do nas:

po to by zgłosić się jako osoba zatrudniająca nianię, miej ze sobą: 

 • swój NIP i PESEL, imię i nazwisko i datę urodzenia, adres.

po to by zgłosić nianię do ubezpieczeń, wcześniej zapytaj nianię o: 

 • imię (także drugie, jeśli posiada) i nazwisko oraz PESEL, a jeśli nie został niani nadany – numer dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia,
 • nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres,
 • czy jest emerytką lub czy ma rentę, czy jest niepełnosprawna i w jakim stopniu,
 • czy jest równocześnie pracownikiem i ma z tego tytułu zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, czy wykonuje inne umowy, prowadzi działalność gospodarczą (więcej na 4 i 7 stronie poradnika "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB)),
 • jej oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • od jakiej daty chce być objęta ubezpieczeniem chorobowym***.
 1. Najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc (np. do 15 lutego za styczeń, do 15 marca za luty itd.) musisz rozliczyć składki, osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Służą do tego druki: 

Nie musisz wypełniać dokumentów sam. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za ciebie wszystkie formularze. Znajdź w tym celu najbliższą dla siebie placówkę ZUS.

Przychodząc do nas, miej ze sobą informacje:

 • swój NIP i PESEL,
 • imię i nazwisko niani oraz identyfikator, z którym została zgłoszona (np. PESEL), 
 • o wynagrodzeniu, które wypłaciłeś niani w danym miesiącu,
 • o okresie, za który niania pobrała zasiłek chorobowy w miesiącu, za który chcesz sporządzić dokumenty.

Pod wypełnionymi dokumentami musisz się podpisać.

 1. Najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc musisz opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W tym celu pobierz z wynagrodzenia niani część składek przez nią finansowanych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od nadwyżki), składkę na ubezpieczenie chorobowe, zarówno od kwoty minimalnego wynagrodzenia, jak i od nadwyżki, oraz dołóż część składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez ciebie (od nadwyżki). Potem przekaż je oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (pobraną od niani – obliczoną od nadwyżki pomniejszonej o składki społeczne sfinansowane przez nianię) do ZUS – dokonując płatności na poczcie lub robiąc przelewy. 

Płatności są dokonywane na formularzu, który jest dostępny na poczcie i w banku (również w przypadku płatności elektronicznych). Możesz też złożyć stałe zlecenie w banku – wtedy dajesz dyspozycję płatności tylko raz (Przykładowo wypełnione dokumenty (pdf, 102 kB)).

 1. Do wypełnienia dokumentów nie jest ci potrzebny żaden specjalny program komputerowy.

UWAGA !!!
Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom przez nianie oraz zasad składania dokumentów ubezpieczeniowych znajdziesz w poradniku: "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB).

__________________________
* Kwoty minimalnego wynagrodzenia znajdziesz na stronie: Minimalne wynagrodzenie za pracę od 2003 r.
** Pełne zasady podlegania ubezpieczeniom znajdziesz w poradniku: "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB).
*** Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od daty wskazanej na ZUS ZUA, jeśli zgłoszenie to zostanie złożone w ZUS w terminie 7 dni od powstania ubezpieczeń obowiązkowych. Jeśli nie – objęcie nastąpi nie wcześniej niż od dnia, w którym zgłoszenie zostanie złożone w ZUS.