Niania z wynagrodzeniem przekraczającym minimalne wynagrodzenie za pracę, która nie chce, by płacić za nią ubezpieczenie chorobowe

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne od kwoty nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę* finansuje budżet państwa.

Składki na ubezpieczenia społeczne od nadwyżki ponad minimalne wynagrodzenie współfinansują rodzic i niania (więcej na 11 i 12 stronie poradnika "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB)), a opłaca rodzic.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne od nadwyżki finansuje niania (więcej na 12 i 13 stronie poradnika "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB)), a opłaca do ZUS rodzic.

 1. Zawrzyj umowę z nianią, zawsze w formie pisemnej (więcej na 3 i 4 stronie poradnika "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB)).
 2. W ciągu 7 dni od zawarcia umowy dokonaj zgłoszenia w ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Służą do tego druki:

Pod swoim wypełnionym zgłoszeniem musisz się podpisać. Jeżeli jest to zgłoszenie niani, musicie się podpisać ty i niania (jeżeli niania będzie obecna przy sporządzaniu zgłoszenia, podpis będzie mógł być złożony od razu).

Jeśli nie chcesz wypełniać sam dokumentów, możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za ciebie wszystkie formularze. Znajdź najbliższą dla siebie placówkę ZUS.

Przychodząc do nas:

po to, by zgłosić się jako osoba zatrudniająca nianię, powinieneś mieć ze sobą:

 • swój NIP i PESEL, imię i nazwisko i datę urodzenia, adres.

po to, by zgłosić nianię do ubezpieczeń, wcześniej zapytaj nianię o:

 • imię (także drugie, jeśli posiada) i nazwisko oraz PESEL, a jeśli nie został niani nadany – numer dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia,
 • nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres,
 • czy jest emerytką lub czy ma rentę, czy jest niepełnosprawna i w jakim stopniu,
 • czy jest równocześnie pracownikiem i ma z tego tytułu zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, czy wykonuje inne umowy, prowadzi działalność gospodarczą (więcej na 4 i 7 stronie poradnika "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB)),
 • jej oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 1. Najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc (np. do 15 lutego za styczeń, do 15 marca za luty itd.) musisz rozliczyć składki, osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Służą do tego druki:

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa

oraz (jeśli zgłosiłeś nianię do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego)

lub (jeśli zgłosiłeś nianię tylko do ubezpieczenia zdrowotnego)

Nie musisz wypełniać dokumentów sam. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za ciebie wszystkie formularze. Znajdź najbliższą dla siebie placówkę ZUS.

Przychodząc do nas, powinieneś mieć ze sobą informacje:

 • swój NIP i PESEL,
 • imię i nazwisko niani oraz identyfikator, z którym została zgłoszona (np. PESEL),
 • o wynagrodzeniu, które wypłaciłeś niani w danym miesiącu.

Pod wypełnionymi dokumentami musisz się podpisać.

 1. Najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc musisz opłacić składki:
 • na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; w tym celu pobierz z wynagrodzenia niani część składek przez nią finansowanych na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (od nadwyżki) oraz dołóż część finansowaną przez ciebie na te ubezpieczenia oraz na ubezpieczenie wypadkowe (od nadwyżki); potem przekaż je oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (pobraną od niani – obliczoną od nadwyżki pomniejszonej o składki społeczne sfinansowane przez nianię) do ZUS – za pośrednictwem poczty lub przelewem,
 • na ubezpieczenie zdrowotne – jeśli nianię zgłosiłeś tylko do tego ubezpieczenia.

Płatności są dokonywane na formularzu, który jest dostępny na poczcie i w banku (również w przypadku płatności elektronicznych). Możesz też złożyć stałe zlecenie w banku – wtedy dajesz dyspozycję płatności tylko raz.

Przykładowo wypełnione dokumenty:

Uwaga!
Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom przez nianie oraz zasad składania dokumentów ubezpieczeniowych znajdziesz w poradniku: "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB).

__________________________
* Kwoty minimalnego wynagrodzenia znajdziesz na stronie: Minimalne wynagrodzenie za pracę od 2003 r.
** Pełne zasady podlegania ubezpieczeniom znajdziesz w poradniku: "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB).