Wybór wersji kalkulatora

Kalkulator emerytalny służy do obliczania prognozowanych wysokości emerytur wypłacanych z I filara, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (bez kwot emerytur kapitałowych).
Obliczona przy pomocy kalkulatora kwota prognozowanej emerytury nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
Przy wprowadzaniu danych do kalkulatora emerytalnego należy wykorzystać informacje o stanie konta, które użytkownik otrzymał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kalkulator emerytalny umożliwia wybór wieku przejścia na emeryturę od wieku 60 lat dla kobiet i od wieku 65 lat dla mężczyzn. Nie jest uwzględniane ograniczenie dolne na wiek przejścia na emeryturę wynikające z podwyższenia wieku emerytalnego (ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637)). Dzięki takiemu podejściu możliwe jest przeprowadzenie symulacji prognozowanej emerytury zarówno dla dotychczasowego wieku emerytalnego, jak i dla podwyższonego wieku emerytalnego (wyrażonego jednak w pełnych latach).

Dokładny podwyższony wiek emerytalny w zależności od płci oraz roku i miesiąca urodzenia można sprawdzić w Kalkulatorze podwyższonego wieku przejścia na emeryturę.

Kalkulator emerytalny daje użytkownikowi możliwość wyboru, czy chce on przeprowadzić obliczenia w wersji uproszczonej, czy w wersji zaawansowanej.

W wersji uproszczonej użytkownik ma mniejszą swobodę dokonywanych wyborów i podaje mniejszą liczbę parametrów. W tej wersji zakłada się, że wynagrodzenie użytkownika (wyrażone w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) od teraz do momentu przejścia na emeryturę nie zmienia się.

W wersji zaawansowanej kalkulatora użytkownik ma większą swobodę dokonywanych wyborów, ale musi podać większą liczbę parametrów niezbędnych do wyliczenia prognozowanej emerytury. Wersja ta umożliwia użytkownikowi ustalanie różnych wynagrodzeń (wyrażonych w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) w poszczególnych latach; umożliwia także - poprzez wpisanie w pewnych latach wynagrodzenia równego zero - wyłączenie tych lat z okresu ubezpieczenia.

Kalkulator emerytalny wylicza wyłącznie emeryturę z I filara nowego systemu, na ogólnych zasadach, o których mowa w art. 24, 25, 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227). Zgodnie z tymi przepisami podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.
Kalkulator emerytalny uwzględnia wyłącznie roczne waloryzacje składek i kapitału początkowego.
Przy pomocy kalkulatora emerytalnego według nowych zasad nie można obliczyć:

  • wysokości emerytur kapitałowych z II filara,
  • wysokości emerytur ze starego systemu.

Kalkulator emerytalny korzysta ze średniego dalszego trwania życia z prognozy demograficznej Eurostatu (Europejski Urząd Statystyczny). W poprzedniej wersji kalkulatora emerytalnego używano tablicy średniego dalszego trwania życia publikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z wymaganiami art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Wysokość emerytury wyliczonej przy pomocy kalkulatora jest to kwota prognozowana na podstawie przyjętych założeń (w tym założeń makroekonomicznych) i wpisanych przez użytkownika kalkulatora parametrów. Kwota prognozowanej emerytury zależy od założeń przyjętych przy budowie kalkulatora oraz parametrów ustalonych przez użytkownika kalkulatora. Obliczana przez kalkulator wysokość prognozowanej emerytury jest to wysokość brutto, tzn. przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
UWAGA!

Ze względu na różne sposoby obliczania, wysokość prognozowanej emerytury wyliczonej przy wykorzystaniu kalkulatora emerytalnego różni się od wysokości hipotetycznej emerytury, podawanej w "Informacji o stanie konta" (patrz punkt 2e serwisu). Prognozowana przez kalkulator emerytalny wysokość emerytury obliczana jest na moment przejścia na emeryturę i zależy nie tylko od przeszłych składek i kapitału początkowego (jak ma to miejsce w przypadku hipotetycznej emerytury), ale także od przyszłych waloryzacji składek oraz przyszłych składek, których wysokość zależy od założeń makroekonomicznych przyjętych w kalkulatorze oraz parametrów podanych przez użytkownika.

Kwota hipotetycznej emerytury przekazywana w "Informacji o stanie konta" - zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych - wyliczana jest corocznie ubezpieczonym, którzy na dzień 31 grudnia poprzedniego roku ukończyli 35 lat, na podstawie danych zewidencjonowanych na tę datę na ich kontach w ZUS. Podstawą obliczenia kwoty hipotetycznej emerytury są wyłącznie dane dotyczące składek na ubezpieczenie emerytalne oraz dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia z ubiegłych lat.

Natomiast kalkulator emerytalny umożliwia obliczenie prognozowanej wysokości emerytury nie tylko na podstawie danych już zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego, ale również w oparciu o założenia i parametry dotyczące przyszłych lat, uwzględniające prognozy, m. in., w zakresie inflacji, realnego wzrostu wynagrodzeń, wskaźników waloryzacji składek i kapitału początkowego. Ponadto użytkownik kalkulatora ma bezpośredni wpływ na ustalenie wysokości prognozowanej emerytury podając, m.in., obecne i przyszłe wynagrodzenia, wiek w którym przejdzie na emeryturę. A zatem kalkulator emerytalny pełniej obrazuje sposób, w jaki uzyskiwane obecnie i w przyszłości wynagrodzenia oraz wiek przejścia na emeryturę wpłyną na przyszłą wysokość tego świadczenia.