ROCZNA KWOTA PODSTAWY WYMIARU SKŁADKI

Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarcze narodowej na dany rok kalendarzowy.

Prognozowane wynagrodzenie  określone jest w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach - a w razie ich braku  - wynagrodzenie to ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego.

Kwotę rocznej podstawy wymiaru składki ogłasza Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Wykaz obowiązujących od 1999 r. rocznych kwot podstawy wymiaru składek

Od nadwyżki ponad te kwoty nie opłaca się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z wyłączeniem składek na ubezpieczenie wypadkowe).

Przy ustalaniu, czy nastąpiło przekroczenie rocznej kwoty podstawy wymiaru składek, uwzględnia się podstawę wymiaru składek ze wszystkich  tytułów ubezpieczeniowych (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie). Bez znaczenia pozostaje fakt, czy ubezpieczenia z danego tytułu były obowiązkowe, czy też osoba zainteresowana dobrowolnie przystąpiła do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych