Kalkulator emerytalny - prognozowana emerytura

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych z Państwa, którzy uzyskają prawo do emerytury ustalanej na starych zasadach, udostępniamy do wykorzystania kalkulator, umożliwiający obliczenie tej emerytury.

Obliczona przy pomocy kalkulatora kwota prognozowanej emerytury nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Kalkulator przedstawia warianty emerytury z uwzględnieniem płci, wieku i stażu pracy, natomiast o tym, jakie dodatkowe warunki są wymagane do uzyskania - w Państwa przypadku - prawa do emerytury - piszemy w zakładce "Emerytury".
Kierując się zatem kryterium wieku i stażu, kalkulator przeprowadza obliczenie wysokości emerytury, w przypadkach, w których świadczenie to przysługuje:

 • ukończyła 55 lat i ma 20 okresów składkowych i nieskładkowych
 • ukończyła 55 lat i ma 25 okresów składkowych i nieskładkowych
 • ukończyła 55 lat i ma 30 okresów składkowych i nieskładkowych
 • ukończyła 60 lat i ma 15 okresów składkowych i nieskładkowych
 • ukończyła 60 lat i ma 20 okresów składkowych i nieskładkowych
 • ukończył 60 lat i ma 25 okresów składkowych i nieskładkowych
 • ukończył 60 lat i ma 30 okresów składkowych i nieskładkowych
 • ukończył 60 lat i ma 35 okresów składkowych i nieskładkowych
 • ukończył 65 lat i ma 20 okresów składkowych i nieskładkowych
 • ukończył 65 lat i ma 25 okresów składkowych i nieskładkowych

UWAGA! Osoby, którym emerytura przysługuje w wieku niższym niż 55 lat dla kobiety i 60 lat dla mężczyzny (pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze) lub bez względu na wiek (nauczyciele), dla obliczenia wysokości emerytury powinny zaznaczyć emeryturę ustalaną dla osoby w wieku 55 - lat kobieta i 60 lat mężczyzna, z uwzględnieniem wymaganego stażu emerytalnego.

Przykładowo - nauczyciel (kobieta) zaznacza emeryturę przewidzianą dla kobiety, która ukończyła 55 lat i posiada 30 - letni staż emerytalny; tancerz, akrobata czy kaskader (mężczyzna) - zaznacza emeryturę przewidzianą dla mężczyzny, który ukończył wiek 60 lat i ma 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

UWAGA! Kalkulator nie sprawdza, czy spełniają Państwo warunki wymagane do przyznania emerytury, a więc czy posiadają Państwo odpowiedni do wieku staż emerytalny.

Jeśli - na przykład - wybiorą Państwo z listy opcję - kobieta wiek 60 lat i 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych - a wpisane okresy będą krótsze niż 20 lat, kalkulator nie ustali emerytury przysługującej z tytułu ukończenia wieku 60 lat i udowodnienia 15 - letniego stażu pracy. W takim przypadku ukaże się komunikat, informujący o tym, że wprowadzony staż nie uprawnia do emerytury.

UWAGA! W przypadku mężczyzn ur. w 1948 r., dla których - od 1 stycznia 2013 r. - powszechny wiek emerytalny jest wyższy niż 65 lat, jako kryterium wieku emerytalnego należy wpisać 65 lat.

Kalkulator nie sprawdza także dodatkowych warunków wymaganych do przyznania emerytury, takich jak wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach czy w szczególnym charakterze, pozostawanie ostatnio w ubezpieczeniu pracowniczym, czy też pozostawanie w tym ubezpieczeniu przez okres co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym, posiadanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy, czy też nieprzystąpienie do OFE.

W starym systemie emerytalnym wysokość emerytury uzależniona jest od trzech elementów.
Są nimi:

 • kwota bazowa,
 • okresy składkowe i nieskładkowe,
 • podstawa wymiaru.

Wysokość aktualnie obowiązującej kwoty bazowej jest wprowadzona do kalkulatora. Kwota ta jest aktualizowana od 1 marca każdego roku kalendarzowego.

Okresy wpływające na prawo do emerytury oraz jej wysokość wprowadzają Państwo do kalkulatora sami. Sposób, w jaki należy ustalić te okresy omawiamy pod znakiem , obok każdego z okresów.
Do obliczenia wysokości emerytury okresy składkowe i nieskładkowe oraz pracy w gospodarstwie rolnym lub prowadzenia tego gospodarstwa przyjmowane są osobno, z uwzględnieniem pełnych miesięcy (a więc bez dni).
Do tabelek kalkulatora należy je więc wpisywać osobno, w odpowiednie rubryki, w pełnym, obliczonym wymiarze, a więc także z uwzględnieniem dni, a więc np. 19 lat 3 miesiące 8 dni

Mogą Państwo wprowadzić np. okresy nieskładkowe w wymiarze 2 lata, 29 miesięcy i 89 dni. Kalkulator sam obliczy, ile to jest pełnych lat, miesięcy i dni - a więc w tym przypadku - 4 lata, 7 miesięcy i 29 dni. Kalkulator sprawdzi również, czy wymiar tych okresów nie przekracza 1/3 uwzględnionych okresów składkowych, a także ustali liczbę lat i miesięcy, która podlega uwzględnieniu przy obliczaniu wysokości emerytury.

Trzeci składnik decydujący o wysokości emerytury to podstawa jej wymiaru. Kalkulator sam obliczy tą podstawę, wybierając najkorzystniejsze zarobki, jakie wpiszą Państwo do odpowiednich rubryk.
Informację o tym, jakie kwoty należy wprowadzić do rubryk dot. kwot przychodu uzyskanego w poszczególnych latach kalendarzowych, znajdą Państwo zarówno w tekście zamieszczonym pod znakiem obok tych rubryk, jak również w zakładce "Podstawa wymiaru emerytury". W części tej mogą Państwo uzyskać informację o tym, w jaki sposób kalkulator wyliczy podstawę wymiaru emerytury. Znajdą tam Państwo również przykłady ilustrujące zasady wybierania najkorzystniejszych zarobków oraz ustalania podstawy wymiaru emerytury.

W oparciu o wprowadzone dane, kalkulator obliczy wysokość emerytury (brutto). Przy obliczaniu wysokości tej emerytury zostaną zastosowane wszystkie obowiązujące zasady. Szczegółowo omawiamy je w zakladce "Wysokość emerytury".

Na zakończenie, wyrażając przekonanie, iż kalkulator pozwoli Państwu na samodzielne ustalenie przybliżonej wysokości emerytury, podkreślamy raz jeszcze, iż wynik, jaki uzyskają Państwo przy obliczaniu emerytury nie jest wiążący, a rzeczywistą wysokość emerytury obliczy organ rentowy, po dokonaniu oceny przedłożonych dokumentów, dotyczących zarówno przebytych okresów, jak i przedłożonych wykazów zarobków.

Niezależnie więc od tego, że kalkulator pozwoli Państwu na ustalenie np. najkorzystniejszych zarobków - do wniosku o emeryturę należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych przychodów (dochodów).
Należy także dołączyć pełną posiadaną dokumentację dotyczącą przebytych okresów.