Świadczenie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Osoby, które do dnia ogłoszenia upadłości prowadziły nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące, pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy systemowej i za ten okres opłaciły składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyły co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiadają okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Uprawnienia tych osób są określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Warunek nieprzerwanego prowadzenia pozarolniczej działalności, przez okres nie krótszy niż 24 miesiące i opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za okres podlegania ubezpieczeniom - musi być spełniony do dnia ogłoszenia upadłości, tj. do dnia, w którym sąd wydał postanowienie w tej sprawie.

ZUS nie przyzna świadczenia przedemerytalnego osobie, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej np. w związku z problemami finansowymi, czy przekazaniem firmy innej osobie. Warunkiem koniecznym dla uznania, że nastąpiła upadłość jest wydanie przez sąd postanowienia o upadłości.

Świadczenie przedemerytalne uzyska wyłącznie osoba, która prowadziła działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 24 miesiące. Ponadto wymaga się, aby za okres prowadzenia tej działalności zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zawieszenie działalności gospodarczej w trybie z art. 36a ust. 2 ustawy systemowej stanowi przerwę w jej prowadzeniu, a zatem okres ten nie podlega wliczeniu przy ustalaniu okresu prowadzenia tej działalności. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Więcej na ten temat w ulotce Zasady podlegania ubezpieczeniom w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych