Wykaz innych tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem

Ubezpieczenia społeczne

Nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo ubezpieczeniu emerytalnemu osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, jeżeli:

 1. ma ustalone prawo do emerytury lub renty,
 2. podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu.

Inny tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych to:

 • pozostawanie w stosunku pracy,
 • wykonywanie umowy o pracę nakładczą,
 • bycie członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonywanie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • prowadzenie pozarolniczej działalności, 
 • współpraca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności,
 • współpraca przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • pobieranie uposażenia posła lub senatora,
 • pobieranie stypendium sportowego,
 • pobieranie stypendium dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • wykonywanie odpłatnie pracy na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które dana osoba została skierowana przez powiatowy urząd pracy,
 • pobieranie stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które dana osoba została skierowana przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • pobieranie stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
 • bycie żołnierzem niezawodowym pełniącym czynną służbę wojskową, np. odbywanie ćwiczeń wojskowych,
 • odbywanie służby zastępczej,
 • pozostawanie w stosunku służbowym funkcjonariusza Służby Celnej,
 • przebywanie na urlopie wychowawczym lub pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • pobieranie świadczenia socjalnego wypłacanego w okresie urlopu lub pobieranie zasiłku socjalnego wypłacanego na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia albo pobieranie wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
 • pobieranie świadczenia szkoleniowego wypłacanego po ustaniu zatrudnienia.


Ubezpieczenie zdrowotne

Nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, jeżeli podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.


Inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego posiadają:

 • osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, które są rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są:
  • pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  • osobami wykonującymi pracę nakładczą,
  • osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi,
  • członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin,
  • osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
  • osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
 • osoby odbywające służbę zastępczą,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu,
 • żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową i służbę okresową,
 • policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze Agencji Wywiadu, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Służby Celnej, funkcjonariusze Służby Więziennej, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej,
 • posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie senatorskie,
 • sędziowie i prokuratorzy,
 • ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze,
 • uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1,
 • alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2,
 • słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • inni rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
 • osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
   

Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom, ustalania podstawy wymiaru składek oraz warunki, jakie musi spełnić dziecko, aby mogły być za Ciebie opłacane składki, znajdziesz w: Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom oraz ustalania podstawy wymiaru składek.