Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
  Jeżeli w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:
  1. przyjęłaś/przyjąłeś na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia i wystąpiłaś/wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowanie w sprawie jego przysposobienia albo
  2. przyjęłaś/przyjąłeś  dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), możesz złożyć wniosek o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
  Jeżeli byłaś pracownicą i urodziłaś dziecko po ustaniu zatrudnienia, które ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo w wyniku rozwiązania stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa możesz złożyć wniosek o zasiłek macierzyński.
 • Jak matka dziecka może skrócić po 14 tygodniach okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego a ojciec dziecka z tego powodu uzyskać zasiłek macierzyński

  Ubezpieczona matka dziecka, która  po wykorzystaniu po porodzie lub przyjęciu dziecka na wychowanie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego/urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i/lub pobierania zasiłku macierzyńskiego może zrezygnować z pozostałej ich części na rzecz ubezpieczonego - ojca wychowującego dziecko i wrócić do pracy.

 • Jak uzyskać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
  Jeżeli byłaś ubezpieczoną pracownicą, z którą w okresie ciąży rozwiązano stosunek pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i nie zapewniono Ci do dnia porodu innego zatrudnienia możesz złozyć wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński przez ojca dziecka za okres urlopu ojcowskiego

  Ubezpieczony-ojciec wychowujący dziecko może złożyć wniosek o zasiłek macierzyński za okres 2 tygodni urlopu ojcowskiego ustalonego jako okres urlopu ojcowskiego.

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński w związku z pobytem matki dziecka w szpitalu lub w innej placówce leczniczej

  Jeżeli jesteś ubezpieczonym-ojcem możesz wystąpić o zasiłek macierzyński w czasie, gdy ubezpieczona matka dziecka po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego przez okres co najmniej 8 tygodni po porodzie lub po przyjęciu dziecka na wychowanie, nie może sprawować opieki nad dzieckiem z powodu pobytu w szpitalu.

 • Jak uzyskać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego

  Jeżeli w okresie ubezpieczenia chorobowego jesteś  niezdolny do pracy:
  -  z powodu choroby,
  -  z powodu niemożności wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ lub uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  - z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
  - z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  - wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz wskutek poddania się zabiegowi ich pobrania,

  możesz wystąpić o wypłatę zasiłku chorobowego. 
  Jeżeli jesteś pracownikiem, osobą wykonującą pracę nakładczą albo osobą odbywającą służbę zastępczą o zasiłek chorobowy możesz wystąpić jeśli w roku kalendarzowym niezdolność do pracy trwa dłużej niż 33 dni, a w przypadku ubezpieczonego który skończył 50 lat, dłużej niż 14 dni.

 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8

  Jeżeli jesteś ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, który musi  być zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym w wieku do lat 8 możesz złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy.

 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem chorym

  Jeżeli jesteś ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem mozesz złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy.

 • Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy
  Jeżeli pokryłeś  koszty pogrzebu ubezpieczonego, emeryta lub rencisty bądź ich członków rodzin albo osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania a także osoby, która po ustaniu ubezpieczenia pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne możesz złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy.