Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

KOMUNIKAT

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków
o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo w pracy

Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek cieszy się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców, którzy chcą podnieść bezpieczeństwo pracy.

Od początku realizacji Programu Zakład przyjął ponad 10 tys. wniosków, zawarł ponad 1,1 tys. umów i rozliczył ponad 900 projektów, które ograniczyły czynniki uciążliwe i szkodliwe na stanowiskach pracy ponad 19 tysięcy pracowników.

Zainteresowanie podniesieniem bezpieczeństwa w pracy przy wsparciu finansowym ZUS jest na tyle duże, że złożone wnioski przekraczają pulę pieniędzy jaką dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2017 roku.

W związku z tym od 6 lutego br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Co może być przedmiotem dofinansowania

ZUS dofinansowuje:

 • projekt inwestycyjny na poprawę bezpieczeństwa technicznego, tj. rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych,
 • projekt doradczy na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, m.in. na wykonanie oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp,
 • projekt inwestycyjno-doradczy, który łączy oba wymienione projekty.

Jaki jest katalog działań inwestycyjnych i doradczych:

W projektach inwestycyjnych oraz inwestycyjno-doradczych dofinansowanie działań może obejmować:

 1. zakup i instalację:
  a) osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących itp.),
  b) optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.),
  c) urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp. odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
  d) elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego itp. odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
  e) urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
  f) obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi itp.,
  g) kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
  h) wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
  i) neutralizatorów elektryczności statycznej,
  j) urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np. filtrów, filtropochłaniaczy itp.),
  k) urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki itp.),
  l) urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
  m) maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, takich jak np.: podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne).


  Ważne!
  Wnioskowałeś o dofinansowanie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych, masz obowiązek złożyć w dniu odbioru projektu oświadczenie o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami.

  Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50 tys. zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych.

  n) urządzeń (bez własnego napędu lub niesamojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, takich jak np.: ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
  o) wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie "n", nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń,

  Ważne!
  Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu na zakup wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50 tys. zł.

  p) urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,

 2. zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
 3. modernizację linii technologicznej, która poprawi bezpieczeństwo pracy, z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

W projektach doradczych oraz inwestycyjno-doradczych dofinansowanie działań może obejmować:

 1. identyfikację zagrożeń w miejscu pracy i ocenę ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 2. wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:
 • czynniki chemiczne i pyły,
 • czynniki biologiczne,
 • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.),
 • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym itp.).

Takie pomiary mogą być wykonywane wyłącznie jako element innych działań przewidzianych wnioskiem, takich jak np. ocena skuteczności działań inwestycyjnych, ocena ryzyka zawodowego, dobór środków ochrony indywidualnej itp., (w przypadku czynników szkodliwych pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratoria).

 1. dobór środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków),
 2. analiza i ocena ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy,
 3. ocena bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
 4. opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej,
 5. opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Jaka może być wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania zależy od liczby osób, za które odprowadzasz składkę na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź w tabeli, jaka kwota dofinansowania jest maksymalna.

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Procent budżetu projektu, jaki może być dofinansowany

Maksymalna wysokość dofinansowania dla projektów (wartość w złotych)

doradczych

inwestycyjnych

inwestycyjno-doradczych

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Mikroprzedsiębiorstwo

1-9

90%

40 tys.

100 tys.

140 tys.

Małe przedsiębiorstwo

10-49

80%

60 tys.

150 tys.

210 tys.

Średnie przedsiębiorstwo

50-249

60%

80 tys.

260 tys.

340 tys.

Duże przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

100 tys.

400 tys.

500 tys.

Ważne!
W projektach inwestycyjno-doradczych kwota przeznaczona na:

 • dofinansowanie działań inwestycyjnych nie może przekroczyć kwoty z kolumny 5  tabeli,
 • dofinansowanie działań doradczych nie może przekroczyć kwoty z kolumny 4 tabeli.

ZUS wstrzymał przyjmowanie wniosków.

Wnioski obsługiwane są w 5 placówkach ZUS.

Oddział ZUS

w Bydgoszczy
ul. Świętej Trójcy 33,
85-224 Bydgoszcz

Oddział ZUS

w Jaśle
ul. Rynek 18 b,
38-200 Jasło

Oddział ZUS

w Opolu
ul. Wrocławska 24,
45-701 Opole

Oddział ZUS

w Olsztynie
Pl. Konsulatu Polskiego 4,
10-959 Olsztyn

Oddział ZUS

w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wysocka 1 b,
63-400 Ostrów Wielkopolski

dla płatników składek mających siedziby w województwach:

kujawsko-pomorskim,
pomorskim,
zachodnio-pomorskim,
łódzkim

lubelskim,
małopolskim,
podkarpackim,
świętokrzyskim

dolnośląskim,
opolskim,
śląskim

 

podlaskim,
warmińsko-
-mazurskim,
mazowieckim

 

lubuskim,
wielkopolskim

Pytania w sprawie obsługi wniosków prosimy kierować na adres e-mail: cot@zus.pl

Jeśli złożyłeś wniosek do innej placówki ZUS, zostanie on przesłany do właściwego oddziału.

Jak przebiega obsługa wniosku

1. Wniosek podlega ocenie:

 • formalnej przez pracownika ZUS,
 • merytorycznej przez eksperta z dziedziny, której dotyczy projekt.

Wzór wniosku (w wersji WORD) do ewentualnego wykorzystania po uwagach formalnych.

Wyjaśnienia dotyczące wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu

2. Umowa jest podpisywana po pozytywnej ocenie wniosku do wyczerpania puli środków przewidzianych na dany rok, przeznaczonych na realizację Programu dofinansowania.

Wzór umowy

3. Dofinansowanie jest wypłacane w dwóch transzach:
- pierwsza transza – w ciągu 14 dni od podpisania umowy;
- druga transza – 30 dni po podpisaniu przez ZUS protokołu odbioru projektu.

Więcej informacji pod nr tel. 22 560 16 00 lub pod adresem e-mail:cot@zus.pl

Podstawa prawna