Jak uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?


Usługa niedostępna drogą elektroniczną.

 Sprawę załatw osobiście albo listownie.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

  1. Wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie ZUS PR-3 możesz pobrać ze strony internetowej ZUS lub osobiście w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu.                
  2. Do wypełnionego wniosku dołącz protokół powypadkowy lub kartę wypadku, fakturę VAT albo rachunek za poniesione koszty badań i wyniki badań ubezpieczonego.                                                          UWAGA                                                                                                                                                                                       Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chyba że ubezpieczony udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu. Ubezpieczony ponosi koszty badań w przypadku, kiedy będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. W pozostałych przypadkach koszty badań zwracane są kierującemu na te badania przez Zakład.              

Jakie są terminy?

Wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie rozpatrywany jest niezwłocznie.

Jak to zrobić?

  1. Pobrać wniosek ZUS PR-3 ze strony internetowej ZUS lub Sali Obsługi Klientów w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.              
  2. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. Rozliczenie kosztów badań ubezpieczonego poniesionych przez płatnika składek nastąpi na podstawie jego wniosku złożonego w oddziale ZUS właściwego ze wzgledu na siedzibę płatnika składek.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 167,  poz.1322 z późn. zm.). 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

  1. Wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie ZUS PR-3 możesz pobrać ze strony internetowej ZUS lub osobiście w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu.              
  2. Do wypełnionego wniosku dołącz protokół powypadkowy lub kartę wypadku, fakturę VAT albo rachunek za poniesione koszty badań i wyniki badań ubezpieczonego.                                                          UWAGA                                                                                                                                                                                       Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chyba że ubezpieczony udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu. Ubezpieczony ponosi koszty badań w przypadku, kiedy będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. W pozostałych przypadkach koszty badań zwracane są kierującemu na te badania przez Zakład.              

Jakie są terminy?

Wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organiźmie rozpatrywany jest niezwłocznie.  

Jak to zrobić?

  1. Pobrać wniosek ZUS PR-3 ze strony internetowej ZUS lub Sali Obsługi Klientów w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.              
  2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją prześlij za pośrednictwem poczty na adres  terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby płatnika składek.    

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.u. z 2009 r., Nr 167,  poz.1322 z późn. zm.).