Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych - przysługuje  na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2007r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstwa robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz.1031 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ekwiwalencie pieniężnym.

Osobami uprawnionymi do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla są:

  • emeryci i renciści, mający ustalone prawo do emerytury lub renty, którzy pobierali bezpłatny węgiel w naturze od przedsiębiorstw robót górniczych lub przeszli na emeryturę lub rentę z tych przedsiębiorstw, oraz
  • wdowy, wdowcy i sieroty, mające ustalone prawo do renty rodzinnej po byłych pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych, uprawnionych do bezpłatnego węgla na podstawie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r.,

i którzy uzyskali emeryturę lub rentę przed dniem 1 stycznia 2007 r., a po dniu 31 grudnia 2001 r. nie pobrali ekwiwalentu.

Prawo do ekwiwalentu określonego ustawą przysługuje również wdowom (wdowcom) i sierotom, mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po emerytach lub rencistach z przedsiębiorstw robót górniczych, którzy spełniali warunki do nabycia prawa do ekwiwalentu pieniężnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2007 r. - niezależnie od tego, czy  prawo do renty rodzinnej powstało przed dniem 1 stycznia 2007 r., czy też po dniu 31 grudnia 2006 r.

Ekwiwalent pieniężny nie przysługuje osobie, której roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla zostały zaspokojone przed dniem wejścia w życie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym, tj. przed dniem 29 sierpnia 2007 r.

W przypadku gdy roszczenia zostały częściowo zaspokojone ekwiwalent przysługuje w części niezaspokojonego roszczenia.

W razie zbiegu u jednej osoby uprawnionej prawa do ekwiwalentów wypłaca się jeden ekwiwalent.

W przypadku gdy prawo do ekwiwalentu przysługuje osobie uprawnionej do renty rodzinnej, do której jest uprawnionych więcej niż jedna osoba - wszystkim osobom do niej uprawnionym przysługuje łącznie jeden ekwiwalent. W razie podziału renty rodzinnej ekwiwalent ulega podziałowi w częściach równych, odpowiednio  do liczby uprawnionych.

Wysokość ekwiwalentu stanowi iloczyn ilości węgla objętego uprawnieniem, która nie może być wyższa niż 3 Mg węgla kamiennego rocznie i przeciętnej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II, ustalonego i ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Organ rentowy wypłacał ekwiwalent pieniężny jednorazowo w latach 2013 - 2015 według harmonogramu określonego w ustawie w terminie do 31 marca każdego roku. Ekwiwalent za 2015 r. został wypłacony do 31 marca tego roku.

Informacje dot. wysokości dodatków.


Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych