Wysokość renty

Przysługuje Ci renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy lub renta szkoleniowa? Sprawdź, jak obliczamy ich wysokość.

Jak obliczamy wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Aby ustalić wysokość Twojej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, dodajemy
do siebie:

  • 24% kwoty bazowej,
  • po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
  • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
  • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu, który brakuje do pełnych 25 lat stażu ubezpieczenia (okresów składkowych i nieskładkowych), liczonych od dnia, w którym złożysz wniosek o rentę, do dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny 60 lat. Okres ten nazywamy stażem hipotetycznym.

Jak obliczamy wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jak obliczamy wysokość renty szkoleniowej

Wysokość renty szkoleniowej nie zależy od Twojego stażu ubezpieczenia i wynosi 75% podstawy jej wymiaru. Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Przykład

Pani Marzena w październiku 2017 roku zgłosiła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Miała 3-letni okres opieki nad dzieckiem (okres nieskładkowy) i 26-letni okres pracy (okres składkowy). Lekarz orzecznik stwierdził, że pani Marzena jest częściowo niezdolna do pracy. Pani Marzena spełniła również pozostałe warunki, wymagane do przyznania  renty, dlatego ją przyznaliśmy. Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy pani Marzena wskazała wynagrodzenie z 10 kolejnych lat kalendarzowych (lata 1999–2008), które stanowi 172,30% przeciętnego wynagrodzenia w tamtym okresie. Do wyliczenia renty przyjęliśmy kwotę bazową,  w wysokości 3536,87 zł. Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi więc 6094,03 zł (172,30% x 3536,87 zł). Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi:

24% x 3536,87 zł

= 848,85 zł

26 x 1,3% x 6094,03 zł

= 2059,78 zł

3 x 0,7% x 6094,03 zł

= 127,97 zł

 

   3036,60 zł

W związku z tym, że pani Marzena jest uprawniona do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, przysługuje jej renta w wysokości 75% kwoty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a więc 2277,45 zł (75% x 3 036,30 zł).

Przykład

Pan Krzysztof urodził się 20 maja 1959 roku. Złożył wniosek o rentę z tytułu niezdolności
do pracy 20 października 2017 roku. Ma 4-letni okres nauki w szkole wyższej (okres nieskładkowy) i 20-letni okres pracy (okres składkowy). Lekarz orzecznik stwierdził, że pan Krzysztof jest całkowicie niezdolny do pracy. Pan Krzysztof spełnił również pozostałe warunki, wymagane do przyznania renty, a zatem ją otrzymał. Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy pan Krzysztof wskazał wynagrodzenie z 10 kolejnych lat kalendarzowych (lata 2005–2014), które stanowi 128,73% przeciętnego wynagrodzenia w tamtym czasie. Do wyliczenia renty przyjęliśmy kwotę bazową, w wysokości 3536,87 zł. Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi więc 4553,01 zł (128,73%x3536,87 zł). Wysokość renty wynosi:

24% x 3536,87 zł 

= 848,85 zł

20 x 1,3% x  4 553,01 zł

= 1183,78 zł

4 x 0,7% x 4 553,01 zł

= 127,48 zł

1 x 0.7% x 4 553,01 zł

= 31,87 zł*

 

  2191,98 zł

* 1 rok stażu hipotetycznego, czyli okresu brakującego do pełnych 25 lat stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych), liczonych od dnia, w którym złożył wniosek o rentę, do dnia, w którym osiągnął 60 lat ( wiek emerytalny).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm)